Admitere Master, septembrie 2020 – cetăţeni români

1. Cine se poate înscrie?

 • cetăţeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE;

2. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Varianta I: Înscriere online 7-9 sep. 2020   Online
Varianta II: Înscriere fizică (numai cazuri speciale şi motivate, doar la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Confirmarea se face pâna la data de 8 septembrie 2020, inclusiv. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 7-9 sep. 2020 9-12 Corp D, sala D208
Afişarea rezultatelor 11 sep. 2020 - -
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în sesiunea din septembrie 2020.
Următoarele documente se încarcă pe platforma online, scanate şi salvate ca PDF: • contractul de studii se completează şi se semnează olograf,
• chitanţa de plata 900 lei reprezentând taxă de şcolarizare.
Programul de confirmări online se va încheia, luni, 14 septembrie, ora 16:00
11-14 sep. 2020 11 sep
(00:00)

14 sep
(16:00) 
online
Afişarea rezultatelor finale 16 sep. 2020 - Site facultate
Depunerea dosarului fizic pentru înmatriculare 21-25 sep. 2020
28-29 sep. 2020
9-12
13-15
Corp D, sala D208

3. Oferta facultăţii

3.1. Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de master Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Educaţie timpurie (ET) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Politici şi management în educaţie (PME) IF 2 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

3.2. Număr de locuri

Obs: Numărul de locuri sub rezerva aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de master Forma Nr. locuri buget repartizate statistic 2020/2021 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă* Total
Buget+Taxă
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 20 20
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) IF 5 5
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 1 1
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 9 9
TOTAL   35 35
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de master Forma Nr. locuri buget repartizate statistic 2020/2021 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă* Total
Buget+Taxă
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 4 4
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 4 4
Educaţie timpurie (ET) IF 1 1 4 5
Politici şi management în educaţie (PME) IF 5 5
TOTAL   1 1 17 18

* Locurile de la taxă sunt alocabile la nivel de domeniu de studii

3.3. Ultimele medii de admitere de anul trecut

Programul de master Etapa1
buget
iulie 2019
Etapa1
taxă
iulie 2019
Etapa 2
buget
iulie 2019
Etapa 2
taxă
iulie 2019
Rezultate finale
buget
iulie 2019
Rezultate finale
taxă
iulie 2019
Etapa1
buget
sept. 2019
Etapa1
taxă
sept. 2019
Rezultate finale
buget
sept. 2019
Rezultate finale
taxă
sept. 2019
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) 8.21 6.38 7.87 6.38 7.80 6.38 - 6,57 - 6,57
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) 8.61 8.60 8.60 8.57 8.60 8.57 - - - -
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) 7.70 6.77 7.33 6.77 7.33 6.77 - 7,15 - 7,15
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) 9.25 8.37 9.17 8.37 9.17 8.37 - 7,97 - 7,97
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) 8.80 8.20 8.64 9.70 8.64 9.70 - - - -
Educaţie timpurie (ET) 8.30 9.85 8.30 9.85 8.30 9.85 8,68 7,80 8,20 7,80
Politici şi management în educaţie (PME) 9.55 8.20 9.55 8.20 9,55 8,20 - 9,00 - 9,00

IMPORTANT!

 • Un program de masterat se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 25.
 • Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2020-2021 va fi publicată pe 15 septembrie 2020, după a II-a sesiune de admitere (7-9 septembrie 2020).
 • Candidaţii admişi pe locuri de la buget,  în sesiunea din iulie, care semnează Contractul de studii îşi păstrează forma de finanţare, în condiţiile în care programul de master întruneşte numărul minim de candidaţi.
 • Candidaţii admişi la un program de masterat, care nu se va organiza în anul universitar 2020-2021, vor putea opta pentru un alt program de masterat unde au rămas locuri disponibile. Candidaţii nu îşi vor păstra forma de finanţare de la programul de masterat la care s-au înscris iniţial. Pentru redistribuire candidaţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii o cerere scrisă, cu semnătură, în data de 11 septembrie 2020,  în care vor solicita redistribuirea la unul din programele de masterat ce va fi organizat în anul universitar 2020-2021. CEI CARE NU VOR DEPUNE ACEASTĂ CERERE NU VOR FI LUAŢI ÎN CALCUL LA REDISTRIBUIREA DIN SEPTEMBRIE 2020.
 • Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor funcţiona în anul universitar 2020-2021.
 • În condiţiile suplimentării numărului de locuri bugetate, candidaţii admişi în regim cu taxă (inclusiv cei redistribuiţi), pot ocupa un loc bugetat în funcţie de ierarhizarea după mediile de admitere.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) şi Regulamentului studiilor universitare de masterat.

