Grupul etnic al turcilor din Ada-Kaleh: istorie oralã, memorie colectivã, imaginar identitar

Corneliu Dragomir

Abstract Major interest that I have rebuild a corporate life of human socio-cultural model, when the total disappearance of habitat, is undeniable, even more because it comes from those among whom were integrated. Hence our approach is the observation of mutual and interdependent contributions of collective memory, imagination and creativity collective identity a step of reconstructing the daily life of an ethnic group as a socio-cultural model, which comes from those among whom were integrated, provincial townsfolk Drobeta Turnu Severin, and sought discovery of the link between «individual experiences and collective stakes» (Blanchet & Gotman 1998 p. 127) as combining them in practice and conduct reconstruction of social life, as it has its natural place in space, from the actor related links.
For this we recorded during 2006, in a natural environment, using a semi-directive interview
guide, a total of 21 interviews that I had access to data on social life of ethnic Turks in Ada-Kaleh when decades of residence and, also, practices, attitudes, social representations that respondents to associate this ethnic group.
Keywords: oral history, social memory, imaginary identity, collective creativity.

Rezumat: Interesul major pe care-l prezintã reconstituirea vieþii unei colectivitãþi umane ca model socio-cultural, în situaþia dispariþiei totale a habitatului, este de netãgãduit, cu atât mai mult cu cât, aceasta vine dinspre cei din mijlocul cãrora s-au integrat.
Sensul demersului nostru îl reprezintã observarea contribuþiilor reciproce ºi interdependente dintre memoria colectivã, imaginarul identitar ºi creativitate colectivã, analizate printr-o anchetã
de teren ce a avut ca scop reconstituirea vieþii cotidiene a unui grup etnic ca model socio-cultural, ce vine dinspre cei din mijlocul cãrora s-au integrat, anume locuitorii oraºului provincial Drobeta Turnu Severin, ºi a urmãrit descoperirea legãturii dintre experienþele individuale si mizele colective (Blanchet & Gotman 1998:127) aºa cum se combinã ele în practicã ºi reconstituirii desfãºurãrii vieþii sociale, aºa cum are ea loc în spaþiul sãu natural, pornind de la legãturile specifice actorului. Pentru aceasta am înregistrat, în decursul anului 2006, într-un cadru natural, utilizând un ghid de interviu semi-directiv, un numãr de 21 interviuri prin care am avut acces la date despre viaþa socialã a etnicilor turci din insula Ada-Kaleh în momentul decadelor de rezidenþã cât ºi, deopotrivã, la practicile, atitudinile, reprezentãrile sociale pe care intervievaþii le asociazã acestui grup etnic.
Cuvinte-cheie: istorie oralã, memorie socialã, imaginar identitar, cretivitate colectivã

You may also like...