Organizare

Conducerea Facultăţii
Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Consiliul Facultăţii

psih.consiliu[at]uaic.ro

Componenţa Consiliului

Departamentele facultăţii:

Departamentul de Psihologie

Departament Psihologie

deppsih@uaic.ro

Componenţă

Prezentare

Premise
Continuatoare a unor valoroase tradiţii ştiinţifice şi didactice – legate de numele unor înaintaşi iluştri, M. Ralea, V. Pavelcu, şi de activitatea deosebită a dascălilor, recunoscuţi şi apreciaţi de zeci de generaţii de studenţi, Stela Teodorescu, Andrei Cosmovici, Tiberiu Prună, Adrian Neculau, Constantin Logofătu, Tiberiu Rudică, – actuala catedră de psihologie s-a impus prin adaptarea rapidă şi flexibilă la realitatea academică românească postdecembristă.
Obiective si directii de activitate
Principalul obiectiv didactic al membrilor catedrei îl constituie asigurarea pregătirii temeinice a studenţilor de la cele trei secţii ale Facultăţii în domeniul ştiinţelor psihologice, generale şi aplicative. Direcţiile acoperite sunt multiple:

 • psihologie generală,
 • psihologie socială,
 • psihodiagnostic,
 • psihologia dezvoltării,
 • psihologia personalităţii,
 • psihologie organizaţională,
 • psihologie educaţională,
 • psihologie diferenţială,
 • psihologia activităţilor economice şi industriale,
 • psihologia juridică,
 • psihologia artei,
 • psihologia comunicării,
 • metodologia cercetării ştiinţifice,
 • managementul resurselor umane,
 • istoria psihologiei etc.

O atenţie specială este acordata şi disciplinelor conexe – informatică şi statistică cu aplicaţii în psihologie – necesare unei pregătiri riguroase în domeniul cercetării psihologice, aplicative sau fundamentale. Un obiectiv la fel de important îl constituie cercetarea ştiinţifică şi editarea susţinută de lucrări destinate studenţilor, dar şi cercetărilor originale. De altfel, manualele universitare cât şi cele pentru liceu, elaborate în facultatea noastră, au deja statut şi recunoaştere naţională. Două colecţii, Psihologie şi Psihologie aplicată, publicate la editura Polirom, în care au apărut peste cincizeci de volume, asigură materiale didactice pentru majoritatea direcţiilor de studiu.

În domeniul psihologiei sociale, rezultatele acestui efort se bucură nu doar de recunoaştere ştiinţifică naţională (acordarea de către CNCSIS a titlului de centru de excelenţă colectivului profesorilor ieşeni), ci şi europeană.

Derularea de proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul construcţiei instituţionale şi intervenţiei în varii domenii (persoane defavorizate, violenţa în şcoli, consumul de droguri, medierea conflictelor, diagnosticul şi orientarea vocaţională, formarea funcţionarilor publici, etc.), identificarea direcţiilor de cercetare în psihologia românească contemporană şi problematica vastă a câmpului social (sărăcia, grupurile minoritare, puterea, devianţa etc.) s-au constituit în direcţii majore de implicare şi contribuţie a membrilor catedrei. Fondurile obţinute din aceste proiecte stau în bună parte la baza infrastructurii moderne a Facultăţii (laboratoare, reţea informatică, biblioteci de catedră).

În cadrul Facultăţii funcţionează o structură de cercetare unică în domeniul ştiinţelor socio-umane româneşti: baza comună pentru utilizatori multipli (B.C.U.M.). Catedra de Psihologie este, la iniţiativa profesorului Adrian Neculau, realizatoarea unui periodic de specialitate Psihologia socială (buletinul Laboratorului de psihologie socială) – şi susţinătoare a două masterate de profil: Relaţii umane şi comunicare şi Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii.

Adrese Utile

Contact

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Str. Toma Cozma nr. 3, 700554 – IAŞI

E-mail: deppsih[at]uaic.ro

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Departamentul Ştiinţele Educaţiei

depsted@uaic.ro

Componenţă

Direcţii

Pedagogie

Scurt istoric

Una din catedrele de bază ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei precum şi a învăţământului superior de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este Catedra de Pedagogie. Este o catedră cu o îndelungată experienţă academică, cu frumoase tradiţii ale creaţiei ştiinţifice şi formativ-pedagogice, activitatea ei fiind ilustrată de personalităţi remarcabile ca S. Bărnuţiu, C. C. Dumitrescu-Iaşi, Ion Găvănescul, Şt. Bârsănescu, C. Narly, S. Găină, G. Văideanu, S. Obreja-Cernichievici, I. Roman, ş.a…

Obiective şi direcţii de activitate

În prezent, activitatea învăţământului pedagogic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se desfăşoară pe două direcţii principale, unite între ele:

 • Cea din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu două subdiviziuni: a) în cadrul secţiei de Pedagogie, având ca obiective centrale pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor educaţiei; b) în cadrul secţiilor de Psihologie şi de Psihopedagogie specială, asigurând formarea didactică şi pedagogică a viitorilor profesori din respectivele domenii.
 • Cea din cadrul celorlalte facultăţi şi secţii din universitate, satisfăcând cerinţele de pregătire pedagogică a viitorilor profesori din diversele domenii şi ramuri de specialitate ale învăţământului gimnazial, liceal, general şi profesional, etc. Pe de altă parte, pregătirea studenţilor în domeniul ştiinţelor educaţiei are în vedere şi iniţierea lor în eforturile de dezvoltare teoretică şi practică ale ştiinţelor educaţiei. În funcţie de rezultatele obţinute de ei în acest sens, aceştia vor avea posibilitatea să fie selecţionaţi în unităţile de cercetare pedagogică precum şi în alte unităţi ale creaţiei ştiinţifice. Şi structura disciplinelor de învăţământ din planurile facultăţilor este variată, consistentă iar cuprinderea lor pe ani de studii este ordonată după criteriile şi cerinţele unei pregătiri dintre cele mai moderne.
Pshihopedagogie specială

Premise

Specializarea Psihopedagogie specială este introdusă în oferta Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei începând cu anul 1990 (de menţionat că în perioada 1990-1997, alături de specializarile psihologie şi pedagogie, s-a aflat în oferta Facultăţii de Filozofie. După înfiinţarea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul 1997, specializarea Psihopedagogie specială a cunoscut o dezvoltare continuă, actualmente fiind una din cele mai reprezentative direcţii de studiu solicitate de studenţi.

Misiunea programului de studiu

Programul de studii Psihopedagogie specială din cadrul Facultaţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei îşi asumă misiunea de a pregăti profesionişti de înaltă ţinută pentru învaţamântul special şi învăţământul incluziv din ţara noastră sau pentru diverse categorii de servicii educativ-terapeutice şi recuperativ-compensatorii adresate persoanelor cu nevoi speciale, specialişti capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al educaţiei speciale, la nivelul celor mai prestigioase facultăţi de profil din ţară şi din străinătate.

Obiective şi direcţii de activitate

Psihopedagogia specială este o specializare care se adresează unui sector distinct al pieţei forţei de muncă, pregătind specialişti cu studii universitare şi statut de cadre didactice pentru instituţii şcolare specializate în activităţi cu copii/elevi care prezintă cerinţe speciale determinate de deficienţe/dizabilităţi psihice/intelectuale, senzoriale (vizuale sau auditive), neuro-psiho-locomotorii, tulburări de limbaj, dificultăţi de învăţare, tulburări de comportament, tulburări emoţionale, persoane aflate în dificultate datorită absenţei suportului familial, prezenţei unor tulburări/afecţiuni cronice (HIV/SIDA, procese degenerative, tulburări metabolice etc.) sau lipsei resurselor de subzistenţă care afectează în mod evident calitatea vieţii acestora.

De asemenea, absolvenţii acestei specializări pot desfăşura activităţi variate de diagnoză, terapie, recuperare şi integrare socială în cadrul diferitelor structuri publice/guvernamentale de asistenţă şi ocrotire a copiilor/persoanelor cu nevoi speciale (centre şi servicii specializate care privesc protecţia şi asistenţa socială a copiilor sau a adulţilor cu nevoi speciale) sau în cadrul organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) care oferă variate servicii pentru copii cu deficienţe mintale, bolnavi cronici, tulburări din spectrul autist, sindromul Langdom-Down, SIDA/HIV, ADHD, boli metabolice etc.

Caracterul preponderent aplicativ al disciplinelor din programul de pregătire stimulează şi facilitează o bună colaborare cu instituţiile de specialitate de pe raza municipiului şi judeţului Iaşi, din zona Moldovei, din ţară şi din străinătate (parteneriate cu şcoli speciale, ONG-uri, instituţii locale, universităţi din spaţiul european etc.). Pentru aprofundarea domeniului şi parcurgerea unor etape superioare de profesionalizare, la finalul ciclului de licenţă, absolvenţii se pot înscrie la programul de masterat „Diagnoză şi intervenţie la persoane cu cerinţe speciale” (un program unic la nivel naţional şi primul de acest tip din ţară).

Adrese utile

Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest, TIMIŞOARA

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea BUCUREŞTI

Facultatea de Psihologie si Ştinţe ale Educaţiei, Universitatea Babes-Bolyai CLUJ

Asociatia de Psihoterapia Familiei cu a Cuplului-Iasi

The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health

Contact

Contact

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Str. Toma Cozma nr. 3,
700554 – IAŞI

E-mail: depsted[at]uaic.ro

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

secretariatdppd@uaic.ro

Consiliul de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis, în ședința din data de 12 martie 2020, în urma măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus):

 • suspendarea activităților didactice față în față, începând de vineri, 13 martie și până la data de 31 martie a.c.;
 • activităţile şi examenele corespunzătoare modulelor de profesionalizare didactică organizate de DPPD  se suspendă;
 • programul de lucru față în față, cu publicul (Secretariat, Administrativ etc.) se suspendă, comunicarea realizându-se online sau telefonic;
 • informaţii suplimentare privind finalizarea studiilor vor fi anunţate ulterior.

Sursa: UAIC.ro

Componenţa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Programe organizate în cadrul D.P.P.D.

MODUL POSTUNIVERSITAR: Cursuri de profesionalizare didactică generală (Nivel I şi Nivel II) pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii

Modul postuniversitar

Consiliul de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis, în ședința din data de 12 martie 2020, în urma măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus):

 • suspendarea activităților didactice față în față, începând de vineri, 13 martie și până la data de 31 martie a.c.;
 • activităţile şi examenele corespunzătoare modulelor de profesionalizare didactică organizate de DPPD  se suspendă;
 • programul de lucru față în față, cu publicul (Secretariat, Administrativ etc.) se suspendă, comunicarea realizându-se online sau telefonic;
 • informaţii suplimentare privind finalizarea studiilor vor fi anunţate ulterior.

Sursa: UAIC.ro

Anul universitar 2019-2020

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2019 – 2020, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018, pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii.

Nivelul 1 postuniversitar

Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

    09.03.2020 Tematica pentru disciplina Didactica specialităţii – Lector univ.dr. Costică NIŢUCĂ
    02.03.2020 Tematica pentru disciplina Didactica specialităţii – Prof. Dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU

Repartizarea pentru cursuri, seria 2019 -2020
Tematica pentru disciplina Psihologia educaţiei
Conţinut dosar

Dosarul de înscriere cuprinde:

 • cartea de identitate / paşaport în original și copie;
 • cererea de înscriere , declaraţia de acord de prelucrare a datelor şi chestionarul completate ;
 • certificatul de naştere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – în original și copie;
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • diploma de licenţă sau adeverinţa de licență (pentru absolvenții promoției 2019) – în original și copie;
 • supliment la diplomă / foia matricolă în original și copie;
 • adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licență) – în original;
 • dosar plic

Cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană cu diplomele de licenţă obţinute în străinătate vor aduce următoarele acte:

 • cererea de înscriere, declaraţia de acord de prelucrare a datelor;
 • cartea de identitate în original și copie;
 • certificatul de naştere în original și copie;
 • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – în original și copie;
 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe;
 • certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I în original și copie,
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic

Calendar

 Calendarul înscrierilor:

Activitatea Detalii Intervalul
Înscrierea: depunerea dosarului 11 septembrie – 27 septembrie 2019,  luni – vineri, între orele 8 30 – 12 30
Admiterea:

pe baza evaluării interviului / răspunsurilor la chestionar 
(nu este nevoie de prezenţa candidaţilor)

29 septembrie 2019
Finalizarea înscrierilor: – completarea contractului,
– dovada achitării taxei de 750 lei (parte din taxa de școlarizare)
Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea stabilită valoarea taxei de şcolarizare în funcţie de disciplinele parcurse anterior. Achitarea se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31
30 septembrie, 1 – 4 octombrie 2019

 Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.

