arrowPagină principalăarrow Admitere arrow Admitere 2010 - studii de doctorat  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2010

Oferta facultății în anul universitar 2010-2011 pentru studii universitare de Doctorat cu durata de 3 ani

Numărul de locuri (sub rezerva aprobării lor de către Rectorat):
Domeniul Număr de locuri la buget (cu frecvență): Număr de locuri cu taxă:
Psihologie 9 5
Științe ale Educației 8 5
Documente utile:
Calendarul sesiunii de admitere pentru studii de doctorat:

A. Sesiunea septembrie 2010:

 • înscrierea candidaților: 6–10 septembrie 2010, la Secretariat (d-na secretar șef Mihaela Artin), între orele 9-16;
 • selecția candidaților: Examenul de admitere la Școala Doctorală va avea loc în data de 13 septembrie 2010, la ora 9, în sala D206;
 • afișarea rezultatelor: 15 septembrie;
 • contestații: 16 septembrie.

B. Sesiunea a doua septembrie 2010 (dacă este cazul):

 • înscrierea candidaților: 17 - 18 septembrie;
 • selecția candidaților: 20 –22 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 23 septembrie;
 • contestații: 24 septembrie.
Condiții de admitere:
PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
1. candidații trebuie sa fi absolvit cel puțin unul dintre cele două cicluri universitare – licență sau master – în Psihologie
2. probă scrisă (50%)
3. interviu (50%)
1. candidații trebuie să fi absolvit un masterat în Științe ale Educației sau alte domenii Socio-umane
2. probă scrisă (50%)
3. interviu (50%)
Taxă de înscriere la admitere: 300 lei
Taxă de școlarizare: 2500 lei / an
Bibliografia de admitere la doctorat

Domeniul Psihologie

 • Bogaty, Z, 2007, Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizaționala, Editura Polirom, Iași.
 • Constantin, T., 2004, Evaluarea psihologică a personalului , Editura Polirom, Iași.
 • Constantin, T.,  2002, Managementul  resurselor umane; ghid  practic și instrumente pentru responsabili de resurse umane și manageri, (împreună cu Stoica-Constantin Ana), Institutul European.
 • Dafinoiu, I., 2001, Elemente de psihoterapie integrativă, Polirom, Iasi,
 • Dafinoiu, I., 2002, Personalitatea. Metode calitative de abordare, Polirom Iasi.
 • Dafinoiu, I., Vargha, J.L.,  2005, Personalitatea. Psihoterapii scurte, Polirom, Iasi.
 • Day, R.D., 2010, Introduction to Family Processes, Fifth Edition, Routledge, New York, London.
 • Havarneanu, C., 2000, Metodologia cercetării științifice în științele sociale, Erota, Iasi.
 • Ionescu, G., 1990,  Psihoterapie, Ed. Științifică București,.
 • Moscovici, S., (coord.), 1998, Psihologia sociala a relațiilor cu celalalt, , Polirom, Iasi
 • Moscovici, S., 1994, Psihologia sociala sau mașina de fabricat zei, Polirom, Iasi
 • Neculau, A.(coord.), 2004, Manual de Psihologie sociala, Polirom, Iasi
 • Sava, F., 2004,  Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare. (cap.1,2,3,4). Cluj-Napoca, ASCR.
 • Stenberg, R., 2005, Manual de creativitate, Polirom, Iași.
 • Stoica-Constantin, Ana, 2004, Creativitatea pentru studenți și profesori, Editura Institutului European, Iași.
 • Stoica-Constantin, Ana, 2004, Conflictul interpersonal, Iași, Polirom
 • Turliuc, M.N., 2004, Psihologia cuplului și a familiei, Performantica, Iași.
 • Turliuc, M.N., 2007, Psihosociologia comportamentului deviant, Institutul European, Iași.
 • Zlate, M, 2007, Tratat de psihologie organizațională și managerială, Editura Polirom, Iași.

Domeniul Științe ale Educației

 • Antonesei, L., 1996,. Paideia, Fundamentele culturale ale educației,  Editura, Polirom, Iași.
 • Bârsănescu, Șt., 1976, Unitatea pedagogiei contemporane ca știință, Ediția a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, București,
 • Bârsănescu, Șt., 2003, Politica culturii, Ediția a II-a, Polirom, Iași.
 • Bârzea, C., 1995, Arta și știința educației, Editura Didactică și Pedagogică., București.
 • Cozma, T., (coord.), 2001, O nouă provocare pentru educație: interculturalitatea, Polirom, Iași.
 • Cozma, T., Gherguț, A., 2000, Introducere în problematica educației integrate, Ed. Spiru Haret, Iași.
 • Crețu C., 1996, Curriculum personalizat și diferențiat,  Editura Polirom, Iași.
 • Crețu, C., 1997, Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iași.
 • Crețu, C., 2000, ediția a II-a,  Teoria curriculumului și conținuturile educației, Ed. Universității  "Al. I. Cuza", Iași.
 • Cucoș C., 2000, Educația - dimensiuni culturale și interculturale Editura Polirom, Iași.
 • Cucoș C., 2006, Pedagogie, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași,.
 • Cucos, C, 2008, Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Editura Polirom, Iași.
 • Moise C., Cozma T., 1996, Reconstrucție pedagogică, Editura Ankarom, Iași.
 • Momanu, M., 2002, Introducere în teoria educației, Polirom, Iași.
 • Păun, E., Poptolea, D., (coord), 2002, Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Polirom, Iași.
 • Șoitu, L., Pedagogia comunicarii, Editia a II a, 2001, Institutul European Iasi
 • Șoitu, L. (coord), Preparing  the workforce  for the information society, Volum tematic, Analele Stiintifice ale Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Stiintele Educatiei, Tom XIX/2010

Studii relevante pentru tema de doctorat propusă de candidat, publicate în Analele UAIC, Seria Psihologie sau Științele Educației, anii 2000-2010

Tematică admitere doctorat

Domeniul Psihologie

 • Metode calitative/metode cantitative în cercetarea psihologică și evaluarea persoanei
 • Probleme actuale privind cercetarea științifică în psihoterapie
 • Orientări teoretice și metodologice în creativitate
 • Aspecte psihosociale ale conflictelor
 • Comportament organizațional
 • Competența și eficiența managerială
 • Psihologia organizării și dezvoltării  resurselor umane
 • Structuri și procese în relațiile de cuplu și familie

Domeniul Științe ale Educației

 • Răspunsuri ale educației la problematica lumii contemporane
 • Dimensiuni contemporane ale educației
 • Tradiții ale cunoașterii, teorii și modele curriculare
 • Problematica identificării și a cultivării creativității și talentelor
 • Teorii și strategii în educația pentru diversitate
 • Educație și valori. Tematizări în educația axiologică
 • Comunicare și relaționare educațională
 • Educația continuă și a adulților: motivații, particularități, procese
Conținutul dosarului de înscriere:
 • fișa de înscriere tip în care se vor menționa opțiunile pentru tutore, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaștere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, înainte de susținerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepție fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăți aprobate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaționale recunoscute;
 • copie legalizată după certificatul de naștere;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată după diploma de licență și foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și foaia matricolă în original); pentru absolvenții anului 2010 este valabilă adeverința cu situația școlară, eliberată de secretariatele facultăților;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere.

 

Actualizat: 8 septembrie 2010
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației