arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2014 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2014  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea iulie 2014 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2014

Domeniul de licență Specializarea Forma de învățământ* Număr de locuri
buget taxă
PSIHOLOGIE Psihologie IF 125 91
Psihologie ID - 99
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 90 15
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** IF 100 20
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** ID - 60
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

** La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice. Pentru specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" (conversie profesională) nu se susține proba de "Muzică și Dicție".

Numărul de locuri pentru candidații etnici români din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora și numărul de locuri pentru candidații de etnie romă pentru admiterea din sesiunea iulie 2014

Domeniul de licență Programul de studii  universitare de licență Forma de învățământ Nr. locuri pentru etnici români cu studii în altă țară Nr. locuri pentru etnici români cu studii în România Nr. locuri  pentru etnici romi
Buget,
cu bursă
Buget,
fără bursă
Buget,
cu bursă
Buget,
fără bursă
Taxă Buget Taxă
PSIHOLOGIE Psihologie IF 4 7 0 1 0 2 0
Psihologie ID 0 0 0 0 1 0 0
ȘTIINTE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 5 5 0 1 1 1 0
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 0 0 0 0 0 0 0
Înscrierile se realizează la: Minister/Ambasadă Rectoratul universității
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2014 - pentru programul de conversie profesională

Acest program este oferit pentru cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă.

Domeniul de licență Specializarea Forma de învățământ Număr de locuri
buget taxă
PSIHOLOGIE Psihologie (conversie profesională) ID - 300*
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogia învățământului primar și preșcolar (conversie profesională)
(pentru absolvenții altor domenii  de licență)
ID - 300*
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (conversie profesională)
(pentru absolvenții domeniului de licență Științe ale Educației)
ID - 300*
* programul va funcționa doar cu un nr. minim de 100 candidați admiși

Programul de conversie profesională pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar nu va desfășura admitere în sesiunea iulie 2014, întrucât nu s-a efectuat vizita ARACIS pentru acreditarea acestei specializări în forma ID. Înscrierile se vor desfășura în sesiunea septembrie 2014, dacă se va primi vizita ARACIS până la acea dată.

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2014

Pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere în septembrie: 8-10 septembrie 2014 (înscrierea) și 11-13 septembrie 2014 (selecția candidaților și afișarea rezultatelor).

Programul casieriei din corp D (Casieria 1: parter - aripa dreaptă, Casieria 2: etaj - aripa stângă):

 • Achitare taxe de înscriere: 16–21 iulie 2014, între orele 9-16, sâmbăta și duminica între orele 9-13
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa I): 24, 25, 26 iulie 2014, între orele 9-15
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa a II-a): 29, 30 iulie 2014, între orele 9-15
 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la admitere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S., în ORIGINAL - pentru media la bacalaureat.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare și adeverință de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau la Agențiile BRD).
 • Fișa de înscriere aflată în sala de completare.
 • Dosar plic.
În plus, pentru programul de conversie profesională:
 • Diploma de Licență (sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.) și Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune și o adeverință de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).
 • Adeverință de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic și disciplinele predate (în original), vizată de ISJ.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor (inclusiv înscrierile online)

Domeniul Specializarea   16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 21 iulie
Psihologie Psihologie IF 144 273 358 383 396 417
Psihologie Psihologie ID 38 74 101 130 143 166
Total domeniul Psihologie 182 347 459 513 539 583
Științe ale Educației Științe ale Educației (Pedagogie și Psihopedagogie specială) IF 38 76 99 107 111 116
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 69 133 157 161 165 178
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 53 91 118 133 139 164
Total domeniul Științe ale Educației 160 300 374 401 415 458
TOTAL 342 647 833 914 954 1041
Psihologie Psihologie (conversie profesională) ID 3 5 6 6 6 4

 

Actualizat: 31 iulie 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației