Europa în presa francezã: studiu al efectelor de context

Lucy Baugnet, Arnauld Fouquet

Rezumat: Mijloacele de comunicare în masă participă la formarea cunoştinţelor obişnuite şi, dacă importanţa lor în constituirea şi transformarea reprezentărilor sociale nu este contestată, studiul lor este în acest caz reînnoit, situând discursul produs de presă la interfaţa efectelor de context discursiv şi social în cadrul teoriei reprezentărilor sociale. Analiza a 292 de articole despre Europa, apărute în principalele cotidiene franceze în perioada premergătoare alegerilor europene din 2004, a fost efectuată cu ajutorul programului de analiză de text ALCESTE şi pune în evidenţă conţinutul şi organizarea discursului, precum şi poziţionarea diferitelor cotidiene. Discutarea rezultatelor este focalizată pe aceste efecte de context şi pe legăturile dintre discursurile mediatice şi reprezentările sociale, mai ales în ceea ce priveşte funcţiile identitare şi fenomenele de ancorare pentru a concluziona asupra logicii pluraliste a media în producerea unui viitor credibil.
Cuvinte-cheie: Europa, discurs, reprezentări sociale, presă.

Résumé:Les médias participent a la constitution des savoirs ordinaires et, si leur importance dans la constitution et la transformation des représentations sociales ne etre contestée leur étude est ici renouvelée en situant le discours produit par la presse a l’interface d’effets de contextes discursifs et d’effets de contextes sociaux dans le cadre de la théorie des représentations sociales. L’’analyse de 292 articles portant sur l’’Europe, issus des principaux quotidiens nationaux français pendant la période préélectorale aux élections européennes de 2004 a été effectuée a l’aide du logiciel d’’analyse textuelle ALCESTE et met en évidence le contenu et l’organisation du discours ainsi que le positionnement des divers organes de presse. La discussion des résultats porte sur ces effets de contexte et sur les liens entre le discours médiatique et les représentations sociales notamment quant a leurs fonctions identitaires et aux phénomenes d’ancrage pour conclure sur la logique plurielle des médias dans la production du vraisemblable.
Mots clés: Europe, discours, représentations sociales, presse.

Abstract:If the participation of medias to ordinary kowledges as well as their impact on the social construction and tranformation of social representations is not usually denied , the originality of this study is to operationnalize the analysis of the discourse produced by the press just at the interface of discursive contexts and social contexts in the frame of social representation theory. The analysis of 292 articles about Europe from the main national french daily press during the pre-electoral period of the 2004 european elections has been done with the textual analysis program ALCESTE. It shows the content and the organization of the discours as well as the position of each news paper. The discussion of the results is focalized on these effects of contexts and on the links between media discourse and social representations notabily in their identity functions and the anchorage phenomenum to conclude on the media plurial logic in the production of likelihood.
Key words: Europe, discourse, social representations, press.

You may also like...

Sari la conținut