arrow1 Acasă arrow1 D.P.P.D. arrow1 Cursuri de profesionalizare didactică generală  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Str. Toma Cozma Nr. 3, tel: (40)-232-201290; tel/fax: (40)-232-216324

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2018 – 2019, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018, pentru absolvenții de învățământ superior, cu diplomă de licență, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultății.

Nivelul 1 postuniversitar

 • Conținut dosar
 • Calendarul înscrierilor
 • Taxe
 • Anunțuri
 • Arhivă

Conținut dosar

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. cartea de identitate / pașaport - în original și copie;
 2. cererea de înscriere, declarația de acord de prelucrare a datelor și chestionarul completate;
 3. certificatul de naștere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  - în original și copie;
 4. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2018) - în original și copie;
 5. supliment la diplomă / foaia matricolă - în original și copie;
 6. adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licență) - în original;
 7. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană - în original și copie;
 8. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe;
 9. certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 10. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 11. dosar plic.

Calendarul înscrierilor

Activitatea Intervalul
Înscrierea: depunerea dosarului 12 septembrie–28 septembrie 2018,
 luni - vineri, între orele 8 30 – 12 30
Admiterea: pe baza evaluării interviului / răspunsurilor la chestionar
 
Obs: nu este necesară prezența candidaților pe data de 29 septembrie 2018.
29 septembrie 2018
Finalizarea înscrierilor:
 • completarea contractului,
 • dovada achitării taxei de 750 lei (parte din taxa de școlarizare)
Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea în vedere valoarea taxelor pentru fiecare disciplină. Valoarea taxei de școlarizare se stabilește la încheierea contractului.
Achitarea se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învățământ: postuniversitar cod 06, taxa de școlarizare cod 31
1-5 octombrie 2018

Candidații care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obținut.

Taxe

Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului, este următoarea:

Nr.
Crt.
Disciplina Taxa
1 Pedagogie I 250 lei
2 Pedagogie II 250 lei
3 Psihologia educației 250 lei
4 Instruire asistată de calculator 100 lei
5 Managementul clasei de elevi 150 lei
6 Didactica specializării 250 lei
7 Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 250 lei
8 Evaluare finală nivelul 1 250 lei

Anunțuri

15.10.2018

Arhiva

Anunțuri

05.06.2018 Reexaminare la colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II Tematica pentru disciplina Psihologia educației | afișat: 10.11.2017

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2018 – 2019, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018, pentru absolvenții de învățământ superior, cu diplomă de licență, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultății.

Nivelul 1 postuniversitar:

Calendarul înscrierilor:
Activitatea Intervalul
Înscrierea: depunerea dosarului 12 septembrie – 28 septembrie 2018,
luni - vineri, între orele 8 30 – 12 30
Admiterea: pe baza evaluării interviului 29 septembrie 2018
Finalizarea înscrierilor: - completarea contractului,
- achitarea taxei de 750 lei (parte din taxa de școlarizare) la casieria Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
1 - 5 octombrie 2018

Candidații care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obținut.
Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.
Dosarul de înscriere cuprinde:

 • cartea de identitate / pașaport - în original și copie;
 • cererea de înscriere, declarația de acord de prelucrare a datelor și chestionarul completate;
 • certificatul de naștere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  - în original și copie;
 •  diploma de licență sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2018) - în original și copie;
 • supliment la diplomă / foia matricolă - în original și copie;
 • adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licență) - în original;
 • atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană - în original și copie;
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe;
 • certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic.

MODUL POSTUNIVERSITAR 2017-2018

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2017 – 2018, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017, pentru absolvenții de învățământ superior, cu diplomă de licență, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultății.

Conform legislației în vigoare cursurile se desfășoară pe 2 nivele: Nivelul I (inițial) și Nivelul II (aprofundare).

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează, în regim postuniversitar, cursuri de pregătire psihopedagogică de Nivelul II (de aprofundare).
Nivelul II acordă dreptul de predare în învățământul liceal, postliceal și universitar, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • acumularea unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice;
 • absolvirea unui master în domeniul de licență.

Participarea la aceste cursuri este condiționată de înscrierea pe baza unui dosar ce trebuie să cuprindă:

 • diploma de licență însoțită de foia matricolă / supliment la diplomă - în original și copie,
 • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I - în original și copie,
 • diploma de master, în domeniul de licență, însoțită de foaia matricolă / supliment la diplomă pentru absolvenții ciclului I studii de licență  - în original și copie,
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de  masterat în domeniul de licență pentru absolvenții ciclului I studii de licență promoția 2017 - în original și copie,
 • adeverință medicală care atestă faptul că candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • cartea de identitate - în original și copie;
 • certificatul de naștere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) - în original și copie;
 • dosar plic.

   Cursanții care au finalizat în acest an, în cadrul D.P.P.D., cursurile postuniversitare corespunzătoare Nivelului I nu trebuie să mai depună un alt dosar de înscriere, ci doar să completeze fișa de înscriere și contractul corespunzător Nivelului II.
   Dacă aceștia sunt absolvenți ai Ciclului I de studii universitate de licență trebuie să depună la dosarul deja existent diploma însoțită de foaia matricolă care atestă finalizarea masterului în domeniul de licență - în original și fotocopie. Absolvenții de master promoția 2017 depun la dosar adeverința de absolvire a masterului în domeniul de licență - în original și fotocopie
.

Taxa de școlarizare corespunzătoare Nivelului II este de 1.225 lei.
La înscriere, cursanții trebuie să achite 625 lei, restul urmând să fie achitat până la sesiunea de examene.
Programul casieriei (pentru achitarea primei părți din taxă): 8:30-12:00.

Pentru verificarea situației personale, accesați următorul link, introducând propriul CNP.

Anunțuri


Detalii privind Nivelul 1 postuniversitar

Nivelul 1 postuniversitar:

 • înscrierile se fac în intervalul 2 octombrie - 20 octombrie 2017, între orele 8 30 – 12 30,
 • taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Participarea la aceste cursuri este condiționată de înscrierea pe baza unui dosar ce trebuie să cuprindă:

 • diploma de licență sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2017) - în original și copie,
 • supliment la diplomă / foia matricolă - în original și copie,
 • adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licență) - în original,
 • taxa de 750 lei (parte din taxa de școlarizare) achitată la casieria Facultății de Psihologie și Științe ale Educației,
 • adeverință medicală care atestă faptul că candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie,
 • cartea de identitate - în original și copie,
 • certificatul de naștere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  - în original și copie,
 • dosar plic.

Anunț achitare taxă de școlarizare

Persoanele înscrise la cursurile de Nivelul I postuniversitar trebuie să achite integral taxa de școlarizare până pe data de 20.01.2018.

 • Taxa se plătește la casieria Facultății de Psihologie și Științe ale Educației situată în corpul D,
  programul casieriei este de luni-vineri de la 8:30–12:00.
 • Chitanța sau o copie a acesteia trebuie adusă la secretariatul D.P.P.D

Completare contracte de școlarizare

Toți cursanții înscriși la Nivelul I postuniversitar sunt obligați să completeze contractele de școlarizare până pe data de 17 decembrie 2017.
Contractele:

 • se descarcă de pe site, dând clic aici .
 • se completează în dublu exemplar, pe numele din certificatul de naștere apoi se trece numele nou (ex: Ionescu Maria căs. Popescu); pe pagina 3 se trece data din ziua in care a fost completat contractul.

După completare ele trebuie trimise în format fizic la secretariatul D.P.P.D.
Contractele pot fi trimise prin poștă, pe adresa D.P.P.D. (Iași, str. Toma Cozma nr. 3) sau pot fi predate pe datele:

 • 9 decembrie 2017, la seminarul de Pedagogie I (conf.dr. R Ghiațău ),
 • 10 decembrie 2017, la seminarul de Psihologia educației (lect. dr. Marian Andrei),
 • 16 decembrie 2017 la cursul de Managementul clasei de elevi (lect. dr. Labăr Adrian)

Programări examinări

01.03.2018 Reprogramarea cursanților la Colocviul de Evaluare Finală
01.03.2018 Absolvenții cursurilor de Nivelul I postuniversitar, seria 2017-2018, își pot ridica adeverințele de finalizare a acestor cursuri începând cu data de 5 martie 2018.
Adeverințele se ridica personal pe baza actului de identitate sau pot fi ridicate de o altă persoană care are procură notarială.

Programarea cursanților la Colocviul de Evaluare Finală | actualizat 20.02.2018
Programarea examenelor pentru modulul postuniversitar de pregătire psihopedagogică generală, Nivelul I, seria 2017-2018 |
        actualizat 22.02.2018

Repartizarea pentru cursuri, nivelul I - seria 2017 -2018 | actualizat: 05.02.2018
Colocviul de practică pedagogică și evaluare finală a Modulului psihopedagogic - Nivelul I 2017-2018 | adăugat: 13.12.2017

Actualizat: 15 octombrie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației