arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2014 - studii de master arrow1 Admitere master iulie 2014  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master iulie 2014 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2014

Notă: Admiterea se face pe domeniu de studiu, iar repartizarea pe mastere se face în funcție de media de admitere și opțiunile pentru specializări.

Domeniul Programul de master Forma de învățământ* Număr de locuri Afișe
Buget Taxă**
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului IF 79 50 EFCPP
Psihologie clinică și psihoterapie IF PCP
Psihologie educațională și consiliere IF PEC
Relații umane și comunicare IF RUC
Terapii de cuplu și de familie IF TCF
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale IF 80 50 DIPCS
Didactici aplicate pentru învățământul primar IF DAIP
Educație timpurie IF ET
Medierea conflictelor în educație IF MCE
Politici și management în educație IF PME
Relații și strategii interculturale IF RSI
* IF = învățământ cu frecvență (zi)
** Locurile cu taxă pot fi suplimentate în limitele capacității de școlarizare aprobate de A.R.A.C.I.S.

Important!
(1) Ierarhizarea candidaților înscriși într-un domeniu (Psihologie / Științe ale Educației) se face în funcție de media de admitere, iar repartizarea pe mastere se va face în funcție de opțiuni până la completarea locurilor.
(2) Un master va funcționa cu un număr minim de 40 studenți. Masterele pentru care optează mai puțin de 40 de candidați (cumulați din cele două sesiuni de admitere: iulie și septembrie) nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015. Studenții înscriși la masterele care nu au întrunit numărul minim de candidați vor fi redistribuiți în funcție de medie și opțiuni la celelalte mastere, în limitele capacității de școlarizare a fiecărui program de master.

Numărul de locuri pentru candidații etnici români din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora pentru admiterea din sesiunea iulie 2014 (înscrierile se realizează la Rectoratul universității)

Domeniul de licență ETNICI ȘI DIASPORA
BUGET, CU BURSĂ
ETNICI ȘI DIASPORA
BUGET, FĂRĂ BURSĂ
ETNICI ȘI DIASPORA
TAXA, IF
PSIHOLOGIE 1 1 2
ȘTIINTE ALE EDUCAȚIEI 0 1 2
* IF = învățământ cu frecvență (zi)

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2014

Pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere în septembrie: 8-10 septembrie 2014 (înscrierea) și 11-13 septembrie 2014 (selecția candidaților și afișarea rezultatelor).

Programul casieriei din corp D (Casieria 1: parter - aripa dreaptă, Casieria 2: etaj - aripa stângă):

 • Achitare taxe de înscriere: 16–25 iulie 2014, între orele 9-16, sâmbăta și duminica între orele 9-13
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa I): 28 și 29 iulie 2014, între orele 9-15
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa a II-a): 31 iulie 2014, între orele 9-15

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere la studii de master) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii ECTS și aritmetică și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc).
 • Pentru candidații care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul de licență 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 21 iulie 22 iulie 23 iulie 24 iulie 25 iulie
PSIHOLOGIE 38 57 73 77 80 96 113 142 157 194
ȘTIINTE ALE EDUCAȚIEI 28 42 52 55 59 72 87 110 138 163

 

Actualizat: 1 august 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației