arrow1 Pagina principală arrow1 Studenți arrow1 Mobilități ERASMUS+ de practică ERASMUS+ arrow1Stagii de Practică 2016 - 2018  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
ERASMUS+ Stagii de Practică 2016 - 2018

PROGRAMUL ERASMUS+
Stagii de Practică 2016 - 2018

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 • Locuri
 • Criterii de eligibilitate
 • Documente necesare
 • Modalitatea de notare
 • Calendar
 • Informații suplimentare

Instituția gazdă

Oraș, țara

Nr. locuri disponibile

Poziție / Departament

Perioada

Observații

Militos Consulting S.A.

Social Entreprise Knowl for Education and Lifelong Learning

Atena, Grecia

2

Științe ale Educației
+
Psihologie

Semestrul II,
 2016-2017

 

L'Arche Bognor,

Bognor Regis,
England, UK

1

Psihologie
+
Științe ale Educației

Semestrul II,
2016-2017

 

University of Padova, Career Service

Padova, Italia

2

Știinte ale Educației
+
Psihologie

Semestrul II,
2016-2017

 

Instituții eligibile identificate de studenți

Pot participa la selecție studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din partea unei instituții eligibile.
În situația în care locul de practică este identificat de către student, pașii selecției sunt următorii:
1. Contactarea instituției de către studentul interesat
2. Informarea coordonatorului Erasmus+ cu privire la identificarea unui loc de practică (prezentarea Scrisorii de confirmare-Confirmation Letter)-documentul este atașat pe site-ul facultății la secțiunea Mobilități Erasmus+de practică

  NOTE:
 • Anunțul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultați actualizările acestuia.
 • Studenții pot identifica și pe cont propriu Instituții Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul Erasmus+ în legătură cu instituția respectivă.           
 • Pentru oferte de stagii de practică consultati și site-ul UAIC sau pagina de Facebook dedicata.
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Se pot inscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anii I - III/IV licență, I-II master,  I – III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, în cadrul duratei de studii doctorale;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie sa aiba loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe abia după promovarea examenului de licență/dizertație, respectiv confirmarea titlului de doctor.

Observație! Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare,

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenții trebuie:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv;
 • studenții din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecției (prima sesiune de examene) min. 8;
 • să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
  • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF,  DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • pentru studenții care au limba de lucru de la instituția parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.
DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 2. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu  de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecția pentru un stagiu de practică într-o anumită organizație, într-un anumit sector (economic)/departament al organizației; preferința pentru o anumită țară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicația clară a nivelului de inovație și diversitatea sarcinilor; înțelegerea nevoilor și așteptărilor organizației gazdă; țeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declarație-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul și durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății); studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculțății la care au fost admiși) și dovada plății taxei de înmatriculare;
 6. Studenții la nivel master sau doctorat vor include și situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 7. Scrisoare de accept/invitație din partea institutiei gazdă în cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta o copie scanata dupa original).
Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:
 1. copie a permisului de ședere. Excepție de la această cerință fac studenții de la extensiunea Balți de cetațenie moldovenească ;
 2. o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);
 3. dovada existenței unui garant cetățean român, salariat și deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.
MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice  - 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)
b) competențele lingvistice - 30% din punctaj.
c) interviul  -  20% din punctaj;

CALENDARUL SELECȚIEI

08.06.2017

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

08 - 22.06.2017

Depunerea dosarelor de candidatură (Sala Secretariat, orele 10-12)

14.06.2017

Întâlnire informativă cu studenții interesați, ora  13, Sala  D213 

23.06.2017

Interviul* orele 9.30, sala Decanat

23.06.2017

Afișarea rezultatelor selecției (ora 14)

26.06.2017

Întâlnirea cu studenții selectați (vor fi contactați prin email)

*Se admit interviuri online via Skype
Pentru informații suplimentare:

Lect.dr. Nicoleta ROGOZ

 coordonator Erasmus+ Practică

 nicoleta.rogoz@uaic.ro

 0744-956762

 informații despre locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități

Petronela SPIRIDON-URSU

 International Officer, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat

 petronela.spiridon@uaic.ro

 0232-201812

 informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.

   

Recomandăm și consultarea periodică a site-ului Departamentului de Relații Internaționale

Actualizat: 8 iunie 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației