Admitere Doctorat, 2020

1. Condiţii generale

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţi cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate in străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul MEN ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobandită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

2. Calendarul admiterii

2.1. Înscriere candidaţi

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscrierea candidaţilor 01-04 septembrie 2020 Înscriere online (email):
georgiana.siminiceanu@uaic.ro;
frumos@uaic.ro

2.2. Selecţia candidaţilor

(proba examenului oral)

Domeniul Perioada Ora începere Locaţia
Psihologie (candidaţi români/UE/SEE) 9 septembrie 2020 09:00 link ZOOM (click)
Ştiinţe ale Educaţiei (candidaţi români/UE/SEE) 8 septembrie 2020 09:00 link ZOOM (click)
Studenţi străini 10 septembrie 2020 08:00 link ZOOM (click) NOU

În ziua examenului, cu cel puțin 15 min. înainte de ora anunțată a examenului de admitere, candidații vor da click pe link-ul sesiunii online care va fi afișat mai sus (pentru fiecare dintre cele trei Domenii/ Comisii de concurs), așteptând mai întâi acceptarea în sesiunea online și urmând apoi instrucțiunile din partea membrilor comisiei de evaluare.

Candidații vor avea la dispoziție:

 • 3-5 minute pentru prezentarea experienței anterioare de cercetare si a eventualelor articole publicate,
 • 15 minute pentru prezentarea ”Proiectului de cercetare” (de preferat structurată într-un fișier PowerPoint),
 • 5-10 minute vor fi alocate discuțiilor cu membrii comisiei de evaluare.

2.3. Afişare rezultate

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişarea rezultatelor 14 septembrie 2020 site facultate
Confirmarea ocupării locului*) 17-18 septembrie 13:30-15:30  
Afişarea listei finale cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi 1 octombrie 2020 Avizier+site facultate

*) Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși se vor prezenta la Secretariatul facultății pentru:

 1. depunerea documentelor imprimate (documentele care au fost trimise prin e-mail / scanate) și
 2. semnarea contractului de studii . Vor fi depuse în original, următoarele documente
  • Diploma de bacalaureat;
  • Diploma de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
  • Diploma de masterat/act echivalent/ adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie 

Candidaţii declaraşi admişi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei;

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020/2021

3. Distribuirea locurilor bugetate

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2020, la Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei:

 • Domeniul de doctorat:
  • Psihologie;
  • Ştiinţe ale Educaţiei
 • Locuri repartizate la Buget pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre al UE şi ai Confederaţiei Eleveţiene:
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF) cu bursă: 6;
  • Domenii prioritare (bursă UAIC): ;
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF) / Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) români fără bursă: 7;
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF) rromi fără bursă UAIC: 1.
 • Locuri cu taxă:
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF) / Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR): 12.

4. Probele de concurs

Examen oral
 1. prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%;
 2. prezentarea proiectului de cercetare: 50%.
Criterii de departajare
 1. media examenului de disertaţie;
 2. media examenului de licenţă.

5. Conţinut dosar

Conținutul dosarului de înscriere:

 • fişa de înscriere (Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie  a certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi suplimentul la diplomă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • dosar plic;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei. Plata taxei de înscriere se poate face la BRD sau la orice altă bancă folosind date (dacă vor fi solicitate) din tabelul care se regăseşte la acest link; de asemenea, folosind datele din tabelul menţionat anterior, plata se poate face şi prin virament.
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

Depunerea/ înregistrarea dosarului de înscriere

Depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere se va face exclusiv online, prin  e-mail, la adresele georgiana.siminiceanu@uaic.ro (secretariatului facultății) și  frumos@uaic.ro  (secretarul comisiei de admitere).

Dosarul de concurs va include, într-o arhiva cu numele candidatului (de ex.: ”POPESCU Ion – Dosar admitere SD”), toate documente listate mai sus, in format scanat sau PDF, numerotate si in ordinea din lista de mai sus.

Candidații vor trimite un mesaj e-mail (simultan la cele două adrese (georgiana.siminiceanu@uaic.rofrumos@uaic.ro):

 • menționând numele complet (cel din documentele de înscriere),
 • precizând că sunt documente solicitate pentru înscrierea la Concursul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2020; Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației,
 • solicitând o confirmare (e-mail) de primire a mesajului și dosarului.

La același mesaj e-mail, alături de (a) arhiva cu documentele dosarului de înscriere, fiecare candidat va atașa (b) eventualele articole/ lucrări publicate și (c)Proiectul de cercetare” (POPESCU Ion – Proiect de cercetare”), în format Word sau PDF, proiect de cercetare care ar putea avea (opțional) structura din fișierul  (vezi fișierul  ataşat). 

Între 6 și 8 septembrie, candidații vor verifica dacă numele lor apare în secțiunea 6. ”Lista candidaților înscriși” și vor semnala eventualele omisiuni.

6. Lista candidaţilor înscriși

6.1. Psihologie

Examenul de admitere la Doctorat, domeniul Psihologie, se va desfăşura în data de 9 septembrie 2020, începând cu ora 9:00, prin intermediul link-ului.
Ora exactă de susținere a examenului de admitere de către fiecare candidat este cea din lista de mai jos. Candidații sunt rugați să se conecteze pe link-ul de mai sus cu 10-15 minute în avans și să aștepte permisiunea de a intra în sesiunea video de evaluare.
Dacă vor exista decalaje mai mari de 10 minute între ora afișată și cea de intrare în sesiunea video, candidatul va primi o notificare prin e-mail.

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
Ora de intrare
în sesiunea video
1. Cenușă Maria Prof. univ. dr. TURLIUC Nicoleta 9.00 1; 2; 4; 3 9,00 – 9,30
2. Melinte Bianca Mihaela Prof. univ. dr. TURLIUC Nicoleta 9.46 1; 2; 3; 4 9,30 – 10,00
3. Andronic Ana Teodora Prof. univ. dr. CONSTANTIN Ticu 9.32 1; 3; 2; 4 10,00 – 10,30
4. Deciu Valeriu Prof. univ. dr. CONSTANTIN Ticu 8.56 4; 3; 2; 1 10,30 – 11,00
5. Nicolau Andreea Prof. univ. dr. CONSTANTIN Ticu 9.40 3; 1; 4; 2 11,00 – 11,30
6. Manole Steluța Aurelia Conf. univ. dr. ENEA Violeta 9.42 2; 1; 4; 3 11,30 – 12,00
7. Petrescu Teodora Carina Conf. univ. dr. ENEA Violeta 9.24 1; 2; 4; 3 12,00 – 12,30
8. Scrumeda Andreea Conf. univ. dr. ENEA Violeta 9.56 -; -; 2; 1 12,30 – 13,00

Pauză de masă: 13,00 – 14,00

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
Ora de intrare
în sesiunea video
9. Salahoru Andra Georgiana Prof. univ. dr. DIACONU GHERASIM Loredana 8.95 1; 2; 3; 4 14,00 – 14,30
10. Şuşnea Simona Conf. univ. dr. IORGA Magdalena 9.55 -; 1; -; 2 14,30 – 15,00
11. Pop Lavinia Maria Conf. univ. dr. IORGA Magdalena 9.68 2;3;1;4 15,00-15,30
11. Avram Bogdan Ștefan Conf. univ. dr. SOPONARU Camelia 9.50 loc pentru rromi 15,30-16,00
12. Niță Lăcrămioara Conf. univ. dr. SOPONARU Camelia 9.64 -; 1; -; – 16,00-16,30
13. Voicu Florin Conf. univ. dr. SOPONARU Camelia 8.43 1; 2; 3; 4 16,30-17,00
14. Foti Florentina Larisa Conf. univ. dr. KARNER-HUȚULEAC Adina 9.75 4; 1; 3; 2 17,00-17,30

6.2. Ştiinţe ale Educaţiei

Examenul de admitere la Doctorat, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, se va desfăşura în data de 8 septembrie 2020, începând cu ora 9:00, prin intermediul link-ului.
Ora exactă de susținere a examenului de admitere de către fiecare candidat este cea din lista de mai jos. Candidații sunt rugați să se conecteze pe link-ul de mai sus cu 10-15 minute în avans și să aștepte permisiunea de a intra în sesiunea video de evaluare.
Dacă vor exista decalaje mai mari de 10 minute între ora afișată și cea de intrare în sesiunea video, candidatul va primi o notificare prin e-mail.

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
Ora de intrare
în sesiunea video
1. Leonte Roxana Conf. univ. dr. FRUMOS Florin-Vasile 9.91 1; 2; 3; 4 9,00 – 9,30
2. Onciu Oana Conf. univ. dr. FRUMOS Florin-Vasile 10.00 2; 1; 4; 3 9,30 – 10,00
3. Pitorac Mihaela Prof. univ. dr. STAN Liliana 9.93 1; 2; -; – 10,00 – 10,30
4. Sabău Lidia Prof. univ. dr. STAN Liliana 9.33 3; 1; 4; 2 10,30 – 11,00
5. Dumitriu Nicoleta Prof. univ. dr. STAN Liliana 8.25 2; 1; -; – 11,00 – 11,30
6. Tănăsoaie Diana Prof. univ. dr. MOMANU Mariana 9.25 1; 2; -; – 11,30 – 12,00
7. Vechiu Adina Petronela Prof. univ. dr. POPA Nicoleta-Laura 9.94 1; 2; 3; 4 12,00 – 12,30
8. Diaconu Alexandra Prof. univ. dr. GHERGUȚ Alois 9.55 -; -; 2; 1 12,30 – 13,00
9. Cristea Mihaela Prof. univ. dr. GHERGUȚ Alois 8.97 2; 1; 4; 3 13,00 – 13,30

Pauză de masă: 13,30 – 14,00

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
Ora de intrare
în sesiunea video
10. Asofiei Ionela Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 8.66 2; 1; 4; 3 14,00 – 14,30
11. Bîrsan Petronela Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 8.50 2; 1; 4; 3 14,30-15,00
12. Ciuhureanu Diana Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 8.93 1; -; 3; – 15,00-15,30
13 Ivașcu Otilia Roxana Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 9.39 -; 2; -; 1 15,30-16,00
14. Croitoru Diana Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 10.00 3; 1; 4; 2 16,00-16,30

6.3. Studenţii străini

Examenul de admitere la Doctorat, pentru studenţii străini, se va desfăşura în limba engleză/franceză, în data de 10 septembrie 2020, începând cu ora 8:00, prin intermediul link-ului.
Ora exactă de susținere a examenului de admitere de către fiecare candidat este cea din lista de mai jos. Candidații sunt rugați să se conecteze pe link-ul de mai sus cu 10-15 minute în avans și să aștepte permisiunea de a intra în sesiunea video de evaluare.
Dacă vor exista decalaje mai mari de 10 minute între ora afișată și cea de intrare în sesiunea video, candidatul va primi o notificare prin e-mail.

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
Ora de intrare
în sesiunea video
1. Ms. Monica Levi Prof. univ. dr. POPA Nicoleta-Laura Taxă – cont propriu valutar 8,00 – 8,30
2. Ms. Vered Alboher Prof. univ. dr. POPA Nicoleta-Laura Taxă – cont propriu valutar 8,30 – 9,00
3. Ms. Sharon Tidhar Prof. univ. dr. CEOBANU Ciprian-Marius Taxă – cont propriu valutar 9,00 – 9,30
4. Mr. Tal Kazarnovski Prof. univ. dr. CUCOȘ Constantin Taxă – cont propriu valutar 9,30 – 10,00
5. Ms. Sagit Bachar Prof. univ. dr. CUCOȘ Constantin Taxă – cont propriu valutar 10,00 – 10,30
6. Mr. Mahmoud Fawzi Ahmed
Mahmoud Mostafa
Prof. univ. dr. POPA Nicoleta-Laura Bursa MEC 10,30 – 11.00

7. Rezultatele concursului de admitere

Candidaţi români - IF, IFRCandidaţi români - IFR-CPVCandidaţi străini

8. După admitere

8.1. Taxe de achitat

Candidaţii declaraşi admişi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei;

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020/2021

8.2. Documente de depus la dosar

Candidatul admis la studii cu frecvenţă buget cu sau fără bursă va depune la dosarul de concurs următoarele acte de studii în original:

 1. Diploma de bacalaureat;
 2. Diploma de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 3. Diploma de masterat/act echivalent/ adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie şcolară

9. Metodologie admitere doctorat

10. Contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro