Reprezentări sociale ale autismului

Ioana Prisecaru, Mihai Curelaru

Rezumat: Cercetarea de faţă (N = 430) cuprinde două studii prin care sunt explorate reprezentările sociale ale autismului. Pe baza asumpţiilor teoretice referitoare la formarea reprezentărilor sociale şi ale teoriei nucleului central, ne‑am propus ca prin intermediul primului studiu să descriem structurile acestora, respectiv elementele centrale, cele periferice şi relaţiile dintre ele. În cel de‑al doilea studiu, plecând de la faptul că reprezentarea socială a autismului are în vedere unul dintre acele obiecte sensibile, care favorizează existenţa zonei mute (Deschamps şi Guimelli, 2002), am ales să apelăm la metoda substituţiei pentru a identifica dacă există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte reprezentarea socială a autismului, în condiţia normal (în care subiecţii răspund la itemi în nume propriu), comparativ cu cei din condiţia de substituţie (când sunt oferite răspunsuri în numele unei alte persoane) (Guimelli şi Deschamps, 2000). De asemenea, ne‑am propus să analizăm şi diferenţele dintre reprezentările sociale ale autismului pe care le au persoanele care intră în contact frecvent cu acest fenomen, în raport cu cei care intră doar ocazional.
Cuvinte‑cheie: autism, reprezentare socială, nucleu central, zonă mută, context de substituţie

Social representations of autism
Abstract: This research (N = 430) includes two empirical studies exploring the social representations (SR) of autism. Using the theoretical assumptions related to the formation of a social representation and the central core paradigm, the first study identified the internal structure of the social representation, its central and peripheral elements as well as the relations between them. Given the fact that the SR of autism is related to a sensible social object favoring the existence of a mute area
(Deschamps & Guimelli, 2002), in the second study, we used the substitution method in order to identify the significant differences between the SR of autism in normal (the items regard participants’ opinions) and substitute conditions (the items regard other people’s opinions) (Guimelli & Deschamps, 2000). We also analyzed the differences between the SR of autism developed by people with frequent contact with the phenomenon as compared to those with occasional contact.
Keywords: autism, social representation, central core, mute aria, substitution context

Représentations sociales de l’autisme
Résumé: Cette recherche (N = 430) réunit deux études qui examinent les représentations sociales de l’autisme. En utilisant les cadres théoriques de la formation des représentations sociales et le paradigme du noyau central, la première étude a identifié la structure interne de la représentation sociale de l’autisme, les éléments centraux et périphériques et les relations entre eux. Partant de l’hypothèse selon laquelle la représentation sociale de l’autisme envisage un des objets sensibles qui favorise l’existence de la zone muette (Deschamps & Guimelli, 2002), la deuxième étude utilise la méthode de substitution pour déterminer les différences significatives entre la représentation sociale de l’autisme en condition normale (les questions concernent les opinions des participants) et en condition de substitution (les questions visent les opinions des autres) (Guimelli et Deschamps, 2000). Ont été analysées aussi les différences entre les représentations sociales de l’autisme chez les personnes qui ont un contact fréquent avec ce phénomène par rapport à ceux qui ont seulement un contact occasionnel avec l’autisme.
Mots‑clés: autisme, représentation sociale, noyau central, zone muette, contexte de substitution

You may also like...

Sari la conținut