Anul universitar 2019-2020

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2019 – 2020, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018, pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii.

Nivelul 1 postuniversitar

Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

    09.03.2020 Tematica pentru disciplina Didactica specialităţii – Lector univ.dr. Costică NIŢUCĂ
    02.03.2020 Tematica pentru disciplina Didactica specialităţii – Prof. Dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU

Repartizarea pentru cursuri, seria 2019 -2020
Tematica pentru disciplina Psihologia educaţiei
Conţinut dosar

Dosarul de înscriere cuprinde:

 • cartea de identitate / paşaport în original și copie;
 • cererea de înscriere , declaraţia de acord de prelucrare a datelor şi chestionarul completate ;
 • certificatul de naştere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – în original și copie;
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • diploma de licenţă sau adeverinţa de licență (pentru absolvenții promoției 2019) – în original și copie;
 • supliment la diplomă / foia matricolă în original și copie;
 • adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licență) – în original;
 • dosar plic

Cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană cu diplomele de licenţă obţinute în străinătate vor aduce următoarele acte:

 • cererea de înscriere, declaraţia de acord de prelucrare a datelor;
 • cartea de identitate în original și copie;
 • certificatul de naştere în original și copie;
 • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – în original și copie;
 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe;
 • certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I în original și copie,
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic

Calendar

 Calendarul înscrierilor:

Activitatea Detalii Intervalul
Înscrierea: depunerea dosarului 11 septembrie – 27 septembrie 2019,  luni – vineri, între orele 8 30 – 12 30
Admiterea:

pe baza evaluării interviului / răspunsurilor la chestionar 
(nu este nevoie de prezenţa candidaţilor)

29 septembrie 2019
Finalizarea înscrierilor: – completarea contractului,
– dovada achitării taxei de 750 lei (parte din taxa de școlarizare)
Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea stabilită valoarea taxei de şcolarizare în funcţie de disciplinele parcurse anterior. Achitarea se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31
30 septembrie, 1 – 4 octombrie 2019

 Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.

Taxe

Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului, este următoarea:

 1. Pedagogie I : 250 lei
 2. Pedagogie II : 250 lei
 3. Psihologia educaţiei: 250 lei
 4. Instruire asistată de calculator: 100 lei
 5. Managementul clasei de elevi: 150 lei
 6. Didactica specializării: 250 lei
 7. Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu: 250 lei
 8. Evaluare finală nivelul 1: 250 lei