Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

depdppd@uaic.ro

Componenţa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Componenţă Departament

Programe organizate în cadrul D.P.P.D.

MODUL POSTUNIVERSITAR: Cursuri de profesionalizare didactică generală (Nivel I şi Nivel II) pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii

Modul postuniversitar

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2018-2019, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018, pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii.

Anunţuri cu caracter general


Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

Nivelul II postuniversitar

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează, în anul universitar 2018–2019, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală de Nivel II (aprofundare), organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018.

Conţinut dosar

Dosarul de înscriere pentru persoanele care au finalizat în acest an, în cadrul D.P.P.D., cursurile postuniversitare corespunzătoare Nivelului II va cuprinde:

 • cererea de înscriere, declaraţia de acord de prelucrare a datelor,
 • dacă aceștia sunt absolvenți ai Ciclului I de studii universitate de licență trebuie să depună la dosarul deja existent diploma însoțită de foaia matricolă care atestă finalizarea masterului – în original și copie,

Dosarul de înscriere pentru persoanele cu studii de master efectuate în România va cuprinde:

 • cererea de înscriere, declaraţia de acord de prelucrare a datelor;
 • cartea de identitate în original și copie;
 • certificatul de naştere în original și copie;
 • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – în original și copie;
 • diploma de licenţă însoţită de supliment la diplomă – în original și copie;
 • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I sau adeverinţa de absolvire (numai pentru absolvenții promoției 2018) în original și copie.
 • diploma de master, însoțită de supliment la diplomă în original și copie,
 • adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de  masterat pentru absolvenții ciclului II studii de master promoția 2018 în original și copie,
 • adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic de Nivelul II (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de master) – în original;
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic.

Dosarul de înscriere pentru persoanele cu studii de master efectuate în străinătate va cuprinde:

 • cererea de înscriere, declaraţia de acord de prelucrare a datelor;
 • cartea de identitate în original și copie;
 • certificatul de naştere în original și copie;
 • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – în original și copie;
 • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I sau adeverinţa de absolvire (numai pentru absolvenții promoției 2018) în original și copie,
 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe;
 • certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic.
Calendarul înscrierilor
Înscrierile se vor desfăşura în intervalul 1 – 12 aprilie 2019, de luni până vineri, între orele 8-12 şi 13-15.

Taxe

Taxa de școlarizare corespunzătoare Nivelului II este de 1225 lei.

Psihopedagogia adolescenților tinerilor și adulților 175 lei
Proiectarea și managementul programelor educaționale 175 lei
Educație interculturală 175 lei
Consiliere și orientare 175 lei
Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialităţii 175 lei
Practica pedagogica (in învăţământul liceal, postliceal și universitar) 175 lei
Examen absolvire: Nivelul II 175 lei

La înscriere, cursanţii trebuie să achite 825 lei, restul urmând să fie achitat până la sesiunea de examene. Achitarea se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31.

Nivelul I postuniversitar

Conţinut dosar

Conţinut dosar

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. cartea de identitate / paşaport în original şi copie;
 2. cererea de înscriere, declaraţia de acord de prelucrare a datelor şi chestionarul completate;
 3. certificatul de naştere şi de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  – în original şi copie;
 4. diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2018) – în original şi copie;
 5. supliment la diplomă / foaia matricolă – în original şi copie;
 6. adeverinţă cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licenţă) – în original;
 7. atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original şi copie;
 8. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe;
 9. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 10. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 11. dosar plic.
Calendarul înscrierilor

Calendarul înscrierilor

Activitatea Intervalul
Înscrierea: depunerea dosarului 12 septembrie–28 septembrie 2018,
luni – vineri, între orele 8 30 – 12 30
Admiterea: pe baza evaluării interviului / răspunsurilor la chestionar

Obs: nu este necesară prezenţa candidaţilor pe data de 29 septembrie 2018.

29 septembrie 2018
Finalizarea înscrierilor:
 • completarea contractului,
 • dovada achitării taxei de 750 lei (parte din taxa de şcolarizare)

Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea în vedere valoarea taxelor pentru fiecare disciplină. Valoarea taxei de şcolarizare se stabileşte la încheierea contractului.
Achitarea se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31

1-5 octombrie 2018

Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.

Taxe

Taxe

Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului, este următoarea:

Nr.
Crt.
Disciplina Taxa
1 Pedagogie I 250 lei
2 Pedagogie II 250 lei
3 Psihologia educaţiei 250 lei
4 Instruire asistată de calculator 100 lei
5 Managementul clasei de elevi 150 lei
6 Didactica specializării 250 lei
7 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 250 lei
8 Evaluare finală nivelul 1 250 lei
Arhivă

Arhiva

Anunţuri

05.06.2018 Reexaminare la colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II

 Tematica pentru disciplina Psihologia educaţiei | afişat: 10.11.2017

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2018 – 2019, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018, pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii.

Nivelul 1 postuniversitar:

Calendarul înscrierilor:
Activitatea Intervalul
Înscrierea: depunerea dosarului 12 septembrie – 28 septembrie 2018,
luni – vineri, între orele 8 30 – 12 30
Admiterea: pe baza evaluării interviului 29 septembrie 2018
Finalizarea înscrierilor: – completarea contractului,
– achitarea taxei de 750 lei (parte din taxa de şcolarizare) la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
1 – 5 octombrie 2018

Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.
Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.
Dosarul de înscriere cuprinde:

 • cartea de identitate / paşaport în original şi copie;
 • cererea de înscriere, declaraţia de acord de prelucrare a datelor şi chestionarul completate;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  – în original şi copie;
 •  diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2018) – în original şi copie;
 • supliment la diplomă / foia matricolă în original şi copie;
 • adeverinţă cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licenţă) – în original;
 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original şi copie;
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe;
 • certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic.

MODUL POSTUNIVERSITAR 2017-2018

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2017 – 2018, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017, pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii.

Conform legislaţiei în vigoare cursurile se desfăşoară pe 2 nivele: Nivelul I (iniţial) şi Nivelul II (aprofundare).

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează, în regim postuniversitar, cursuri de pregătire psihopedagogică de Nivelul II (de aprofundare).
Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • acumularea unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice;
 • absolvirea unui master în domeniul de licenţă.

Participarea la aceste cursuri este condiţionată de înscrierea pe baza unui dosar ce trebuie să cuprindă:

 • diploma de licenţă însoţită de foia matricolă / supliment la diplomă – în original şi copie,
 • certificatul însoţit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I – în original şi copie,
 • diploma de master, în domeniul de licenţă, însoţită de foaia matricolă / supliment la diplomă pentru absolvenţii ciclului I studii de licenţă  – în original şi copie,
 • adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de  masterat în domeniul de licenţă pentru absolvenţii ciclului I studii de licenţă promoţia 2017 – în original şi copie,
 • adeverinţă medicală care atestă faptul că candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • cartea de identitate – în original şi copie;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – în original şi copie;
 • dosar plic.

   Cursanţii care au finalizat în acest an, în cadrul D.P.P.D., cursurile postuniversitare corespunzătoare Nivelului I nu trebuie să mai depună un alt dosar de înscriere, ci doar să completeze fişa de înscriere şi contractul corespunzător Nivelului II.
   Dacă aceştia sunt absolvenţi ai Ciclului I de studii universitate de licenţă trebuie să depună la dosarul deja existent diploma însoţită de foaia matricolă care atestă finalizarea masterului în domeniul de licenţă – în original şi fotocopie. Absolvenţii de master promoţia 2017 depun la dosar adeverinţa de absolvire a masterului în domeniul de licenţă – în original şi fotocopie
.

Taxa de şcolarizare corespunzătoare Nivelului II este de 1.225 lei.
La înscriere, cursanţii trebuie să achite 625 lei, restul urmând să fie achitat până la sesiunea de examene.
Programul casieriei (pentru achitarea primei părţi din taxă): 8:30-12:00.

Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

Anunţuri


Detalii privind Nivelul 1 postuniversitar

Nivelul 1 postuniversitar:

 • înscrierile se fac în intervalul 2 octombrie – 20 octombrie 2017, între orele 8 30 – 12 30,
 • taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Participarea la aceste cursuri este condiţionată de înscrierea pe baza unui dosar ce trebuie să cuprindă:

 • diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2017) – în original şi copie,
 • supliment la diplomă / foia matricolă – în original şi copie,
 • adeverinţă cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licenţă) – în original,
 • taxa de 750 lei (parte din taxa de şcolarizare) achitată la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
 • adeverinţă medicală care atestă faptul că candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie,
 • cartea de identitate – în original şi copie,
 • certificatul de naştere şi de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  – în original şi copie,
 • dosar plic.

Anunţ achitare taxă de şcolarizare

Persoanele înscrise la cursurile de Nivelul I
postuniversitar trebuie să achite integral taxa de
şcolarizare până pe data de 20.01.2018.

 • Taxa se plăteşte la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei situată în corpul D,
  programul casieriei este de luni-vineri de la 8:30–12:00.
 • Chitanţa sau o copie a acesteia trebuie adusă la secretariatul D.P.P.D

Completare contracte de şcolarizare

Toţi cursanţii înscrişi la Nivelul I postuniversitar sunt obligaţi să completeze contractele de şcolarizare până pe data de 17 decembrie 2017.
Contractele:

 • se descarcă de pe site, dând clic aici .
 • se completează în dublu exemplar, pe numele din certificatul de naştere apoi se trece numele nou (ex: Ionescu Maria căs. Popescu); pe pagina 3 se trece data din ziua in care a fost completat contractul.

După completare ele trebuie trimise în format fizic la secretariatul D.P.P.D.
Contractele pot fi trimise prin poştă, pe adresa D.P.P.D. (Iaşi, str. Toma Cozma nr. 3) sau pot fi predate pe datele:

 • 9 decembrie 2017, la seminarul de Pedagogie I (conf.dr. R Ghiaţău ),
 • 10 decembrie 2017, la seminarul de Psihologia educaţiei (lect. dr. Marian Andrei),
 • 16 decembrie 2017 la cursul de Managementul clasei de elevi (lect. dr. Labăr Adrian)

Programări examinări

01.03.2018 Reprogramarea cursanţilor la Colocviul de Evaluare Finală
01.03.2018 Absolvenţii cursurilor de Nivelul I postuniversitar, seria 2017-2018,
îşi pot ridica adeverinţele de finalizare a acestor cursuri începând cu data
de 5 martie 2018.
Adeverinţele se ridica personal pe baza actului de identitate sau pot fi
ridicate de o altă persoană care are procură notarială.

Programarea cursanţilor la Colocviul de Evaluare Finală | actualizat 20.02.2018
Programarea examenelor pentru modulul postuniversitar de pregătire psihopedagogică generală, Nivelul I, seria 2017-2018 |
actualizat 22.02.2018

Repartizarea pentru cursuri, nivelul I – seria 2017 -2018 | actualizat: 05.02.2018
Colocviul de practică pedagogică şi evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul I 2017-2018 | adăugat: 13.12.2017

MODUL NIVEL II MASTER: Cursuri de Nivelul II (aprofundare) care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la master

Modul nivel II Master

MODUL NIVEL II MASTER 2018-2019

Informaţii utile

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2018–2019,
cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la studii de masterat (în domeniul de licență) în cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în condiţiile:

 • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
 • absolvirii unui master.

Înscrierile, pentru studenții din anul I de studiu, se vor desfășura în intervalul 2-19 octombrie 2018. Pentru înscriere aceștia trebuie să depună un dosar care să cuprindă :

 • copie după diploma de licență sau după adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2018). Pe aceasta se va menționa că actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
 • copie după suplimentul la diplomă, pe aceasta se va face mențiunea ca actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
 • certificatul și foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I (absolvenții cu licență în sesiunea august 2018 vor aduce adeverința) – original și copie,
 • adeverinţă de student care atestă înscrierea în anul I de master,
 • certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original și copie,
 • carte/buletin de identitate – original și copie.

Studenții din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II,  în anul universitar 2017-2018, trebuie să completeze, în intervalul 2-19 octombrie 2018 doar fișa de înscriere anuală.

Anunţuri

Adeverințe de finalizare a cursurilor de Nivel II master

Absolvenţii cursurilor de Nivel II master, seria 2017-2019, care au promovat examenul de Disertaţie, îşi pot ridica personal adeverințele de finalizare a Nivelului II, pe baza actului de identitate.

Anunţuri anul I de studii

Anunţuri anul II de studii

Arhive

MODUL NIVEL II MASTER 2017-2018

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2017 – 2018,
cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la studii de masterat (în domeniul de licenţă) în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în condiţiile:

 • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
 • absolvirii unui masterat în domeniul de licenţă.

Înscrierile, pentru studenţii din anul I de studiu, se vor desfăşura în intervalul 2 – 20 octombrie 2017. Pentru înscriere aceştia trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

 • copie după diploma de licenţă sau după adeverinţă de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2017). Pe aceasta se va menţiona că actul în original se găseşte în dosarul de master şi se va aplica ştampila facultăţii,
 • copie după foaia matricolă / situaţia şcolară, pe aceasta se va face menţiunea ca actul în original se găseşte în dosarul de master şi se va aplica ştampila facultăţii,
 • certificatul şi foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I (absolvenţii cu licenţă în sesiunea august 2017 vor aduce adeverinţa) – original şi copie,
 • adeverinţă de student care atestă înscrierea în anul I de master,
 • certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original şi copie,
 • carte/buletin de identitate – original şi copie.

Studenţii din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II,  în anul universitar 2016-2017, trebuie să completeze, în intervalul 2 – 20 octombrie 2017, doar fişa de înscriere anuală.
Taxa corespunzătoare cursurilor, pentru  anul II de studii, este de 600 lei. Studenţii trebuie să achite prima rată din taxă (300 lei) la completarea fişei de înscriere.


ANUNŢURI

05.06.2018 Restanţă la disciplina Psihopedagogia adolescenţilor şi adulţilor

– Anul I de studii

18.06.2018 Reprogramarea examenelor pentru studenţii înscrişi în anul I, la Master, în anul universitar 2017-2018
05.06.2018 Programarea examenelor pentru studenţii înscrişi la Master în anul I de studii, semestrul II anul universitar 2017-2018
23.04.2018
Anunţ pentru studenţii de la Nivelul II (Master), anul I, care au ales optionalul Consiliere si orientare!

Puteti descarca toate materialele necesare pregatirii pentru disciplina Consiliere si orientare de la acest link.

Veti gasi o arhiva cu mai multe documente:

 • Suport seminar_Consiliere si orientare – material care prezinta sub forma PPT temele pe care le discutam la seminar.
 • Materiale prezentare seminar – aici găsiti scanate capitolele pe care le aveti de prezentat la seminar
 • Fise_autocunoastere – pot fi folosite la dirigentie, dar puteti sa le utilizati si la prezentarea seminarului denumit Planificarea carierei (cei care aveti de prezentat acest seminar)
 • Curs consiliere si orientare suport PDF
 • Tema individuala – va fi realizată doar de studentii care nu prezinta o tema la seminar
 • Programare seminar_Consiliere_Seria2
 • Programare seminar_Consiliere_Seria1
 • Fisa disciplinei_Consiliere Orientare (aici sunt descrise, la sfarsit, modalitatile de evaluare)

Examenul scris va fi organizat pe data de 27.05.2018, ora 9.00, in sala C2.

22.03.2018 Orarul pentru anul I sem. 2 din cadrul Nivelului II – pentru studenţii înscrişi la Master în anul I de studii, anul universitar 2017-2018

– Anul II de studii

29.08.2018 Reexaminare la Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II master
06.07.2018 Ridicare adeverinţe absolvenţi cursuri Nivel II master, seria 2016-2018
12.06.2018 Restanţa la disciplina Didactica Domeniului: Portofoliile se predau în
data de 15 iunie 2018, ora 10, la sala D 217 A (corpul D al
Universităţii).
05.06.2018 Reexaminare la Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic
16.05.2018 Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic
02.05.2018 Anunţ atelier de practică pedagogică, anul II, master, zi
21.03.2018 Fişă de evaluare a lecţiei
21.03.2018 Model proiect didactic

02.02.2018
Anul  II,  Nivel II Master,

Examenul restanţă la disciplina Educaţie interculturală se va desfăşura pe data de 7 februarie 2018, la ora 10, în sala D 303 din corpul D al Universităţii.

31.01.2018
Anul  II,  Nivel II Master,

Restanţa la disciplina Didactica Domeniului: portofoliile se predau, personal sau prin colegi, în data de 7 februarie 2018, în intervalul 10
– 12, la sala D 217 A (corpul D al Universităţii).

30.01.2018
Anul  II,  Nivel II Master,

Examenul  restanţă la disciplina Managementul organizaţiei şcolare se va desfăşura pe data de 8 februarie 2018, la ora 16, în amfiteatrul D IV din corpul D al Universităţii.

Anul  I,  Nivel II Master, promoţia 2017-2018

Examenul restanţă la disciplina Psihopedagogia adolescenţilor şi adulţilor se va desfăşura pe data de 9 februarie 2018, ora 16, în amfiteatrul D IV din corpul D al Universităţii.


22.01.2018

Portofoliile la disciplina Didactica Domeniului se predau, personal sau prin colegi, în data de 25 ianuarie 2018, în intervalul 14-18, la sala D 217 A (corpul D al Universităţii).

În cazul studenţilor plecaţi cu burse Erasmus portofoliile vor fi trimise prim email, în aceeaşi zi, la adresa frumos@uaic.ro.


Anunţ examen PPAD

Documente utile
FORMARE CONTINUĂ: Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Formare continuă

Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

E-UNIVERSITARIA

Documente utile pentru seria de formare 2015
Documente utile pentru seria de formare 2015

Grade didactice

Gradul I

Grade didactice – gradul I

09.10.2018 | Cerere pentru amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice

Seria 2019-2021Seria 2018-2020Seria 2017-2019Seria 2016-2018Seria 2015-2017Seria 2014-2016Seria 2013-2015Seria 2012-2014

Gradul II

Grade didactice – gradul II

August 2019August 2018August 2017August 2016August 2015August 2014August 2013August 2012
 • 28.08.2018 | PROGRAMAREA LA EXAMENUL DE OBŢINERE A GRADULUI II, SESIUNEA AUGUST 2018, PROBA DIN DATA DE 29 august 2018
Nr. crt. Specializarea Sala
1 Psihopedagogie specială ora 8 sala D 3 bis
2 Pedagogie ora 13 sala D 3 bis
3 Psihologie ora 14 sala D 3 bis
Nr. crt. Specializarea Sala
1 învăţători / institutori/ profesori pentru învățământul primar ora 8 sala D 301
2 educatori/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar ora 8, amf. D IV
Definitivat

Grade didactice – Definitivat

Echivalări

Echivalări

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată conform O.M. 5553 şi O.M. 4111

Rezultatele echivalărilor:
Rezultatele la cererile de reevaluare
Anunţ
(data 4.10.2013)

Listele afişate mai jos cuprind cadrele didactice care pot ridica adeverinţa de echivalare a studiilor.
Adeverinţele se eliberează personal pe baza cărţii de identitate.
Taxa stabilită de către conducerea universităţii pentru procedura de echivalare şi eliberarea actelor aferente este de 200 lei. Taxa se poate achita la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Programul casieriei este de luni până vineri de la 9-12.

Menţionăm că persoanele marcate cu roşu pot ridica adeverinţele numai în condiţiile în care aduc actele cerute, pentru completarea dosarelor.

Proiecte

Contact

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi,
Corp D, Camera D207 | Str. Toma Cozma nr. 3, Iaşi, cod 700554
+40-232-201290; | +40-232-216324
secretariatdppd@uaic.ro