arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2012 - studii de doctorat  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2012

Oferta facultății în anul universitar 2012-2013 pentru studii universitare de Doctorat cu durata de 3 ani

Numărul de locuri:
Domeniul Număr de locuri la buget: Număr de locuri cu taxă:
Psihologie 11 5
Științe ale Educației
Documente utile:
Calendarul admiterii
 • Înscrierea candidaților: 10-13 septembrie 2012, între orele 9-12 și 13-15, la secretariatul facultății.
 • Selecția candidaților (examen): 17 septembrie 2012, ora 9. Sala va fi afișată după perioada de înscrieri.
 • Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2012: NOU! Rezultatele concursului de admitere: rezultate_admitere_doct_2012.pdf
 • Contestații: 21 septembrie 2012
Conținutul dosarului de înscriere

−  fișa de înscriere tip în care se vor menționa opțiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
−  curriculum vitae;
−  lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
−  atestat de cunoaștere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul Fundației „Conventus”, înainte de susținerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepție fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăți acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaționale recunoscute.
−  copie legalizată a certificatului de naștere;
−  copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
−  copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
−  copie legalizată a diplomei de licență și foaia matricolă;
− diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și situația școlară, eliberată de secretariatele facultăților);
− chitanța de achitare a taxei de înscriere.

Conducători de doctorat:
Domeniul Psihologie
 • prof. univ. dr. Dafinoiu Ion
 • prof. univ. dr. Constantin Ticu
 • prof. univ. dr. Turliuc Nicoleta Maria
Domeniul Științe ale Educației
 • prof. univ. dr. Crețu Mihaela Carmen
 • prof. univ. dr. Cucoș Constantin
Probe de admitere:
 • probă scrisă – reprezintă 50 % din nota finală
 • proba orală – reprezintă 50 % din nota finală

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: (1) nota de la disertație; (2) media de la licență.

Condiții speciale de admitere la facultatea noastră:
 • în domeniul Psihologie candidații trebuie sa fi absolvit cel puțin unul dintre cele două cicluri universitare – licență sau master – în Psihologie;
 • în domeniul Științe ale Educației candidații trebuie să fi absolvit un masterat în Științe ale Educației sau alte domenii Socio-umane.
TAXA de admitere: 250 lei
TAXA de școlarizare: 2500 lei

La concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat nu se acordă scutiri de la taxa de înscriere. Taxa de înscriere nu se restituie.

Tematică admitere doctorat

Domeniul Psihologie

 • Metode calitative/metode cantitative în cercetarea psihologică și evaluarea persoanei
 • Probleme actuale privind cercetarea științifică în psihoterapie
 • Orientări teoretice și metodologice în creativitate
 • Aspecte psihosociale ale conflictelor
 • Comportament organizațional
 • Competența și eficiența managerială
 • Psihologia organizării și dezvoltării  resurselor umane
 • Structuri și procese în relațiile de cuplu și familie

Domeniul Științe ale Educației

 • Răspunsuri ale educației la problematica lumii contemporane
 • Dimensiuni contemporane ale educației
 • Tradiții ale cunoașterii, teorii și modele curriculare
 • Problematica identificării și a cultivării creativității și talentelor
 • Teorii și strategii în educația pentru diversitate
 • Educație și valori. Tematizări în educația axiologică
 • Comunicare și relaționare educațională
 • Educația continuă și a adulților: motivații, particularități, procese
Bibliografia de admitere la doctorat

Domeniul Psihologie

 • Bogaty, Z, 2007, Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizaționala, Editura Polirom, Iași.
 • Constantin, T., 2004, Evaluarea psihologică a personalului , Editura Polirom, Iași.
 • Constantin, T.,  2002, Managementul  resurselor umane; ghid  practic și instrumente pentru responsabili de resurse umane și manageri, (împreună cu Stoica-Constantin Ana), Institutul European.
 • Dafinoiu, I., 2001, Elemente de psihoterapie integrativă, Polirom, Iasi,
 • Dafinoiu, I., 2002, Personalitatea. Metode calitative de abordare, Polirom Iasi.
 • Dafinoiu, I., Vargha, J.L.,  2005, Personalitatea. Psihoterapii scurte, Polirom, Iasi.
 • Day, R.D., 2010, Introduction to Family Processes, Fifth Edition, Routledge, New York, London.
 • Havarneanu, C., 2000, Metodologia cercetării științifice în științele sociale, Erota, Iasi.
 • Ionescu, G., 1990,  Psihoterapie, Ed. Științifică București,.
 • Moscovici, S., (coord.), 1998, Psihologia sociala a relațiilor cu celalalt, , Polirom, Iasi
 • Moscovici, S., 1994, Psihologia sociala sau mașina de fabricat zei, Polirom, Iasi
 • Neculau, A.(coord.), 2004, Manual de Psihologie sociala, Polirom, Iasi
 • Sava, F., 2004,  Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare. (cap.1,2,3,4). Cluj-Napoca, ASCR.
 • Stenberg, R., 2005, Manual de creativitate, Polirom, Iași.
 • Stoica-Constantin, Ana, 2004, Creativitatea pentru studenți și profesori, Editura Institutului European, Iași.
 • Stoica-Constantin, Ana, 2004, Conflictul interpersonal, Iași, Polirom
 • Turliuc, M.N., 2004, Psihologia cuplului și a familiei, Performantica, Iași.
 • Turliuc, M.N., 2007, Psihosociologia comportamentului deviant, Institutul European, Iași.
 • Zlate, M, 2007, Tratat de psihologie organizațională și managerială, Editura Polirom, Iași.

Domeniul Științe ale Educației

 • Antonesei, L., 1996,. Paideia, Fundamentele culturale ale educației,  Editura, Polirom, Iași.
 • Bârsănescu, Șt., 1976, Unitatea pedagogiei contemporane ca știință, Ediția a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, București,
 • Bârsănescu, Șt., 2003, Politica culturii, Ediția a II-a, Polirom, Iași.
 • Bârzea, C., 1995, Arta și știința educației, Editura Didactică și Pedagogică., București.
 • Cozma, T., (coord.), 2001, O nouă provocare pentru educație: interculturalitatea, Polirom, Iași.
 • Cozma, T., Gherguț, A., 2000, Introducere în problematica educației integrate, Ed. Spiru Haret, Iași.
 • Crețu C., 1996, Curriculum personalizat și diferențiat,  Editura Polirom, Iași.
 • Crețu, C., 1997, Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iași.
 • Crețu, C., 2000, ediția a II-a,  Teoria curriculumului și conținuturile educației, Ed. Universității  "Al. I. Cuza", Iași.
 • Cucoș C., 2000, Educația - dimensiuni culturale și interculturale Editura Polirom, Iași.
 • Cucoș C., 2006, Pedagogie, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași,.
 • Cucos, C, 2008, Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Editura Polirom, Iași.
 • Moise C., Cozma T., 1996, Reconstrucție pedagogică, Editura Ankarom, Iași.
 • Momanu, M., 2002, Introducere în teoria educației, Polirom, Iași.
 • Păun, E., Poptolea, D., (coord), 2002, Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Polirom, Iași.
 • Șoitu, L., Pedagogia comunicarii, Editia a II a, 2001, Institutul European Iasi
 • Șoitu, L. (coord), Preparing  the workforce  for the information society, Volum tematic, Analele Stiintifice ale Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Stiintele Educatiei, Tom XIX/2010
Studii relevante pentru tema de doctorat propusă de candidat, publicate în Analele UAIC, Seria Psihologie sau Științele Educației, anii 2000-2011

 

Actualizat: 24 septembrie 2012
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației