arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2015 - studii de master arrow1 Admitere master septembrie 2015  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master septembrie 2015 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea septembrie 2015

Domeniul Programul de master Forma de învățământ* Număr de locuri** Afișe
Buget Taxă***
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului IF - 28 EFCPP
Psihologie educațională și consiliere IF 2 PEC
Relații umane și comunicare IF - RUC
Terapii de cuplu și de familie IF 1 TCF
Nou! Master interdisciplinar de cercetare avansată în științele sociale IF 12 MICASS
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale IF - 21 DIPCS
Didactici aplicate pentru învățământul primar IF - DAIP
Educație timpurie IF - ET
Medierea conflictelor în educație IF 8 MCE
Politici și management în educație IF 1 PME
* IF = învățământ cu frecvență (zi)
** Pentru a funcționa, un master va trebui să aibă un număr minim de 40 studenți și maxim 70 studenți.
*** Locurile cu taxă pot fi suplimentate în limitele capacității de școlarizare aprobate de A.R.A.C.I.S.

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2015

 • Înscrieri (depunerea dosarelor): 7-9 septembrie 2015. Dosarele candidaților se primesc în sala D309, între orele 9-16. ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ONLINE!
 • Susținerea interviului la programul Master interdisciplinar de cercetare avansată în științele sociale: 10 septembrie 2015, ora 10, sala D206.
 • Afișarea rezultatelor (etapa I): 11 septembrie 2015. S-au afișat rezultatele! (1) Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor; (2) Rezultate în ordine alfabetică; (3) Anunț pentru candidații admiși.
 • Anunț important pentru candidații de la master: Mastere care nu se organizează! Puteți descărca cererea de distribuire la alt program de master de aici: Cerere redistribuire master.
 • Confirmarea locului pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa I: 14-15 septembrie 2015, orele 9-15, sala Secretariat. Pentru a reduce timpul de așteptare, puteți descărca declarația pentru confirmarea locului și puteți veni cu ea gata completată și semnată: Declarație admis master BUGET-IF; Declarație admis master TAXA-IF.
 • Afișarea rezultatelor (etapa a II-a): 17 septembrie 2015. S-au afișat rezultatele finale, în urma redistribuirilor! Lista candidaților admiși la masterele care se organizează. Anunț: În perioada 17-18 septembrie 2015 este necesar să confirme locul candidații la care s-a schimbat forma de finanțare de la buget la taxă, deoarece acești candidați trebuie să achite prima rată din taxa de școlarizare, adică suma de 600 lei. Celelalte categorii de candidați admiși pot semna declarațiile conform noilor locuri obținute (în cazul modificării formei de finanțare) și după începerea anului universitar, în timpul programului de lucru cu publicul.
 • Confirmarea locului pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa a II-a (doar cei care au trecut de la buget la taxă): 17-18 septembrie 2015, orele 9-15, sala Secretariat. Confirmarea se realizează în 3 pași obligatorii: (1) se achită la casieria facultății sau la BRD taxa corespunzătoare formei de finanțare a locului obținut: 50 lei – la buget, 600 lei – la taxă; (2) se semnează declarația pe propria răspundere; (3) se depun actele de studii în original (dacă nu sunt deja la dosar).
 • Afișarea rezultatelor FINALE: 21 septembrie 2015. Liste admiși master - iulie 2015 și septembrie 2015.

Programul casieriei din corp D (parter - aripa dreaptă):

 • Achitare taxe de înscriere: 7-9 septembrie 2015: orele 9-15.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa I): 14-15 septembrie 2015, orele 9-15.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa a II-a): 17 septembrie 2015, orele 9-15.

Achitarea taxelor se poate face și la orice agenție BRD.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii ECTS și aritmetică și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc).
 • Pentru candidații care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • O fotografie color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor (inclusiv înscrierile online)

Domeniul Specializarea 7 sept 8 sept 9 sept
Psihologie Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului 1 3 6
Psihologie educațională și consiliere 2 3 4
Relații umane și comunicare 0 0 1
Terapii de cuplu și familie 0 1 4
Master interdisciplinar de cercetare avansată în științele sociale 0 1 0
Total domeniul Psihologie 3 8 15
Științe ale Educației Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale 1 3 3
Didactici aplicate pentru învățământul primar 0 1 2
Educație timpurie 2 2 6
Medierea conflictelor în educație 1 5 7
Politici și management în educație 2 2 6
Total domeniul Științe ale Educației 6 13 24
TOTAL 9 21 39

 

Actualizat: 21 septembrie 2015
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației