Influenţa activării analogice sau digitale a conflictului asupra performanţei în sarcini cu procesare ascendentă sau descendentă, similare sau diferite de tipul activării

Mihaela Boza

Rezumat: Obiectiv: Măsurarea performanţei participanţilor la sarcini de procesare descendentă top‑down (TD) şi ascendentă bottom‑up (BU), în funcţie de o activare conformă, neconformă, consistentă sau inconsistentă. Metodă: În cele două experimente a fost utilizat un plan experimental mixt de tipul 4 (activare/intergrup) × 4 (sarcină/intragup). Stimulul activator conţine o imagine (analog A) şi un cuvânt (digital D). Aceste secvenţe pot fi conforme cu atitudinea participanţilor (negative), neconforme, consistente sau inconsistente. Există 4 tipuri de activare în fiecare experiment: analogic‑conform, analogic‑neconform, digital‑conform, digital‑neconform, A+D+, A–D–, A+D‑, A–D+ şi un grup de control. Cei 266 de participanţii au completat 4 sarcini: două BU şi două TD. Variabilele dependente au fost timpii de reacţie şi răspunsurile corecte. Obiectul atitudinal ales a fost conflictul, polarizat negativ. Rezultate: Rezultatele în ambele experimente arată un efect invers al activării (Glaser şi Banaji, 1999) în sarcinile de tip TD. Activarea consistentă (A+D+/A–D–) şi digitală a îmbunătăţit performanţa, iar cea inconsistentă (A–D+) a diminuat‑o. Concluzie: Activarea inconsistentă interferează cu performanţa participanţilor şi are un efect invers asupra
evaluării polarizate a ţintelor.
Cuvinte‑cheie: activarea atitudinilor, procesare ascendentă, procesare descendentă, analogic, digital

The impact of analogical and digital priming of conflict on the performance in top‑down and bottom‑up tasks, similar or different to priming type
Abstract: Objective. To assess the participants’ performance in top‑down (TD) and bottom‑up (BU) tasks, depending on conformant, non‑conformant, consistent or inconsistent priming. Method. In two experiments we used a combined 4 (priming/between subjects) × 4 (task/within subjects) experimental design. The priming sequence contains one image (analogous A) and one word (digital D). Priming can be conformant (negative) with the participants’ attitude, non conformant, consistent or inconsistent. There are 4 priming types in each experiment: digital conformant, digital non conformant, analogical conformant, analogous non‑conformant, A+D+, A–D–, A+D–, A–D+ and a control group. 266 participants completed four tasks: two BU and two TD. The dependent variables are reaction times and correct answers. The attitude object was conflict, negatively polarized. Results. The results in both experiments showed a reversed priming effect (Glaser & Banaji, 1999) for the TD tasks. The consistent priming (A+D+/A–D–) and the digital priming improved the performance, and the inconsistent priming A–D+ diminished it. Conclusion. Inconsistent activation interferes with subjects’ performance and has reversed priming effects for polarized evaluation targets.
Key words: attitude activation, top‑down processing, bottom‑up processing, analogical, digital

L’influence de l’amorçage analogique ou digital du conflit sur la performance des sujets dans des taches du type ascendant ou descendant de traitement de l’information, similaires ou différentes au type d’amorçage
Résumé: L’objectif de cette étude est de mesurer la performance des participants dans les taches de type ascendant ou descendant de traitement de l’information en fonction d’un amorçage conforme, non conforme, consistant ou inconsistant. Dans deux expériences, nous avons utilisé un plan expérimental mixte de type 4 (amorçage/intergroupes) × 4 (tache/intragroupes). Le stimulus d’amorçage contient une image (analogue A) et un mot (digital D). Le stimulus d’amorçage peut
être conforme aux attitudes des participants (négative), non conforme, consistant ou inconsistant. Il y a 4 types d’amorçage dans chacune des deux expériences: analogique conforme, analogique non conforme, digitale conforme, digitale non conforme, A+D+, A–D–, A+D–, A–D+ et un groupe contrôle. Les 266 participants ont complété 4 taches: deux de type ascendant et deux de
type descendant de traitement de l’information. Les variables dépendantes sont le temps de réaction et le numéro des réponses correctes pour chaque tache. L’objet attitudinal est le conflit, polarisé négativement. Les résultats dans les deux expériences montrent un effet d’amorçage inverse (Glaser & Banaji, 1999) dans les taches avec traitement descendant de l’information. L’amorçage consistant et celui digital ont amélioré la performance des participants tandis que l’amorçage inconsistant l’a
diminué. En conclusion, l’amorçage inconstant a interféré avec la performance des participants et il a un effet inverse sur l’évaluation des cibles.
Mots‑clés: amorçage attitudinal, traitement ascendant, traitement descendant, analogique, digital

You may also like...

Sari la conținut