3.4. De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

3.5. Cui se adresează?

EFCP ECCPCF PCP PEC
Preponderent licenţiaţilor în psihologie, ştiinţe economice, sociologie şi asistenţă socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane şi să îşi dezvolte competenţele profesionale asociate acestui domeniu de activitate. Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie, medicină, asistență socială, dar și absolvenților altor specializări care doresc să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare intervenției terapeutice sistemice în cuplu și familie. Absolvenţi ai secţiilor de psihologie şi psihopedagogie specială precum şi
absolvenţilor altor specializări şi permite abordarea unei cazuistici variate de populaţii clinice de la copii la vârstnici.
Se pot înscrie licenţiaţi în:
- psihologie
- pedagogie;
- psihopedagogie specială;
- pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
- alte specializări din domeniul ştiinţelor socio-umane.
Absolvind acest master poţi obţine atestatul de liberă practică, în calitate de psiholog şcolar, de la Colegiul Psihologilor din România, cu condiţia să ai diploma de licenţă în Psihologie.
DIPCS DAIP ET PME
Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie specială, medicină, asistență socială, dar și absolvenților altor specializări care doresc să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare diagnozei şi intervenţiei la copilul cu cerinţe educative speciale. - Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
- Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
- Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
- Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
- personal de conducere pentru instituţiile educaţionale preuniversitare şi universitare;
- profesori de la toate specialităţile;
- experţi evaluatori;
- consilieri pe probleme de educaţie;
- consilieri şi experţi din organizaţii naţionale/internaţionale;
- jurnalişti cu expertiză în câmpul educaţional;
- coordonatori de proiecte/programe cu finanţare naţională şi internaţională.

3.6. Discipline studiate

EFCP ECCPCF PCP PEC
Analiza postului şi a muncii
Metode de cunoaştere a persoanei
Diagnosticul şi negocierea conflictelor
Formarea şi dezvoltarea personalului
Evaluarea psihologică a personalului
Psihologia aplicată în transporturi
Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
Metode avansate de cercetare
Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
Consilierea psihologică
Coaching organizaţional
Analiza socio-instituţională
Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
Relaţii publice şi promovarea firmei
Practică de specialitate
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Consiliere psihologică
Psihoterapie sistemică
Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
Sexualitate normală și patologică
Psihopatologia copilului şi adolescentului
Psihoterapia copilului
Evaluare psihologică: metode psihometrie
Evaluare și diagnostic psihologic în cuplu și în familie
Psihoterapie structurală și strategică
Psihoterapia centrată pe emoții
Psihoterapie cognitiv-comportamentală
Psihoterapie transgenerațională și narativă
Psihologie pozitivă aplicată
Sensurile vieții
Comportamente și riscuri pentru sănătate
Traumă, reziliență și dezvoltare postraumatică
Metodologia cercetării ştiinţifice
Etică și integritate academică
Stagiu clinic
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Introducere în psihotraumatologie
Psihopatologia copilului şi adultului
Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
Consiliere psihologică
Psihoterapie ericksoniană şi hipnoză clinică
Metodologia cercetării ştiinţifice
Evaluare psihologică: metode psihometrice
Sexualitate normală şi patologică
Terapia tulburărilor de limbaj
Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la
persoanele cu nevoi speciale
Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic
Terapie sistemică
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Stagiu clinic
Metodologia cercetării ştiinţifice
Metode calitative în ştiinţele socio-umane
Psihologia transculturală a dezvoltării
Teorii moderne ale dezvoltării copilului şi adolescentului
Fundamentele cunoaşterii psihologice a preşcolarului şi şcolarului
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la persoanele cu nevoi speciale
Psihologia comunicării în educaţie
Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
Psihodiagnosticul preşcolarului şi şcolarului
Psihologia învăţării
Competenţe sociale şi emoţionale
Consiliere educaţională
Terapii cognitiv-comportamentale
Orientare vocaţională
Consiliere psihologică
Psihosociologia comunităţii şi a familiei
Stagiu de practică
DIPCS DAIP ET PME
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Metod în ştiinţele educaţiei
Terapii ocupaţionale, complementare şi corectiv compensatori
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe intelectuale
Metode calitative în evaluarea şi diagnoza persoanelor cu cerinţe speciale
Prevenţie şi intervenţie timpurie
Tehnici speciale de terapia limbajului
Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
Dificultăţi de învăţare - metode şi tehnici de intervenţie
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru copilul victimizat
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe senzoriale şi motrice
Elaborarea şi aplicarea programelor de incluziune/integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Consiliere psihologică
Managementul şi design-ul serviciilor de asistenţă şi intervenţie psihopedagogică
Comunicare alternativă şi augmentativă la persoane cu nevoi speciale
Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale
Stagiu clinic
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei; aplicaţii pentru învăţământul primar
Consiliere curriculară pentru învăţământul primar
Tehnici discursive şi teatrale utilizate în învăţământul primar
Strategii didactice interactive
Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar
Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăţământul primar
Fundamente epistemologice ale noilor educaţii
Managementul proiectelor educaţionale
Sisteme educaţionale alternative pentru învăţământul primar
Strategii de dezvoltare a creativităţii şcolarului mic
Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
Educaţie pentru sănătate şi igienă
Utilizarea multimedia şi TIC în predarea matematicii şi ştiinţelor
Fundamente etico-deontologice ale educaţiei
Educaţie pentru protecţia mediului şi ecologie aplicată în învăţământul primar
Activităţi integrate în predarea muzicii şi a educaţiei fizice
Strategii şi tehnici de educaţie estetică în învăţământul primar
Socializare şi parentalitate
Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Curriculum pentru educaţie timpurie
Limbaj şi comunicare expresivă
Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare
Etică şi responsabilitate socială
Consiliere educaţională în învăţământul preşcolar
Educaţia părinţilor
Managementul proiectelor educaţionale
Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor
Educaţie pentru sănătate şi igienă
Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
Tehnici creative de formare a abilităţilor practice
Cunoaşterea lumii şi educaţia ecologică
Manifestare ludică şi succes educaţional
Muzică şi mişcare în educaţia timpurie
Strategii şi tehnici de educaţie estetică în educaţia timpurie
Socializare şi parentalitate
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei timpurii
Orientări moderne în psihologia învăţării
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar (4 semestre)
Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii educaţiei
Management educaţional
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Analize computerizate de date în domeniul politicilor şi managementului educaţional
Politici educaţionale de promovare a talentelor şi creativităţii
Politici şi management de dezvoltare profesională
Management financiar şi administrativ în institu iile educaţionale
Sisteme de management educaţional în spaţiul internaţional
Medierea conflictelor în educaţie
Leadership şi managementul instituţional
Managementul calităţii în educaţie
Dezvoltarea mediilor virtuale în educaţie (collaborative learning, elearning, blended learning, MOOCs etc.)
Paradigme contemporane ale educaţiei
Sisteme de etică şi deontologie în educaţie
Politica şi managementul curriculum-ului
Politici şi strategii de educaţie interculturală
Comunicare interinstitu ională
Managementul resurselor umane i marketing educa ional
Practica în domeniul managementului educaţional
Practica de cercetare

3.7. Competenţe profesionale ale programelor de studii

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

 • Analiza nevoilor clientului şi definirea scopului intervenţiei;
 • Evaluarea/diagnoza situaţiei clientului;
 • Proiectarea intervenţiei şi dezvoltarea instrumentelor necesare;
 • Realizarea intervenţiei psihologice planificate;
 • Evaluarea procesului şi a rezultatelor obţinute;
 • Comunicarea rezultatelor (competenţă în comunicare orală şi în redactarea de rapoarte);
 • Respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

 • Realizarea relației terapeutice la nivel individual, de cuplu și familial.
 • Evaluare, diagnoză și utilizarea instrumentelor psihometrice.
 • Elaborarea planului terapeutic și realizarea intervenţiei: explorarea situațiilor problemă, a soluţiilor potenţiale, optimizarea proceselor intrapersonale și interpersonale.
 • Evaluarea procesului și a rezultatelor terapeutice.
 • Comunicarea orală a rezultatelor și redactarea rapoartelor scrise.
 • Elaborarea de studii și rapoarte de cercetare.
 • Respectarea eticii și a standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

 • Evaluarea psihologică a deteriorării în funcţionarea emoţională, cognitivă sau socială a unui copil, adult şi a unei familii;
 • Familiarizarea cu principiile de etică şi deontologie profesională;
 • Stabilirea psihodiagnosticului clinic potrivit clasificării nosologice;
 • Redactarea rapoartelor de evaluare psihologică;
 • Psihoterapie individuală şi de grup a familiei, copiilor şi adulţilor.

Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

 • Utilizarea instrumentelor de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, afective şi psiho-sociale a copiilor şi tinerilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere şi intervenţie psihologică;
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor de identificare a aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale;
 • Identificarea dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Conceperea de strategii individualizate de depăşire a dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere educaţională şi vocaţională;
 • Conceperea strategiilor de consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate;
 • Participarea la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare.

Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

 • Evaluarea sistematică şi diagnoza copiilor cu diferite tipuri de dizabilităţi, tulburări ale limbajului, tulburări comportamentale şi dificultăţi de învăţare;
 • Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor complexe în activităţile de intervenţie psihopedagogică, terapie şi recuperare a persoanelor cu cerinţe speciale;
 • Elaborarea şi aplicarea de programe educaţionale adecvate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil/elev, nivelului de vârstă şi cultural al acestuia;
 • Elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor programe de servicii personalizate şi/sau a unor proiecte de intervenţie personalizate pentru copiii/elevii cu diferite dizabilităţi;
 • Consiliere psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi, a familiilor, a personalului din instituţiile incluzive.

Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice învăţământului primar (IP);
 • Realizarea activităţilor de formare cu elevii prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate  diverselor situaţii educaţionale din IP;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de şcolarii mici;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din IP;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul IP.

Educaţie timpurie (ET)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice domeniului ET;
 • Realizarea activităţilor de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate diverselor situaţii educaţionale din învăţământul preşcolar;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din învăţământul preşcolar;
 • Elaborarea şi desfăşurarea de proiecte de cercetare ştiinţifică adecvate domeniului ET;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul ET.

Politici şi management în educaţie (PME)

 • Analiza multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale şi a reformelor educaţionale;
 • Evaluarea impactului schimbărilor de politici educaţionale şi de management, utilizând metode cantitative şi calitative, tehnici şi instrumente specifice analizei de impact;
 • Analiza comparată a politicilor educaţionale sectoriale la nivelele instituţional, naţional şi internaţional;
 • Proiectarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei educaţionale;
 • Dezvoltarea de resurse şi talente pentru management, leadership şi guvernanţă în educaţie;
 • Elaborarea de proiecte de cercetare, rapoarte în domeniul politicilor şi managementului în educaţie.

4. Condiţii de admitere

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
 • Psihologie clinică şi psihoterapie
 • Psihologie educaţională şi consiliere
Nota pentru admitere master va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută pentru portofoliu, o nota de la 0 la 10**.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

** Precizări privind admiterea la programele de master din domeniul Psihologie

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
 • Didactici aplicate pentru învăţământul primar
 • Educaţie timpurie
 • Politici şi management în educaţie
Media de admitere:
 • 60% media de la examenul de licenţă
 • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de intenţie şi CV).

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

5. Taxe

5.1. Taxa de înscriere la admitere

  • 300 lei/program primul dosar;
  • 150 lei/program al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultăţii).

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

5.2. Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2020-2021

 • 3.600 lei (1800 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.

Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial:

 • în funcţie de media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

5.3. Programul casieriei din Corpul D

Casieria din corpul D, parter – aripa stângă, sala D206

 • 7-9 septembrie 2020, interval orar 9.00-12.00

6. Cum te înscrii?

6.1. Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

6.2. Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • Scrisoare de intenţie.
 • Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri. Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de înscrieri, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • dosar plic.

* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

7. Rezultate

7.1. Situaţia cumulată a înscrierilor

Domeniul: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 7 sep 8 sep 9 sep
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF   1 6
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie IF   4 15
Psihologie clinică şi psihoterapie IF   3 8
Psihologie educaţională şi consiliere IF   1 7
TOTAL     9 36
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 7 sep 8 sep 9 sep
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF   2 6
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF   1 4
Educaţie timpurie IF     1
Politici şi management în educaţie IF   4 7
TOTAL     7 18
 

7.2. Rezultate, etapa I

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
PSIHOLOGIE

11.09.2020 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

11.09.2020 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

11.09.2020 Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

11.09.2020 Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

11.09.2020 Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

11.09.2020 Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

11.09.2020 Educaţie timpurie (ET)

11.09.2020 Politici şi management în educaţie (PME)

Următoarea etapă, pentru candidaţii declaraţi ADMIS, va implica:

 • pentru candidaţii admişi la Buget, confirmarea locului se va realiza prin depunerea fizică a dosarului în perioada 11-14 sep. 2020.
 • pentru candidaţii admişi în regim cu Taxă, confirmarea locului se va realiza prin depunerea online a contractului de şcolarizare şi dovezii de plată, în perioada 11-14 sep. 2020, prin intermediul unui formular online.
 

7.3. Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
PSIHOLOGIE

16.09.2020 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

16.09.2020 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

16.09.2020 Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

16.09.2020 Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

16.09.2020 Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

16.09.2020 Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

16.09.2020 Educaţie timpurie (ET)

16.09.2020 Politici şi management în educaţie (PME)

8. Ce faci după ce eşti admis?

8.1. Paşii de parcurs la confirmare

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ vor transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, completând acest formular, în perioada 11-14 aug. 2020;
 3. Dosarul care urmează a fi depus, în perioda 21-25 septembrie 2020 şi 28-29 septembrie 2020, interval orar 9-12, 13-15 va conţine:
  • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
  • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
  • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
  • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
  • Scrisoare de intenţie.
  • Curriculum Vitae.
  • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
  • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
  • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
  • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
  • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
  • două fotografii format 2/2,5.
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la agenţiile BRD).
  • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
  • dosar plic.
   •  

Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 28 din Metodologia de admitere la studii universitare de master /2020-2021.

Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 28 din Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă /2020-2021.

8.2. Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 900 lei.

8.4. Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I  (1800 lei taxă/semestru-anul universitar 2020-2021).
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine (1 octombrie 2020), se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 LEI/semestru), an universitar 2020-2021.
 • Candidaţii admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului.

IMPORTANT!  Candidaţii care NU şi-au îndeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

10. Cazare

10.1. Cazare pe perioada admiterii

-

10.2. Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare - An universitar 2020/2021: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2020 - 2021 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2020–2021.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul "doriți cazare", dar şi candidaţii care au omis să bifeze, după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor îşi vor înscrie pe site-ul facultăţii la categoria CAZARE opţiunile pentru cămine, iar dacă sunt şi caz special, îşi vor încărca documentele cerute pentru acel caz.

Cazurile speciale pot fi cele enumerate la art 14. din Regulamentul de cazare (parte a Regulamentului Servicii pentru Studenţi), sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau din plasament familial.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Platforma pentru CAZARE, de pe site-ul nostru, se va deschide după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor (17 august 2020 - 6 septembrie 2020).

Detalii despre cămine:
locație
tarif orientativ și capacitate cameră

11. Date de contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro