arrow1 Acasă arrow1 Relații internaționale. Erasmus arrow1 Mobilități ERASMUS+ de studiu  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

Relații internaționale. Erasmus

Erasmus

 

Mobilități ERASMUS+ de studiu pentru studenți

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE STUDIU
SEMESTRUL I și II
ANUL ACADEMIC 2018 - 2019

DURATA unei mobilități de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 •  520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

 

IMPORTANT!!! Studenții care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

 

POT PARTICIPA LA SELECȚIE:

 • studenții înmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I licență – numai la selecții pentru stagii de studiu care se vor desfășura în anul academic următor celui în care are loc selecția;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru stagii de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • studenții din anul II licență și anul I master – indiferent de momentul selecției;
 • doctoranzi cu frecvență, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Astfel, devin eligibili inclusiv doctoranzii care sunt în perioada de prelungire.
 • foști beneficiari ai unui stagiu de studiu în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de stagii de studiu și de practică la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECȚIE:

 • studenții din anul I licență, dacă selecția are loc în același an academic  în care urmează să se desfășoare și  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali, dacă selecția are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfășoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanțare europeană (pentru evitarea dublei finanțări pentru aceeași deplasare);
 • studenții înmatriculați la alte instituții de învățământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare și neînmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă își desfășoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

Selecție condiționată:

 • Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii Master și Doctorat pot participa la eventuale selecții organizate pentru obținerea unui stagiu de studiu Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admiși și pot fi selectați doar pentru stagii de studiu Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției Erasmus+, acești candidați, dacă sunt declarați admiși, vor figura cu statut de selectat condiționat, urmând a deveni titulari la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.
 • Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor  avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include obligatoriu îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale specificate în contractul financiar încheiat cu UAIC (depunerea tuturor documentelor aferente finalizării stagiului și completarea chestionarului on-line de evaluare a stagiului în limba engleză).

 

 • Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de un stagiu de studiu Erasmus+ pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, pot obține cel mult statut de selectat condiționat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Acești studenți participă la selecție cu rezultatele academice dinaintea plecării în stagiul Erasmus+. La primirea rezultatelor obținute în timpul stagiului și după echivalarea acestora, comisia de selecție va constata dacă studentul selectat condiționat îndeplinește criteriile pentru a deveni titular. Decizia comisiei de selecție se va explicita într-o anexă ce se atașează la Procesul-Verbal de Selecție.
 • Studenții care beneficiază de un stagiu de studiu sau practică Erasmus+ la momentul selecției, însă doresc să participe la o nouă selecție Erasmus la care nu pot fi prezenți, se vor putea înscrie online, iar interviul va avea loc via Skype, cu condiția ca toți membrii comisiei de selecție sa fie de acord cu această procedură de selecție.

 

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7.5;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu și/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obțină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Documente obligatorii:
 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 • Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opțiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • declarație-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 • studenții la nivel master sau doctorat vor include și situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;

 

 • Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:
 • o copie a permisului de ședere;
 • o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);
 • dovada existenței unui garant cetățean român, salariat și deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);
 • Documente facultative (comisia de selecție la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
 • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate;
 • recomandare din partea unui cadru didactic;
 • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului și pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

 

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ
Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine și Caraibelor Iași, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

CALENDARUL SELECȚIEI:

 • 16.04.2018–02.05.2018: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultății;
 • 20.04.2018, ora 10:00, Laboratorul de Informatică: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție;
 • 03.05.2018, ora 11:00: interviu la Decanat;
 • 03.05.2018, ora 14:00: afișarea rezultatelor la Secretariatul Facultății;
 • 04.05.2018, ora 10:00, Laboratorul de Informatică: întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați. 

INSTITUȚIILE PARTENER

COORDONATOR ERASMUS+:
Lect. Dr. Andrei Marian
..................................................
Email: andrei.marian@uaic.ro

 

!!!! Studenții cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informații legate de regimul de finanțare pentru ei și eventualii însoțitori.

Mobilități Erasmus+ de studiu - Semestrul II, Anul academic 2017-2018

Programul  Erasmus+
pentru anul universitar 2017-2018

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE STUDIU
SEMESTRUL II
ANUL ACADEMIC 2017 - 2018

DURATA unei mobilități de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 •  500 de Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croația, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia;
 • 450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia.

IMPORTANT!!! Studenții care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

 

POT PARTICIPA LA SELECȚIE:

 • studenții înmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I licență – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se vor desfășura în anul academic următor celui în care are loc selecția;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • studenții din anul II licență și anul I master – indiferent de momentul selecției;
 • doctoranzii cu frecvență, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de studiu în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de stagii de studiu și de practică la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECȚIE:

 • studenții din anul I licență, dacă selecția are loc în același an academic  în care urmează să se desfășoare și  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali, dacă selecția are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfășoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanțare europeană (pentru evitarea dublei finanțări pentru aceeași deplasare);
 • studenții înmatriculați la alte instituții de învățământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare și neînmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă își desfășoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7.5;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu și/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
  • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obțină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

Observații:

 • Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii Master și Doctorat pot participa la eventuale selecții organizate pentru obținerea unui stagiu de studiu Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admiși și pot fi selectați doar pentru stagii de studiu Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției Erasmus+, acești candidați, dacă sunt declarați admiși, vor figura cu statut de selectat condiționat, urmând a deveni titulari la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.
 • Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor  avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include obligatoriu îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale specificate în contractul financiar încheiat cu UAIC (depunerea tuturor documentelor aferente finalizării stagiului, efectuarea testării lingvistice finale OLS și completarea chestionarului de evaluare a stagiului în limba engleză).
 • Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de un stagiu de studiu Erasmus+ pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, pot obține cel mult statut de selectat condiționat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Acești studenți participă la selecție cu rezultatele academice dinaintea plecării în stagiul Erasmus+. La primirea rezultatelor obținute în timpul stagiului și după echivalarea acestora, comisia de selecție va constata dacă studentul selectat condiționat îndeplinește criteriile pentru a deveni titular.
 • Studenții care beneficiază de un stagiu de studiu sau practică Erasmus+ la momentul selecției, însă doresc să participe la o nouă selecție Erasmus la care nu pot fi prezenți, se vor putea înscrie online, iar interviul va avea loc via Skype, cu condiția ca toți membrii comisiei de selecție sa fie de acord cu această procedură de selecție.

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Documente obligatorii:
  • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
  • Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opțiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
  • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
  • declarație-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
  • studenții la nivel master sau doctorat vor include și situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
  • în cazul studenților beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru;
  • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;
 • Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:
  • o copie a permisului de ședere;
  • o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);
  • dovada existenței unui garant cetățean român, salariat și deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);
 • Documente facultative (comisia de selecție la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
  • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate;
  • recomandare din partea unui cadru didactic;
  • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului și pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ
Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine și Caraibelor Iași, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

CALENDARUL SELECȚIEI:

 • 03/11/2017 –17/11/2017: depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății;
 • 09/11/2017, orele 13.00-14.00, sala D303: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție;
 • 23/11/2017, orele 12.00: interviu  în sala Decanat;
 • 23/11/2017, orele 14.00: afișarea rezultatelor la Secretariatul Facultății;
 • 29/11/2017, orele 13.00-14.00, sala D303: întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați.

 

INSTITUȚIILE PARTENER: lista anexată

COORDONATOR ERASMUS+:
Lect. Dr. Andrei Marian
..................................................
Email: andrei.marian@uaic.ro

 

!!!! Studenții cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informații legate de regimul de finanțare pentru ei și eventualii însoțitori.

 

arrow1 Octombrie

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE STUDIU
SEMESTRUL II
ANUL ACADEMIC 2017 - 2018

DURATA unei mobilități de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 •  500 de Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croația, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia;
 • 450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia.