Taxe

Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului, este următoarea:

 1. Pedagogie I : 250 lei
 2. Pedagogie II : 250 lei
 3. Psihologia educaţiei: 250 lei
 4. Instruire asistată de calculator: 100 lei
 5. Managementul clasei de elevi: 150 lei
 6. Didactica specializării: 250 lei
 7. Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu: 250 lei
 8. Evaluare finală nivelul 1: 250 lei

 
MODUL NIVEL II MASTER: Cursuri de Nivelul II (aprofundare) care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la master

Modul nivel II Master

Consiliul de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis, în ședința din data de 12 martie 2020, în urma măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus):

 • suspendarea activităților didactice față în față, începând de vineri, 13 martie și până la data de 31 martie a.c.;
 • activităţile şi examenele corespunzătoare modulelor de profesionalizare didactică organizate de DPPD  se suspendă;
 • programul de lucru față în față, cu publicul (Secretariat, Administrativ etc.) se suspendă, comunicarea realizându-se online sau telefonic;
 • informaţii suplimentare privind finalizarea studiilor vor fi anunţate ulterior.

Sursa: UAIC.ro

MODUL NIVEL II MASTER 2019-2020

Informaţii utile

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2019 – 2020,

cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la studii de masterat (în domeniul de licență) în cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în condiţiile:

 • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
 • absolvirii unui master.

Înscrierile, pentru studenții din anul I de studiu, se vor desfășura în intervalul 1-18 octombrie 2019. Pentru înscriere aceștia trebuie să depună un dosar care să cuprindă :

 • copie după diploma de licență sau după adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2019). Pe aceasta se va menționa că actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
 • copie după suplimentul la diplomă, pe aceasta se va face mențiunea ca actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
 • certificatul și foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I (absolvenții cu licență în sesiunea 2019 vor aduce adeverința) – original și copie,
 • adeverinţă de student care atestă înscrierea în anul I de master,
 • certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original și copie,
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie
 • carte/buletin de identitate – original și copie. 

Studenţii din anul I trebuie să completeze, pentru înscriere, următoarele documente:

Studenții din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II,  în anul universitar 2018-2019, trebuie să completeze, în intervalul 1 – 18 octombrie 2019, doar fișa de înscriere anuală .

Arhive

13.01.2020 | În atenţia studenţilor de anul II: Programare examene
09.01.2020 | În atenţia studenţilor de anul I: Programare examene
29.10.2019 | ORAR Nivel II, anul 1, sem. 1 2019-2020
29.10.2019 | ORAR Nivel II, anul 2, sem. 1 2019-2020

Anunţ privind desfăşurarea orelor la disciplina Consiliere și orientare, Nivelul II, anul I – curs şi seminar

Consiliere și orientare, Nivelul II, anul I
Curs: Lect. dr. Versavia Curelaru
Seminar: Asist. dr. Laura Carasevici

Pentru desfășurarea activităților de la aceasta disciplină (curs și seminar) studenții vor parcurge următorii pași:

 1. Descărcarea suportului de curs și a documentului cu aplicații (exemple de subiecte ce pot fi date la examenul final din sesiune) de la link-ul următor.
 2. Descărcarea suportului de seminar de la link-ul următor.
 3. Realizarea temelor de seminar propuse de doamna Laura Carasevici în documentul următor.
 4. Urmărirea forumului de discuții de la Platforma Moodle a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, unde apare și cursul de Consiliere și orientare. Prin intermediul forumului vă voi ține la curent cu informațiile necesare și tot aici ne puteți adresa întrebări.

Notă: Pentru a putea intra pe platformă, aveți nevoie de un nume de utilizator și de o parolă. Pentru informații cu privire la folosirea Platformei Moodle accesați Ghidul rapid Moodle

 • Daca aveți întrebări și nelămuriri legate de realizarea temelor de seminar, vă rog să vă adresați doamnei Laura Carasevici la adresa de e-mail: lauracarasevici@yahoo.com
 • Daca aveți întrebări și nelămuriri legate de învățarea cursurilor și pregătirea subiectelor pentru examen, vă rog să mi le aduceți la cunoștință pe adresa de e-mail. versavia.curelaru@yahoo.com

Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și profitați de context pentru a spori pregătirea individuală!

Anunţuri anul I de studii

Anunţuri anul II de studii

MODUL NIVEL II MASTER 2017-2018

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2017 – 2018,
cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la studii de masterat (în domeniul de licenţă) în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în condiţiile:

 • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
 • absolvirii unui masterat în domeniul de licenţă.

Înscrierile, pentru studenţii din anul I de studiu, se vor desfăşura în intervalul 2 – 20 octombrie 2017. Pentru înscriere aceştia trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

 • copie după diploma de licenţă sau după adeverinţă de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2017). Pe aceasta se va menţiona că actul în original se găseşte în dosarul de master şi se va aplica ştampila facultăţii,
 • copie după foaia matricolă / situaţia şcolară, pe aceasta se va face menţiunea ca actul în original se găseşte în dosarul de master şi se va aplica ştampila facultăţii,
 • certificatul şi foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I (absolvenţii cu licenţă în sesiunea august 2017 vor aduce adeverinţa) – original şi copie,
 • adeverinţă de student care atestă înscrierea în anul I de master,
 • certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original şi copie,
 • carte/buletin de identitate – original şi copie.

Studenţii din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II,  în anul universitar 2016-2017, trebuie să completeze, în intervalul 2 – 20 octombrie 2017, doar fişa de înscriere anuală.
Taxa corespunzătoare cursurilor, pentru  anul II de studii, este de 600 lei. Studenţii trebuie să achite prima rată din taxă (300 lei) la completarea fişei de înscriere.


ANUNŢURI

05.06.2018 Restanţă la disciplina Psihopedagogia adolescenţilor şi adulţilor

– Anul I de studii

18.06.2018 Reprogramarea examenelor pentru studenţii înscrişi în anul I, la Master, în anul universitar 2017-2018
05.06.2018 Programarea examenelor pentru studenţii înscrişi la Master în anul I de studii, semestrul II anul universitar 2017-2018
23.04.2018
Anunţ pentru studenţii de la Nivelul II (Master), anul I, care au ales optionalul Consiliere si orientare!

Puteti descarca toate materialele necesare pregatirii pentru disciplina Consiliere si orientare de la acest link.

Veti gasi o arhiva cu mai multe documente:

 • Suport seminar_Consiliere si orientare – material care prezinta sub forma PPT temele pe care le discutam la seminar.
 • Materiale prezentare seminar – aici găsiti scanate capitolele pe care le aveti de prezentat la seminar
 • Fise_autocunoastere – pot fi folosite la dirigentie, dar puteti sa le utilizati si la prezentarea seminarului denumit Planificarea carierei (cei care aveti de prezentat acest seminar)
 • Curs consiliere si orientare suport PDF
 • Tema individuala – va fi realizată doar de studentii care nu prezinta o tema la seminar
 • Programare seminar_Consiliere_Seria2
 • Programare seminar_Consiliere_Seria1
 • Fisa disciplinei_Consiliere Orientare (aici sunt descrise, la sfarsit, modalitatile de evaluare)

Examenul scris va fi organizat pe data de 27.05.2018, ora 9.00, in sala C2.

22.03.2018 Orarul pentru anul I sem. 2 din cadrul Nivelului II – pentru studenţii înscrişi la Master în anul I de studii, anul universitar 2017-2018

– Anul II de studii

29.08.2018 Reexaminare la Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II master
06.07.2018 Ridicare adeverinţe absolvenţi cursuri Nivel II master, seria 2016-2018
12.06.2018 Restanţa la disciplina Didactica Domeniului: Portofoliile se predau în
data de 15 iunie 2018, ora 10, la sala D 217 A (corpul D al
Universităţii).
05.06.2018 Reexaminare la Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic
16.05.2018 Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic
02.05.2018 Anunţ atelier de practică pedagogică, anul II, master, zi     21.03.2018 Fişă de evaluare a lecţiei     21.03.2018 Model proiect didactic

02.02.2018
Anul  II,  Nivel II Master,

Examenul restanţă la disciplina Educaţie interculturală se va desfăşura pe data de 7 februarie 2018, la ora 10, în sala D 303 din corpul D al Universităţii.

31.01.2018
Anul  II,  Nivel II Master,

Restanţa la disciplina Didactica Domeniului: portofoliile se predau, personal sau prin colegi, în data de 7 februarie 2018, în intervalul 10
– 12, la sala D 217 A (corpul D al Universităţii).

30.01.2018
Anul  II,  Nivel II Master,

Examenul  restanţă la disciplina Managementul organizaţiei şcolare se va desfăşura pe data de 8 februarie 2018, la ora 16, în amfiteatrul D IV din corpul D al Universităţii.

Anul  I,  Nivel II Master, promoţia 2017-2018

Examenul restanţă la disciplina Psihopedagogia adolescenţilor şi adulţilor se va desfăşura pe data de 9 februarie 2018, ora 16, în amfiteatrul D IV din corpul D al Universităţii.


22.01.2018

Portofoliile la disciplina Didactica Domeniului se predau, personal sau prin colegi, în data de 25 ianuarie 2018, în intervalul 14-18, la sala D 217 A (corpul D al Universităţii).

În cazul studenţilor plecaţi cu burse Erasmus portofoliile vor fi trimise prim email, în aceeaşi zi, la adresa frumos@uaic.ro.


Anunţ examen PPAD

Documente utile
FORMARE CONTINUĂ: Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Formare continuă

Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

E-UNIVERSITARIA

Documente utile pentru seria de formare 2015
Documente utile pentru seria de formare 2015

Grade didactice

Gradul I

Grade didactice – gradul I

09.10.2018 | Cerere pentru amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice

Seria 2020-2022Seria 2019-2021Seria 2018-2020Seria 2017-2019Seria 2016-2018Seria 2015-2017Seria 2014-2016Seria 2013-2015Seria 2012-2014

Gradul II

Grade didactice – gradul II

August 2019August 2018August 2017August 2016August 2015August 2014August 2013August 2012

Programarea la examenul de obţinere a gradului II

Proba din data de 29 august 2019

Nr. crt. Specializarea Sala
1 Pedagogie   ora 8 sala D 3 bis
2 Psihologie ora 9 sala D 3 bis
3 Psihopedagogie specială  ora 12 sala D 3 bis

 

Nr. crt. Specializarea Sala
1 învăţători / institutori/ profesori pentru învățământul primar ora 8 sala D 301
2 educatori/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar ora 8 amf. D IV

Candidaţii care au participat la cursurile de perfecţionare pentru gradul II, desfăşurate în luna iulie, îşi pot ridica adeverinţele de participare la curs de la secretariatul DPPD. Adeverinţele se eliberează personal în baza actului de identitate.

Definitivat

Grade didactice – Definitivat

Echivalări

Echivalări

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată conform O.M. 5553 şi O.M. 4111

Rezultatele echivalărilor:
Rezultatele la cererile de reevaluare
Anunţ
(data 4.10.2013)

Listele afişate mai jos cuprind cadrele didactice care pot ridica adeverinţa de echivalare a studiilor.
Adeverinţele se eliberează personal pe baza cărţii de identitate.
Taxa stabilită de către conducerea universităţii pentru procedura de echivalare şi eliberarea actelor aferente este de 200 lei. Taxa se poate achita la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Programul casieriei este de luni până vineri de la 9-12.

Menţionăm că persoanele marcate cu roşu pot ridica adeverinţele numai în condiţiile în care aduc actele cerute, pentru completarea dosarelor.

Proiecte

Contact

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
Corp D, Camera D207 | Str. Toma Cozma nr. 3, Iaşi, cod 700554
+40-232-201290; | +40-232-216324
secretariatdppd@uaic.ro

Departamentul Şcolii Doctorale

Scoala Doctorala

Conducerea Şcolii Doctorale

Conducerea Şcolii Doctorale

Directorul Şcolii Doctorale (DSD) Consiliul Şcolii Doctorale (CSD)
prof. univ. dr. habil. Ticu CONSTANTIN
Domenii de doctorat

Domenii de doctorat

În cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:

 • Psihologie
 • Ştiinţe ale educaţiei
Conducători şi teme

Conducătorii de doctorat şi teme de cercetare

Domeniul PSIHOLOGIE Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Conducător doctorat Teme de cercetare Research Project Conducător doctorat Teme de cercetare Research Project
Prof. univ. dr. Ion DAFINOIU   Prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU  
Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC   Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ  
Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN   Prof. univ. dr. Alois GHERGUŢ  
Conf. univ. dr. Mihaela BOZA     Prof. univ. dr. Marius Ciprian CEOBANU  
Conf. univ. dr. Violeta ENEA   Prof. univ. dr. Liliana STAN    
Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI   Conf. univ. dr. Mariana MOMANU    
Conf. univ. dr. Andrei-Corneliu HOLMAN   Conf. univ. dr. Nicoleta Laura POPA    
Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU   Conf. univ. dr. Florin-Vasile FRUMOS
Conf. univ. dr. Adina Nicoleta KARNER-HUŢULEAC          
Conf. univ. dr. Loredana GHERASIM DIACONU          
Condiíi admitere
Susţineri publice ale tezelor de doctorat
content
Teze de doctorat susţinute public

Teze de doctorat susţinute public

Anul universitar Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei
2016-2017
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă
Institutul de Educaţie Continuă
Secretariat

Secretariat

Program de lucru cu publicul

LUNI-MIERCURI şi VINERI:
10:00 – 12:00

JOI
13:30 – 15:30

PAUZA DE MASĂ:
12:30 – 13:00

secretariat.fpse@uaic.ro

Pentru a fi bine informaţi despre ceea ce vă interesează, trebuie să luaţi în considerare următoarele precizări:
 • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
 • Citiţi regulat afişierele facultăţii (inclusiv site-ul);
 • Solicitările dumneavoastră trebuie sa fie în conformitate cu regulamentele în vigoare;
 • Pentru consultarea situaţiei şcolare folosiţi eSIMS;
 • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a adresei, a datelor personale sau retragerea de la studii!

Georgiana Ionela SIMINICEANU
Secretar-şef

Responsabil:

 • Doctorat
 • Coordonează activitatea Secretariatului
 • Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la Psihopedagogie specială

0232-201028   |   georgiana.siminiceanu@uaic.ro

Liliana JIANU
Secretară

Responsabil:

 • Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la specializările:
  • Psihologie – IF (zi)

0232-201128   |   jlily@uaic.ro

Cristina Ioana HURA
Secretară

Responsabil:

 • Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la Master
 • Tehnoredactare manuale, broşuri, reviste

0232-201128   |   cristina.hura@uaic.ro

Otilia DULGHERU
Secretară

Responsabil:

 • Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la Învăţământ la Distanţă, specializările:
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
  • Psihologie (ID)
 • Evidenţă taxe

0232-201128   |   otilia.dulgheru@uaic.ro

Laura Nicoleta BORHAN
Secretară

Responsabil:

 • Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la specializările:
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF)
 • Situaţii şcolare
 • Programe analitice

0232-201028   |   laura.borhan@uaic.ro

Mihaela ŞOVA
Secretară

Responsabil:

 • Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la specializările:
  • Pedagogie
 • Adeverinţe

0232-201028   |   mihaela.sova@uaic.ro

Secretariat

Administrativ

Fiz. Liliana-Graţiela TIENHOVEN
Administrator şef facultate

Camera D-217b

0232-201300

gratiela[at]uaic.ro | asf.psihologie[at]uaic.ro

Daniela ALEXIU
Administrator financiar

Camera D-207 (DPPD)

0232-201102 int. 2298 | daniela.alexiu[at]uaic.ro

Mihai FERARIU
Administrator financiar (Casier)

Casierie

0232-201102 int. 1359 | ferariu[at]uaic.ro

Petru-Adrian ISTRIMSCHI
Inginer de sistem

Camera D-201

0232-201102 int. 2581 | adrian.istrimschi[at]uaic.ro

Ovidiu-Ilie STOFOR
Analist (S)

Camera D-207 (DPPD)

0232-201102 int. 2298 | ovidiu.stofor[at]uaic.ro

Ştefan-Basil ROBU
Administrator financiar

Camera D-214

0232-201757 | stefan.robu@uaic.ro

 

Organigrame
Vor fi actualizate în curând…
Posturi didactice
In Memoriam

In memoriam


George Vaideanu

George Văideanu
(1924-2014)


Andrei Cosmovici

Andrei Cosmovici
(1927-2013)


Adrian Neculau

Adrian Neculau
(1938-2012)


Constantin Logofatu

Constantin Logofătu
(1938-2010)


Stela Teodorescu

Stela Teodorescu
(1926-2008)


Tiberiu Pruna

Tiberiu Prună
(1936-2003)