arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Hobjilă Angelica  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Hobjilă Angelica

Titlu: Comunicare, discurs, teatru. Delimitări teoretice și deschideri aplicative
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2012

Descriere:
Planul general al comunicării este avut în vedere, în lucrarea de față, din perspectiva relaționării acestuia cu planul discursului și cu implicațiile particulare aferente diferitelor forme de manifestare a universului teatrului, liantul (inedit) fiind dat de sistemul strategiilor (și, din cadrul acestora, al tehnicilor) discursive și teatrale valorificate/ valorificabile în acte comunicative comune sau contextualizate didactic/ educațional.

Delimitările teoretice – prezentate prin raportare la literatura de specialitate aferentă domeniilor pe care le implică un astfel de parcurs – reflectă cu precădere valorile date, în general, respectiv contextualizat, conceptelor operaționale implicate de componentele cărții (comunicare, discurs, teatru), prefațând astfel exemplificări reperabile la nivelul comunicării interpersonale și la cel al comunicării școlarilor mici/ cu școlarii mici (desigur, aceasta reprezintă o particularizare posibilă, din multe altele subsumate comunicării didactice/ educaționale sau comunicării între/ cu persoane aparținând unor categorii de vârstă diferite, plasate în diverse tipuri de relații, în care își asumă anumite roluri etc.).

DIN CUPRINS:Comunicare – discurs – teatru: coordonate teoretice și aplicative; Tehnici discursive valorificabile în comunicare; Tehnici teatrale valorificabile în comunicare

   

Titlu: Limba română. Repere teoretice și aplicații
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2012

Descriere:
Volumul se dorește a fi un alt tip de „curs practic de Limba română” adresat, în mod special, studenților specializării „Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar”, viitorilor profesori pentru învățământul primar și preșcolar, dar și actualilor educatori, învățători, institutori, profesori care se pregătesc pentru susținerea examenelor de titularizare, pentru obținerea definitivatului sau a gradului al II-lea în învățământ, respectiv celor atrași de logica limbii și de contextualizările ei necesare în plan comunicativ. Necesitatea unui astfel de instrument este cu atât mai mare cu cât în formarea studenților de la specializarea menționată, studierii Limbii române îi este alocat un singur semestru; în aceste condiții, lucrarea de față se constituie într-o propunere de prezentare sintetică (prin „repere”) a principalelor coordonate care caracterizează fiecare nivel al limbii (nivel fonetic/ fonologic, nivel lexical-semantic, nivel morfologic, nivel sintactic și nivel stilistic) și de lansare de provocări în plan aplicativ (pe texte-suport din literatura pentru copii), în vederea fixării acestor conținuturi.

Cuprins: I. Nivelul fonetic/ fonologic al limbii române. Repere teoretice. Aplicații. II. Nivelul lexical-semantic al limbii române. Repere teoretice. Aplicații. III. Nivelul morfologic al limbii române. Repere teoretice. Aplicații. IV. Nivelul sintactic al limbii române. Repere teoretice. Aplicații. V. Nivelul stilistic al limbii române. Repere teoretice. Aplicații. VI. Teste de Limba română

   

Titlu: Elemente de didactică a activităților de educare a limbajului (etapa preșcolarității)
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2008

Descriere:
Generațiile sunt mereu altfel, contextul în care se nasc, se dezvoltă, își proiectează visurile este mereu altul, lumea în care trăiesc este în schimbare, își redimensionează din valori, din dominante... Lucrarea de față se constituie într-o încercare de deschidere, poate de nuanțare a perspectivei viitorilor/actualilor educatori, prin ilustrarea unora dintre reperele teoretice și aplicative care definesc/individualizează activitățile de educare a limbajului în etapa preșcolarității.