IMPORTANT!!! Studenții care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

 

POT PARTICIPA LA SELECȚIE:

 • studenții înmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I licență – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se vor desfășura în anul academic următor celui în care are loc selecția;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • studenții din anul II licență și anul I master – indiferent de momentul selecției;
 • doctoranzii cu frecvență, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de studiu în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de stagii de studiu și de practică la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECȚIE:

 • studenții din anul I licență, dacă selecția are loc în același an academic  în care urmează să se desfășoare și  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali, dacă selecția are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfășoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanțare europeană (pentru evitarea dublei finanțări pentru aceeași deplasare);
 • studenții înmatriculați la alte instituții de învățământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare și neînmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă își desfășoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7.5;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu și/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
  • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obțină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

Observații:

 • Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii Master și Doctorat pot participa la eventuale selecții organizate pentru obținerea unui stagiu de studiu Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admiși și pot fi selectați doar pentru stagii de studiu Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției Erasmus+, acești candidați, dacă sunt declarați admiși, vor figura cu statut de selectat condiționat, urmând a deveni titulari la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.
 • Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor  avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include obligatoriu îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale specificate în contractul financiar încheiat cu UAIC (depunerea tuturor documentelor aferente finalizării stagiului, efectuarea testării lingvistice finale OLS și completarea chestionarului de evaluare a stagiului în limba engleză).
 • Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de un stagiu de studiu Erasmus+ pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, pot obține cel mult statut de selectat condiționat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Acești studenți participă la selecție cu rezultatele academice dinaintea plecării în stagiul Erasmus+. La primirea rezultatelor obținute în timpul stagiului și după echivalarea acestora, comisia de selecție va constata dacă studentul selectat condiționat îndeplinește criteriile pentru a deveni titular.
 • Studenții care beneficiază de un stagiu de studiu sau practică Erasmus+ la momentul selecției, însă doresc să participe la o nouă selecție Erasmus la care nu pot fi prezenți, se vor putea înscrie online, iar interviul va avea loc via Skype, cu condiția ca toți membrii comisiei de selecție sa fie de acord cu această procedură de selecție.

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Documente obligatorii:
  • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
  • Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opțiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
  • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
  • declarație-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
  • studenții la nivel master sau doctorat vor include și situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
  • în cazul studenților beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru;
  • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;
 • Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:
  • o copie a permisului de ședere;
  • o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);
  • dovada existenței unui garant cetățean român, salariat și deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);
 • Documente facultative (comisia de selecție la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
  • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate;
  • recomandare din partea unui cadru didactic;
  • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului și pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ
Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine și Caraibelor Iași, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

CALENDARUL SELECȚIEI:

 • 16/10/2017 –30/10/2017: depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății;
 • 25/10/2017, orele 13.00-14.00, sala D303: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție;
 • 02/11/2017, orele 11.00: interviu  în sala Decanat;
 • 02/11/2017, orele 14.00: afișarea rezultatelor la Secretariatul Facultății;
 • 08/11/2017, orele 13.00-14.00, sala D303: întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați.

 

INSTITUȚIILE PARTENER: lista anexată

COORDONATOR ERASMUS+:
Lect. Dr. Andrei Marian
..................................................
Email: andrei.marian@uaic.ro

 

!!!! Studenții cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informații legate de regimul de finanțare pentru ei și eventualii însoțitori.

 

arrow1 Arhiva

Mobilități ERASMUS+ de studiu pentru anul universitar 2016-2017

Mobilități ERASMUS+ de studiu pentru anul universitar 2015-2016

COORDONATOR ERASMUS:

Lect dr. Adina Karner-Hutuleac
Email: adinakarner@yahoo.com
tel: 0722-614641 / 0746-253353

Anunțuri

 

 
Actualizat: 17 aprilie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației