Integrarea europeană – percepţii şi atitudini ale românilor

Ticu Constantin, Cătălin Dârţu, Mihaela Boza

Rezumat: Analizând problema identităţii naţionale în jocul tensiunilor create de criza identităţii naţionale şi imperativul integrării europene, în prima parte a articolului sunt prezentate o serie de date descriind percepţiile şi atitudinile românilor referitoare la integrarea europeană. Pornind de la astfel de date, s-au formulat unele întrebări referitoare la viitorul Europei şi al ţărilor de tipul României candidate la această nouă Europă, la problemele sau provocările de natură psihosocială care vor apărea în următorii ani sau decenii şi, fireşte, la rolul psihologilor sociali în analiza, previziunea şi gestionarea unor procese psihosociale cu potenţial disfuncţional. Articolul se încheie cu argumentarea necesităţii promovării unui concept de identitate europeană (euro–identitate), stipulat într-o Chartă a Identităţii Europene, acţiuni capabile să favorizeze coeziunea europeană şi să preîntâmpine sau să atenueze posibile tensiuni sau conflicte de origine etnică sau naţională între graniţele noii Europe.

Abstract: The authors analyze the topic of national identity, as it appears in the turn of the tensions between the crisis of the national identity and the demand of European integration. First, the paper displays a picture of the Romanian people perceptions and attitudes towards the European integration. Based on these data, the authors raised some questions about the future of the Europe face to the candidate countries to the European family, candidates such as Romania is; questions about the psycho-social problems and challenges which the two kinds of countries will encounter in the next decades; and, finally, they raised some issues referring to the role of the social psychologists in analyzing, predicting and managing social processes with dysfunctional potentialities. Finally, the authors develop the idea of the necessity of promoting the concept of European identity (Euro-identity), which should be stipulated in a desired and here-suggested Charter of the European Identity. Thus, they hope that the European cohesion will be strengthened, and potential ethnic and/or national tensions inside the European borders will be diminished.

Résumé: Analysant le problème de l’’identité nationale dans le jeu des tensions créées par la crise de l’identité nationale et l’’impératif de l’’intégration européenne, dans la première partie de l’’étude les auteurs présentent des données illustrant les perceptions et les attitudes des Roumains envers l’’intégration européenne. A partir de ces données ont été formules certaines questions concernant le futur de l’Europe et des pays, comme la Roumanie, candidats pour la nouvelle Europe. Ces questions portent sur les problèmes ou les défis psychosociaux qui peuvent apparaître les années prochains ou les dizaines d’années suivantes, plus exactement sur le rôle des psychologues sociaux dans l’analyse, la prévision et la gestion des processus psychosociaux potentiellement non-fonctionnels. L’étude finit avec une argumentation sur la nécessité de promouvoir le concept de identité européenne (euro-identité), stipulé dans une Charte de l’identité européenne. Cette Charte doit préciser les actions qui peuvent favoriser la cohésion européenne et qui peuvent prévenir ou atténuer les tensions et les conflits d’’origine ethnique ou nationale a l’’intérieur des frontières européennes.

Înapoi

You may also like...

Sari la conținut