Sari la conținutul principal
Licență
Studii de licență
Liste etapa II
Rezultatele finale ale concursului de admitere septembrie 2023 - LICENȚĂ

Români de pretutindeni:

Confirmări etapa I
Detalii confirmări

Candidații admiși în sesiunea septembrie 2023

După afişarea/comunicarea rezultatelor, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, CANDIDAȚII ADMIȘI au următoarele OBLIGAȚII în perioada 11 - 14 septembrie 2023:

Candidaţii admişi la buget:

 • Accesează platforma și achită taxa de înmatriculare (50 lei) din secțiunea „Efectuare plată”.

  Recomandăm metoda „Plată online cu cardul”.

  Modalități de plată a taxei de înmatriculare

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii (confirmarea locului bugetat)

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

Candidaţii admişi la taxă:

 • Accesează platforma și achită prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei, din secțiunea „Efectuare plată”.

  Recomandăm metoda „Plată online cu cardul”.

  Modalități de plată a taxei de școlarizare

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

Candidaţii români de pretutindeni:

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea formularului de confirmare a locului (Anexa 5)

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

Candidaţii care se retrag, după sesiunea din septembrie 2023:

Retragerea dosarului trebuie făcută de către candidat sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Trimiteți pe adresa restituiritaxe.fpse@uaic.ro cererea pentru restituirea taxei de şcolarizare achitată la confirmarea locului, compusă din următoarele documente:

 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei)
 • copie carte identitate
 • extras de cont al contului personal

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

 • Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], dar înainte de începerea anului universitar 2023 - 2024, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

 • candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
 • candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenților înmatriculați la ID/IFR, în ceea ce privește restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

Taxa de înscriere nu se restiuie.

Taxa de înmatriculare nu se restiuie.

Candidații admiși pe locuri cu taxă în sesiunea iulie 2023

Candidații care au confirmat locurile cu taxă în sesiunea iulie 2023 se vor prezenta la facultate în perioada 11-14 septembrie după cum urmează:

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Oferta de admitere

 • Au dreptul să participe la concursul de înscriere pentru studiile universitare de licență numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
 • Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene candidează la admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetațenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
 • Admiterea cetățenilor din statele terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației.
 • Admiterea românilor de pretutindeni* se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației.

Pot fi înscrişi fără admitere la facultatea noastră laureaţi ai olimpiadelor şcolare şi ai concursurilor de nivel naţional şi internaţional conform Listei olimpiadelor şcolare şi a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere .

* Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji) care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 • Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate – diaspora.

Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacităţii de şcolarizare, astfel:

 • fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 • fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 • cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români.

Tabel domenii, specializări, forme de învățământ și limba de predare
*IF = învățământ cu frecvență, ID = învățământ la distanță
 • Domeniul de licență:
  • Psihologie
   • Specializări:
    • Psihologie, IF
    • Psihologie, ID
  • Științe ale Educației
   • Specializări:
    • Pedagogie, IF
    • Psihopedagogie specială, IF
    • Pedagogia învățământului primar și preșcolar, IF
    • Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID
 • Limba de predare: română
 • Durata studiior este de 3 ani.
 • Prezentare formei de studiu Învățământ la Distanță

Scroll orizontal Derulează pe orizontală
Calendarul admiterii
ActivitateaPerioadaLocaţia
Înscriere online

La completarea fişei este necesar a se alege DA sau NU la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afişat numele şi prenumele pe listele de admitere"

4 - 6
septembrie 2023

Conturile de acces pe platforma de admitere eadmitere.uaic.ro vor putea fi create până cel târziu miercuri, 6 septembrie 2023, ora 17:00, completarea și finalizarea dosarelor putându-se face până la ora 18:00

UAIC eAdmitere
Înscrierea fizică/ online, asistată tehnologic la sediul facultății,

OBLIGATORIU! Candidații trebuie să își creeze un cont pe platforma de admitere înainte de a se prezenta la sediul facultății. Pașii pentru crearea contului sunt prezentați în ghidul de utilizare a platformei .

4 - 6
septembrie 2023
orele 09:00-17:00

Corp D, sala

Calendarul de desfăşurare a probei de aptitudini Muzică şi dicţie online, adresată specializărilor următoare:

• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF

• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID

Proba de Muzică şi Dicţie constă în:

• Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;

• Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

• Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

7
septembrie 2023
Afişarea rezultatelor 8
septembrie 2023
Rezultatele concursului de admitere septembrie 2023 - LICENȚĂ
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI

11 - 14
septembrie 2023
orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

Corp D, sala
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea iulie 2023

11 - 14
septembrie 2023
orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

Corp D, sala
Afişarea rezultatelor FINALE 15
septembrie 2023
Rezultatele finale ale concursului de admitere septembrie 2023 - LICENȚĂ

Taxa de înscriere

 • 300 lei
 • 150 lei pentru depunerea celui de-al doilea dosar (la a doua specializare din cadrul facultății – studii universitare de licență)
  ATENȚIE ! Pe platforma de admitere - în secțiunea Efectuare plată - se va afișa suma de 300 lei pentru taxa de înscriere, indiferent dacă este primul sau al doilea dosar pe care îl depuneți.
 • Pentru a plăti suma de 150 lei pentru al doilea dosar, urmați indicațiile din secțiunea Plata prin virament bancar din Ghidul pentru plata taxei de înscriere

Taxa de înmatriculare - pentru candidații admiși la buget

 • 50 lei

Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare.

Taxa anuală de școlarizare pentru seria 2023 - 2026 - pentru candidații admiși la taxă

 • 3300 lei

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată la semnarea contratului de studii pentru confirmarea locului cu taxă*
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II,
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.

*Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite cel puțin 30% (900 lei) din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024 și să semneze Contractul de studii. Candidații care nu și-au îndeplinit aceste obligații vor fi declarați respinși. Locurile eliberate astfel vor fi ocupate de următorii candidați care îndeplinesc condițiile de admitere sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaților admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru restul semestrelor)
 • pentru anul I, semestrul I: media de la admitere

Retragerea dosarului trebuie făcută de către candidat sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Trimiteți pe adresa restituiritaxe.fpse@uaic.ro cererea pentru restituirea taxei de şcolarizare achitată la confirmarea locului, compusă din următoarele documente:

 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei)
 • copie carte identitate
 • extras de cont al contului personal

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

 • Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], dar înainte de începerea anului universitar 2023 - 2024, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

 • candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
 • candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenților înmatriculați la ID/IFR, în ceea ce privește restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

Taxa de înscriere nu se restiuie.

Taxa de înmatriculare nu se restiuie.

Liste etapa II
Rezultatele concursului de admitere septembrie 2023 - LICENȚĂ

Români de pretutindeni:

Liste finale
Rezultatele finale ale concursului de admitere iulie 2023 - LICENȚĂ

Români de pretutindeni:

Locurile rămase neocupate în această sesiune de admitere vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie 2023.

Liste etapa II
Rezultatele concursului de admitere iulie 2023 etapa II - LICENȚĂ

Români de pretutindeni:

Dacă în urma redistribuirii aţi fost declarat RESPINS, acest lucru s-a întâmplat pentru că nu aţi confirmat în prealabil după afişarea listelor din etapa 1.

Dacă în urma redistribuirii aţi fost declarat ÎN AŞTEPTARE, acesta status poate fi considerat a fi RESPINS (făcând diferenţierea de acei candidaţi cu status RESPINS, candidaţi care nu au confirmat în prealabil după afişarea listelor iniţiale).

Liste provizorii
Rezultatele concursului de admitere iulie 2023 etapa I - LICENȚĂ

Români de pretutindeni:

Ultimele medii din 2022

Cum te înscrii

Dacă vă înscrieți la mai multe facultăţi

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe specializări, în vederea admiterii în învăţământul superior:

 • În cazul în care vă înscrieți online trebuie să aveți în vedere doar plata taxelor de înscriere la admitere la fiecare dintre facultăţi conform înstrucţiunilor de pe site-ul fiecărei facultăţi, întrucât veți duce documentele după ce sunteți admis pentru a vă confirma locul.
 • În cazul în care alegeți să vă înscrieți fizic, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune, iar înscrierea pentru celelalte specializări se face pe baza documentelor, prezentate în copie simplă (dacă au fost deja depuse în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”) sau în copie legalizată (dacă au fost deja depuse în cadrul altei universități), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

După afișarea rezultatelor

Printează LISTA DOCUMENTELOR NECESARE și bifează-le pe măsură ce îți alcătuiești dosarul.

 • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* și fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • Pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* și fotocopie Certificat de naştere.
 • original* și fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* și fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • original* și fotocopie Adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • Două fotografii format 2/2,5.
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau dovada scutirii.
 • Extras de cont bancar
 • Acord de confidenţialitate – însoţeşte fişa de înscriere, fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • Pentru candidații pe locurile speciale, se va include în dosarul de concurs, dovada situației avute în vedere, astfel:
  • candidați proveniți din sistemul de protecție socială - adeverință emisă de DAGSPC;
  • candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități - adeverință;
  • etnici romi - adeverință emisă de asociația reprezentând interesele comunității rome;
  • candidați olimpici - diplomă atestând premiul obținut;
 • Dosar plic

* Originalul documentului se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

IMPORTANT! Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:

 • datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
 • a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
 • a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;

Candidatul are obligația de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.

Atenționare! Rugăm candidații care au dosarul cu statusul „Validat” să verifice conformitatea notelor în contul de concurs de pe platforma eadmitere.uaic.ro în secțiunea „Rezultate obținute”. În cazul în care sunt identificate neconcordanțe, vă rugăm să ne transmiteți un email pe adresa admitere.fpse@gmail.com., în care să menționați numărul dosarului și deficiența observată.

*Precizări privind echivalarea diplomei de bacaluareat obţinute în străinătate de către cetăţenii români

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale în străinătate, vor depune la facultăţi la comisiile de admitere, sau online pe site-ul de admitere:eadmitere.uaic.ro , în perioada înscrierilor, dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatului de echivalare a studiilor emis de către C.N.R.E.D.

Înscriere online: În momentul înscrierii online (eadmitere.uaic.ro ) candidatul va realiza un fişier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în secțiunea Documente necesare/Dosar pentru obținerea documentului de recunoaștere a studiilor efectuate in străinătate. Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere, la sediul facultăţii.

Înscriere la sediul facultăţii: Candidatul va depune două dosare din care unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate (conform programului de înscriere al facultății).

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Confirmări etapa I
Detalii confirmări

Candidații admiși în sesiunea septembrie 2023

După afişarea/comunicarea rezultatelor, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, CANDIDAȚII ADMIȘI au următoarele OBLIGAȚII în perioada 11 - 14 septembrie 2023:

Candidaţii admişi la buget:

 • Accesează platforma și achită taxa de înmatriculare (50 lei) din secțiunea „Efectuare plată”.

  Recomandăm metoda „Plată online cu cardul”.

  Modalități de plată a taxei de înmatriculare

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii (confirmarea locului bugetat)

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

Candidaţii admişi la taxă:

 • Accesează platforma și achită prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei, din secțiunea „Efectuare plată”.

  Recomandăm metoda „Plată online cu cardul”.

  Modalități de plată a taxei de școlarizare

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

Candidaţii români de pretutindeni:

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea formularului de confirmare a locului (Anexa 5)

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

Candidaţii care se retrag, după sesiunea din septembrie 2023:

Retragerea dosarului trebuie făcută de către candidat sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Trimiteți pe adresa restituiritaxe.fpse@uaic.ro cererea pentru restituirea taxei de şcolarizare achitată la confirmarea locului, compusă din următoarele documente:

 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei)
 • copie carte identitate
 • extras de cont al contului personal

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

 • Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], dar înainte de începerea anului universitar 2023 - 2024, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

 • candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
 • candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenților înmatriculați la ID/IFR, în ceea ce privește restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

Taxa de înscriere nu se restiuie.

Taxa de înmatriculare nu se restiuie.

Candidații admiși pe locuri cu taxă în sesiunea iulie 2023

Candidații care au confirmat locurile cu taxă în sesiunea iulie 2023 se vor prezenta la facultate în perioada 11-14 septembrie după cum urmează:

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Beneficii

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală.
  Asociaţia Studenţilor Psihologi şi Pedagogi ; E-TEAM

Pentru seria 2022-2025

Fișele disciplinelor pentru anul universitar 2022-2023

Diploma emisă de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este recunoscută automat de cele peste 500 de universităţi din străinătate care au încheiate parteneriate cu instituţia noastră. În România, diploma UAIC nu este doar recunoscută, ci şi preţuită – fiind garanţia absolvirii studiilor într-una dintre cele mai prestigioase universităţi din ţară.