arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2014 - studii de master arrow1 Admitere master septembrie 2014  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master septembrie 2014 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea septembrie 2014

Notă: Admiterea se face pe domeniu de studiu, iar repartizarea pe mastere se face în funcție de media de admitere și opțiunile pentru specializări.

Domeniul Programul de master Forma de învățământ* Număr de locuri Afișe
Buget Taxă**
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului IF 0 35 EFCPP
Psihologie clinică și psihoterapie IF PCP
Psihologie educațională și consiliere IF PEC
Relații umane și comunicare IF RUC
Terapii de cuplu și de familie IF TCF
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale IF 0 35 DIPCS
Didactici aplicate pentru învățământul primar IF DAIP
Educație timpurie IF ET
Medierea conflictelor în educație IF MCE
Politici și management în educație IF PME
Relații și strategii interculturale IF RSI
* IF = învățământ cu frecvență (zi)
** Locurile cu taxă pot fi suplimentate în limitele capacității de școlarizare aprobate de A.R.A.C.I.S.

Important!
(1) Ierarhizarea candidaților înscriși într-un domeniu (Psihologie / Științe ale Educației) se face în funcție de media de admitere, iar repartizarea pe mastere se va face în funcție de opțiuni până la completarea locurilor.
(2) Un master va funcționa cu un număr minim de 40 studenți. Masterele pentru care optează mai puțin de 40 de candidați (cumulați din cele două sesiuni de admitere: iulie și septembrie) nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015. Studenții înscriși la masterele care nu au întrunit numărul minim de candidați vor fi redistribuiți în funcție de medie și opțiuni la celelalte mastere, în limitele capacității de școlarizare a fiecărui program de master.

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2014

Programul casieriei din corp D (parter - aripa dreaptă):

 • Achitare taxe de înscriere: 8-10 septembrie 2014, orele 9:00-15:00
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 11 septembrie 2014, orele 12:00–15:00 și 12 septembrie 2014, orele 9:00-15:00

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere la studii de master) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii ECTS și aritmetică și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc).
 • Pentru candidații care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul 8.09.2014 9.09.2014 10.09.2014
Psihologie 8 11 19
Științe ale Educației 3 7 13
TOTAL 11 18 32

 

Actualizat: 15 septembrie 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației