arrow1 Acasă arrow1 Relaţii internaţionale. Erasmus arrow1 Anunţuri  
EN


NOUTÄŢI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

Relaţii internaţionale. Erasmus

Erasmus

 

Anunţuri


09.07.2018
Sesiune restanţe septembrie 2018

Pentru susţinerea sesiunii speciale a studenţilor care au beneficiat de stagii Erasmus+ în anul academic 2017-2018 vor fi două etape:

 • etapa 1 (cu un număr foarte mic de examene) în intervalul 3-7 septembrie 2018, pentru studenţii în ani terminali, în vederea susţinerii restanţelor şi/sau a examenului de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat;
 • etapa 2 (majoritatea examenelor) în intervalul 17-21 septembrie 2018, pentru toţi ceilalţi studenţi, de la toate nivelurile şi toţi anii de studiu.

Sursa: Adresa către Rectorat


10.05.2018
Întalnire informativă "100 de burse Erasmus+ pentru absolvenţi"

Marti, 22 mai 2018, ora 14:30, in Aula Magna va avea loc o Intalnire informativa cu studentii interesati, in legatura cu anuntul "100 de burse Erasmus+ pentru absolvenţi".

24.04.2018
Coimbra Group International Summer School on European Multilingualism

 •  Hosted by the University of Novi Sad, Serbia, from 7 to 14 July.
 • At the initiative of the University of Poitiers, and with support from the Erasmus+ KA107 programme, a number of academic staff from the following Coimbra Group universities - University of Bologna, University of Granada, University of Salamanca,  University of Graz – have organised, in collaboration with teachers from the University of Novi Sad, an intensive short programme on European Multilingualism and Cultural Mediation Studies, with the aim to share innovative approaches to teaching and learning languages.
 • This summer school is geared towards students (Bachelor, Master and PhD) from CG universities and universities in Serbia and the Western Balkans with a B level (B1 or B2) in one of the proposed European languages. In addition to this, the summer school programme includes the Language Discovering Workshop allowing all participants to learn about Less Widely Used and Lesser Taught languages (LWULT) and their important role in keeping language diversity and the world’s multilingual heritage.
 • Students should register by 15 June 2018 to the International Office of the Faculty of Philosophy: international@ff.uns.ac.rs.
 • For further information, including programme, registration form and practical information note, please visit: Coimbra group - Summer schools.

24.04.2018
Coimbra Group International Summer School on European Multilingualism

Arhivă

 

arrow1 2016-2017

Mobilităţi ERASMUS+ de studiu pentru anul universitar 2016-2017

Mobilităţi ERASMUS+ de studiu pentru anul universitar 2015-2016

COORDONATOR ERASMUS:

Lect dr. Adina Karner-Hutuleac
Email: adinakarner@yahoo.com
tel: 0722-614641 / 0746-253353

Anunţuri

arrow1 Octombrie

MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU
SEMESTRUL II
ANUL ACADEMIC 2017 - 2018

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilităţile Erasmus+ de studiu este de:

 •  500 de Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia;
 • 450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia.

IMPORTANT!!! Studenţii care îndeplinesc condiţiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

 

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
 • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
 • doctoranzii cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic  în care urmează să se desfăşoare şi  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integralişti la momentul selecţiei);
 • să aibă media de studii la momentul selecţiei minim 7.5;
 • în cazul foştilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiaşi ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
  • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • excepţie fac studenţii care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Observaţii:

 • Candidaţii declaraţi admişi în anul I la ciclurile de studii Master şi Doctorat pot participa la eventuale selecţii organizate pentru obţinerea unui stagiu de studiu Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admişi şi pot fi selectaţi doar pentru stagii de studiu Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecţiei Erasmus+, aceşti candidaţi, dacă sunt declaraţi admişi, vor figura cu statut de selectat condiţionat, urmând a deveni titulari la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenţilor în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.
 • Studenţii selectaţi pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecţie înainte de finalizarea acestuia şi vor  avea statut de selectat condiţionat. Aceşti studenţi vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include obligatoriu îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale specificate în contractul financiar încheiat cu UAIC (depunerea tuturor documentelor aferente finalizării stagiului, efectuarea testării lingvistice finale OLS şi completarea chestionarului de evaluare a stagiului în limba engleză).
 • Studenţii care doresc să candideze la selecţie şi au beneficiat anterior de un stagiu de studiu Erasmus+ pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecţiei, pot obţine cel mult statut de selectat condiţionat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Aceşti studenţi participă la selecţie cu rezultatele academice dinaintea plecării în stagiul Erasmus+. La primirea rezultatelor obţinute în timpul stagiului şi după echivalarea acestora, comisia de selecţie va constata dacă studentul selectat condiţionat îndeplineşte criteriile pentru a deveni titular.
 • Studenţii care beneficiază de un stagiu de studiu sau practică Erasmus+ la momentul selecţiei, însă doresc să participe la o nouă selecţie Erasmus la care nu pot fi prezenţi, se vor putea înscrie online, iar interviul va avea loc via Skype, cu condiţia ca toţi membrii comisiei de selecţie sa fie de acord cu această procedură de selecţie.

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Documente obligatorii:
  • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
  • Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
  • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
  • declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
  • studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
  • în cazul studenţilor beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru;
  • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;
 • Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
  • o copie a permisului de şedere;
  • o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
  • dovada existenţei unui garant cetăţean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);
 • Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
  • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;
  • recomandare din partea unui cadru didactic;
  • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate şi în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ
Dacă nu aveţi deja un atestat de limbă, câteva posibilităţi pentru susţinerea unui test în Iaşi sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iaşi, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere;
 • EuroEd Iaşi, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

CALENDARUL SELECŢIEI:

 • 16/10/2017 –30/10/2017: depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultăţii;
 • 25/10/2017, orele 13.00-14.00, sala D303: întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie;
 • 02/11/2017, orele 11.00: interviu  în sala Decanat;
 • 02/11/2017, orele 14.00: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
 • 08/11/2017, orele 13.00-14.00, sala D303: întâlnire informativă la facultate cu studenţii selectaţi.

 

INSTITUŢIILE PARTENER: lista anexată

COORDONATOR ERASMUS+:
Lect. Dr. Andrei Marian
..................................................
Email: andrei.marian@uaic.ro

 

!!!! Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

 

 
Actualizat: 9 iulie 2018
© Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei