Românii şi statutul de cetăţean european: apartenenţe identitare şi reprezentãri stereotipe ale bucureştenilor

Vlad-Petre Glãveanu

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune sã investigheze reprezentãrile stereotipe pe care le prezintã bucureştenii cu privire la români şi la cetăţenii Uniunii Europene ca şi gradul în care îşi asumã aceştia cetãţenia europeanã, odatã cu momentul ianuarie 2007. Cercetarea a inclus un eşantion de 466 de persoane din Bucureşti şi a urmat o metodologie de evidenţiere a structurãrii etnostereotipurilor adaptatã dupã tehnica prototipic-categorialã de studiu a reprezentãrilor sociale. Rezultatele sunt discutate din perspectiva altor cercetãri similare ca şi a unor teorii cunoscute ale psihologiei sociale: cea a identitãţii sociale, a justificãrii sistemului şi a creativităţii sociale. O concluzie importantã este aceea cã respondenţii pun între in-grup şi out-grup o distanţã psihologicã marcatã de natura diferitã a atributelor care compun reprezentãrile stereotipe, de aici rezultând necesitatea de a scoate în evidenţã şi a stimula acele caracteristici care îi apropie pe români de ceilalţi cetăţeni ai Uniunii Europene.

Abstract: The present study focuses on the stereotype representations persons from Bucharest have regarding Romanians and European Union citizens as well as the degree in which they embrace the European citizenship after January 2007. The research included a sample of 466 persons from Bucharest and followed a methodology aiming at discovering the structure of ethno-stereotypes inspired by the prototypical-categorical technique for the study of social representations. The results are discussed considering similar previous research as well as social psychology theories: that of social identity, system justification and social creativity. A very important conclusion points out that the respondents put an obvious psychological distance between the in and out-group members shown by the difference in attributes associated to these groups and thereby we consider it is highly necessary to identify and stimulate in the future those characteristics that bring Romanians and European Union citizens together.

Résumé: Cette étude se propose d’investiguer les représentations stéréotypes que les gens de Bucarest ont en ce qui concerne les Roumains et les citoyens de l’Union Européenne et aussi la manière dans laquelle ils s’assument la citoyenneté européenne au moment du janvier 2007. Cette recherche a insère un échantillon de 466 de personnes de Bucarest et a suivi une méthodologie de mise en évidence de la structure des ethno-stéréotypes adaptée d’après la technique prototype – catégorielle d’étude des représentations social. Les résultats sont discutes de la perspective d’autres recherches similaires et aussi d’autres théories connues de la psychologie sociale: la théorie de l’identité sociale, la théorie de la justification du système, la théorie de la créativité sociale. Une conclusion importante de cette étude est que les répondants mettent entre le in-groupe et le out-groupe une distance psychologique marquée par la nature différente des attributs qui composent les représentations stéréotypes et voici la nécessitée de mettre en évidence et de stimuler ces caractéristiques qui approchent les Roumains aux autres citoyens de l’Union Européenne.

You may also like...