Identificarea europeanã şi reducerea pãrtinirii intergrupale: rolul mediator al valorilor

Vasile Cernat

Rezumat: Studiul de faţã a investigat efectele identitãţii europene asupra felului în care românii îi percep îi îi evalueazã pe maghiari, constatând cã identificarea românilor cu aceastã categorie supraordonatã a fost asociatã unei aprecieri mai favorabile a maghiarilor. Mai mult, valorile prosociale asociate identitãþii europene au mediat parþial aceastã relaþie. Studiul a mai relevat cã identificarea naţionalã a participanţilor a corelat pozitiv cu pãrtinirea faţã de maghiari, dar aceastã relaţie a fost semnificativã numai pentru indivizii cu un nivel scãzut de identificare europeanã, nu şi pentru cei care au înregistrat un nivel ridicat la aceastã variabilã. Chiar dacã identitatea europeanã poate afecta pãrtinirea intergrupalã în mai multe modalitãţi, se va concluziona cã identificarea europeanã este foarte importantã pe termen lung, întrucât poate conduce la interiorizarea unor componente psihologice identitare care sã îmbunãtãţeascã relaþiile intergrupale.

Abstract: The current study investigates the effects of the European identity on the Romanians’ perception and evaluation of the Hungarians, revealing that the identification with this superordinate category is linked to more favorable views of the Hungarians. Moreover, prosocial values partially mediate the effects. The study also finds that the participants’ national identification is positively linked to bias against the Hungarians, but this relationship is significant only to those individuals that are low on European identification. The conclusion is that, although European identity can affect intergroup bias in several ways, identification is very important on the long run because it can lead to the internalization of important psychological correlates of this superordinate category, which have the potential to improve intergroup relations.

Résumé: L’’étude courante analyse les effets de l’’identité européenne des Roumains sur la perception et l’’évaluation des Hongrois, indiquant que l’’identification avec cette catégorie supra-ordonnée est liée à des vues plus favorables des Hongrois. D’’ailleurs, les valeurs pro-sociales intervienne comme variables médiatrices partielles dans cette relation. L’étude constate égalementque l’’identification nationale des participants predit la partialité contre les Hongrois, mais ce rapport est significatif seulement pour les individus avec une identification européenne faible. La conclusion que, bien que l’identité européenne puisse affecter la partialité intergroupale des plusieurs manières, l’identification est très importante à long terme parce qu’elle peut conduire à l’’internalisation des variables psychologiques identitaire qui ont le potentiel d’’améliorer les relations inter-groupales.

You may also like...

Sari la conținut