arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2011 - studii de master arrow1 Admitere master 2011 - precizari  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master 2011 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

ADMITERE 2011

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii pentru anul universitar 2011-2012

Pliant ADMITERE MASTER 2011

Numărul de locuri Atenție! S-a modificat numărul de locuri!

În conformitate cu Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat, ordin care stabilește numărul maxim de studenți pentru fiecare program de master, locurile pentru admiterea din septembrie 2011 se modifică după cum urmează:

Domeniul Programul de master
Afișe
Număr de locuri
Buget
Taxă
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - zi Afiș EFCPP 25 25
Psihologie clinică și psihoterapie - zi Afiș PCP 20 0
Psihologie educațională și consiliere - zi Afiș PEC 20 24
Relații umane și comunicare - zi Afiș RUC 15 10
Terapii de cuplu și de familie - zi Afiș TCF 15 5
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale - zi Afiș DIPCS 15 10
NOU! Didactici aplicate pentru învățământul primar - zi Afiș DAIP 14 36
NOU! Educație timpurie - zi Afiș ET 14 36
Medierea conflictelor în educație - zi Afiș MCE 14 11
Politici și management în educație - zi Afiș PME 14 20
Relații și strategii interculturale - zi Afiș RSI 14 6

Candidații care participă la admitere pentru programul de master "Psihologie clinică și psihoterapie" pot opta pentru un alt program de master. Pentru aceasta vor solicita comisiei de admitere schimbarea fișei de înscriere până joi, 15 septembrie 2011, ora 15:00.

Calendarul admiterii

Program casierie - Sala D304 (etaj 1, aripa stângă)

 • Preluare taxe de înscriere: 12-15 septembrie 2011, între orele 9-15
 • Preluare taxe de înmatriculare/ școlarizare la semnarea declarațiilor: 19-21 septembrie 2011, între orele 9-15

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la 2 specializări în cadrul facultății noastre beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de înscriere pentru cel de-al doilea dosar.

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii ECTS și aritmetică și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Pentru candidații care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • CV (Curriculum Vitae)
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în
copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Programul de master Număr de candidați înscriși
12 sept 13 sept 14 sept 15 sept
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - zi 17 32 48 77
Psihologie clinică și psihoterapie - zi 17 38 49 51
Psihologie educațională și consiliere - zi 14 24 41 61
Relații umane și comunicare - zi 8 18 34 48
Terapii de cuplu și de familie - zi 3 12 24 50
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale - zi 9 13 23 33
Didactici aplicate pentru învățământul primar - zi 2 7 13 27
Educație timpurie - zi 2 7 20 34
Medierea conflictelor în educație - zi 5 11 14 22
Politici și management în educație - zi 6 9 17 34
Relații și strategii interculturale - zi 0 0 2 14
  TOTAL 83 171 285 451

 

Actualizat: 22 septembrie 2011
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației