{:en}Publication ethics{:}{:fr}Concernant la sélection des articles{:}{:ro}Aspecte etice ale procesului de publicare{:}

{:en}

Our journal is committed to upholding the highest standards of publication ethics. Therefore, the editorial board emphasizes that every article must be a reflection of the quality of authors’ work, and the prevention of publication malpractice is first the responsibility of each author. Authors submitting original articles for publication attest that the content represents their contributions, and has not been copied or plagiarised in whole or parts from elsewhere. In addition, authors provide accurate details on their research, clearly present its objective significance for the scientific field covered by the journal; disclose any potential conflicts of interests and partial benefits associated with their work. 

The editorial board also considers seriously the commitment to objective and fair peer-review, preventing any potential conflicts of interests between reviewers and authors of the reviewed articles.

Publication ethics and publication malpractice statements for Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University. Educational Sciences Series are consistent with the recommendations and guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE, http://publicationethics.org/).

{:}{:fr}Ceux-ci seront sélectionnés par une commission de rédaction de minimum deux membres. Les principaux critères de sélection porteront sur la clarté et la pertinence scientifique des idées exposées. Si un point de vue supplémentaire sera jugé nécessaire, la commission pourra faire appel à un troisième membre.

Le comité pourrait émettre des recommandations aux auteurs, si nécessaire. La publication dans le volume se fera après les corrections éventuelles selon les recommandations émises par la commission. Dans ce but, un délai de maximum 3 semaines est accordé.

Les auteurs des articles sélectionnés en vue de publication seront informés dans un délai de deux mois maximum.{:}{:ro}

Revista noastră se angajează să susţină cele mai înalte standarde de etică în procesul de publicare. În consecinţă, colectivul redacţional subliniază faptul că fiecare articol trebuie să fie o reflectare a calităţii muncii autorilor, iar prevenirea practicilor inadecvate de publicare constituie în primul rând responsabilitatea fiecărui autor. Autorii care trimit articole originale pentru publicare îşi asumă faptul că întregul conţinut al lucrării reprezintă contribuţia lor, nu a fost copiat sau plagiat în parte sau în totalitate. În plus, autorii furnizează detalii exacte cu privire la cercetare, pentru a ilustra importanţa obiectivelor propuse pentru domeniul ştiinţific vizat de către revista noastră. De asemenea, informează colectivul redacţional în legătură cu orice potenţiale conflicte de interese şi beneficii parţiale asociate cu munca lor.

Colectivul de redacţie, se angajează să asigure un proces de recenzare corect şi obiectiv, să prevină orice potenţiale conflicte de interese între recenzenţi şi autorii articolelor transmise spre publicare.

Principiile de etică în procesul de publicare asumate de către revista noastră sunt concordante cu recomandările şi sugestiile COPE – Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/).{:}