Influenţa biasurilor sociale şi cognitive asupra performanţei într-o sarcină riscantă a tinerilor neexperimentaţi

Grigore M. Havârneanu

Rezumat: Scopul acestei lucrări este să clarifice o parte din controversele legate de asumarea riscului la volan, mai exact cum s-ar putea realiza o debiasare a erorilor cognitive în contextul unei sarcini riscante. Abordăm acest aspect încă nerezolvat şi anume reducerea asumării riscului prin intervenţia asupra unuia dintre cele mai pregnante biasuri cognitive – iluzia controlului. Sunt testate două tehnici de debiasare: una preponderent cognitivă (amintire ce contrazice credinţele despre control) şi alta preponderent afectivă (emoţie negativă de frică şi stare depresivă). Participanţii la studiu sunt confruntaţi cu o sarcină concretă de asumare a riscului în care este manipulată furnizarea de feedback. Ne aşteptăm ca oferirea de feedback în timpul sarcinii să determine o percepţie mai realistă a propriilor capacităţi şi a propriei performanţe, să reducă impresia subiectivă de control asupra sarcinii şi să diminueze asumarea riscului. Rezultatele confirmă parţial aceste ipoteze.
Cuvinte-cheie: iluzia controlului, asumarea riscului, tehnică de debiasare, feedback

Abstract: The aim of this study is to clarify some of the controversies related to risky driving, specifically how can cognitive errors be reduced within a risky task. We intend to reduce risk-taking by addressing one of the most powerful biases – the illusion of control. Two techniques of bias reduction are tested: a mainly cognitive one (memory that contradicts beliefs about control), and a primarily emotional one (negative emotions of fear and depression). Participants are faced with a risk-taking task. During the task feedback is manipulated. We expect that feedback determines a more realistic perception of own abilities and performance, reduces the subjective feeling of control and diminishes risk taking. The results partially confirm these hypotheses.
Keywords: illusion of control, risk taking, bias reduction technique, feedback

Résumé: Le but de ce démarche et d’analyser les controverses sur le fait de prendre des risques en trafic. On se demande, plus exactement, comment peut-on éliminer les biais cognitifs dans le contexte d’une tache risquée. Dans le cadre de cet étude, on intervient sur l’illusion du contrôle, un de plus résistante biais cognitive. On a utilisé deux techniques de réduire les biais cognitives : une technique cognitive (souvenir qui contredit les croyances de contrôle) et une technique affective (émotion négative de peur et état dépressive). Les sujets sont confrontés avec une tache de prendre de risque dans laquelle on a manipulé le feedback. On a fait l’hypothèse que le feedback pendant la réalisation de la tache produit une perception plus réaliste de la propre capacité et de la propre performance, réduit l’impression de contrôle sur la tache et diminue la propension de prendre de risque. Les résultats confirment de manière partielle ces hypothèses.
Mots-cles : l’illusion du contrôle, prendre des risques, technique de réduire les biaises, feedback.

You may also like...