Mission

Misiunea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, așa cum rezultă din Planul strategic 2016 – 2020, este:

să contribuie prin demersuri de cercetare originală la dezvoltarea cunoașterii psihologice și pedagogice, să educe pentru exercitarea cu eficiență și bună credință a profesiilor din domeniile psihologiei și științelor educației, să augmenteze, prin aplicarea și transferul cunoștințelor, prosperitatea comunității locale și a societății românești în ansamblul ei și să asigure studenților săi experiențe sociale și de învățare de cea mai înaltă calitate.

 Obiectivul strategic fundamental, care cuprinde toate elementele misiunii asumate și exprimă viziunea despre viitorul dezirabil al organizației noastre, îl reprezintă:

amplificarea și consolidarea impactului științific și educațional și a prestigiului Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” pe plan local, național și internațional. 

Obiectivele principale, derivate din misiunea Facultății, a căror atingere concură nemijlocit la realizarea obiectivului fundamental, sunt:

  1. Dezvoltarea cunoașterii psihologice și pedagogice prin demersuri de cercetare originală.
  2. Oferirea unor programe educaționale riguroase (inclusiv cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice), pentru exercitarea cu eficiență și bună credință a profesiilor din domeniile psihologiei și științelor educației,
  3. Amplificarea, prin aplicarea și transferul cunoștințelor, a calității vieții membrilor comunității locale și a societății românești în ansamblul ei
  4. Asigurarea unor experiențe sociale și de învățare de cea mai înaltă calitate studenților noștri

Îndeplinirea obiectivelor principale și, implicit, a obiectivului fundamental n-ar fi posibilă fără depășirea a două condiții sine qua non (sau obiective elementare) ale planificării strategice:

  1. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale didactice şi de cercetare.
  2. Dezvoltarea unui climat organizațional armonios și a unei culturi organzaționale bazate pe următoarele valori: excelența, colegialitatea, transparența, creativitatea, integritatea, interdependența, respectul pentru tradiție și predecesori.

În plus, în afara obiectivelor principale, pentru îndeplinirea obiectivului strategic fundamental se impune realizarea a două obiective complementare în raport cu cele deduse direct din misiunea Facultății:

  1. Construirea unor bune relații cu facultăți de același profil (și, pe cât posibil, dispunând de prestigiu) din țară și din străinătate (includem aici participarea la programele europene de mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice).
  2. Promovarea prin toate mijloacele a imaginii Facultății.