DIN CUPRINS: Perspective asupra comunicării; Etapa preșcolarității - premise psihopedagogice;  Didactica activităților de educare a limbajului - concepte operaționale, direcții de abordare; Conținuturi valorificate în activitățile de educare a limbajului în învățământul preșcolar; Metode și procedee valorificabile în activitățile de educare a limbajului în ciclul preșcolar, Activitatea - nucleu al demersului instructiv-educativ în ciclul preprimar, Coordonate ale unei didactici a comunicării; Ipostaze ale unei didactici a literaturii în etapa preșcolarității; Didactica textului nonliterar; Coordonate ale evaluării în activitățile de educare a limbajului preșcolarilor
   

Titlu: Elemente de didactică a limbii și literaturii române pentru ciclul primar
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Junimea
Anul apariției: 2006

Descriere:
Lucrarea, concepută ca o sumă de elemente teoretice asociate realității comunicaționale educative specifice abordării ariei curriculare Limbă și comunicare în ciclul primar, se constituie - prin fiecare capitol - dintr-o fundamentare teoretică a problematicii vizate, urmată de relaționarea acesteia cu domeniul limbii și literaturii române și de o serie de sugestii aplicative, reprezentând un posibil punct de plecare în pregătirea viitorilor învățători/institutori, ca și în nuanțarea practicii celor implicați deja în sistem.
DIN CUPRINS: Didactica limbii și literaturii române - probleme generale; Comunicarea didactică; Elemente metodice valorificate în formarea și dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral/scris, respectiv de exprimare orală/scrisă; Învățarea citit-scrisului - repere teoretico-aplicative; Perspective asupra însușirii normelor limbii române literare; Particularități ale abordării textului epic/liric/dramatic; Aspecte ale abordării textului nonliterar; Modalități de valorificare a elementelor de construcție a comunicării; Organizarea textului scris în funcție de scopul redactării

   

Titlu: Teste de limba și literatura română pentru gimnaziu, în vederea pregătirii pentru Testarea Națională
Autori: Elena Apetria-Moruzi, Angelica Hobjilă
Editura: Casa Editorială Demiurg
Anul apariției: 2005

Descriere:
Structurată în trei părți - prima, cuprinzând 45 de teste, cea de-a doua - ,,cheia" subiectelor (răspunsuri conținând și soluții suplimentare, anumite explicații și extinderi ale problemelor de limbă, care să-l ajute pe elev să înțeleagă și să-și fixeze problema respectivă), iar cea de-a treia - schematizarea anumitor elemente de teorie literară, respectiv specifice textelor funcționale - , lucrarea se dorește a fi nu o prezentare de modele de rezolvare a testelor, ci o sumă de sugestii de abordare a subiectelor posibile, atât în domeniul limbii române, cât și în cel al literaturii; așadar, nu răspunsuri standard și compuneri-tip, ci scheme pe care elevul să le valorifice, indiferent de manualul alternativ la care se raportează.

DIN CUPRINS: Teste de limba și literatura română; Repere teoretice - Elemente de teorie literară (Figuri de stil, Elemente de prozodie, Genuri literare, Specii literare, Caracterizarea unui personaj), Texte funcționale (Scrisoarea, Cererea, Invitația, Telegrama)
   

Titlu: Microsistemul deicticelor în limba română vorbită neliterară actuală
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Casa Editorială Demiurg
Anul apariției: 2003

Descriere:
Lucrarea (reflectare a ideilor promovate în teza de doctorat a autoarei) se constituie într-o privire panoramatică asupra microsistemului deicticelor posibil în limba română, baza cercetării reprezentând-o nu fixarea deicticelor românești în ,,tiparele" teoriilor existente în literatura de specialitate, ci încercarea de sistematizare a faptelor de limbă avute în vedere (aproximativ 21000 de fișe conținând contexte excerptate din texte dialectale) în perspectiva identificării caracteristicilor microsistemului deicticelor, componentă a sistemului limbii române vorbite neliterare actuale, aspect al limbii române, în general.
DIN CUPRINS: Conceptul de deictic; Limba română vorbită neliterară actuală; Microsistemul deicticelor în limba română vorbită neliterară actuală (Cuvinte-deictice/deictice-flectiv; Deictice verbale insuficiente/suficiente; Deictice lexico-semantice/gramatical-semantice; Deictice de gradul I/de gradul II/de gradul III; Deictice situative/narativ-situative; Sistematizarea tipurilor de deictice reperate în limba română vorbită neliterară actuală); Deicticele pronominale

   

Pagina personală

 

Actualizat: 31 ianuarie 2013
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației