Cine se poate înscrie?

 • cetăţeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE.

Calendarul admiterii

ActivitateaPerioadaInterval orarLocaţia
Preînscriere on-line 5 apr.-11 iul. 2021 - Link
Varianta I: Înscriere online
La completarea fişei este necesar a se alege DA sau NU la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
12 iul.-17 iul. 2021   Link
Varianta II: Înscriere fizică (numai cazuri speciale şi motivate, doar la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 12 iul.-17 iul. 2021 12-16 iul.
(9-15)

17 iul.
(9-12)
Corp D, sala D 208
Afişarea listelor provizorii 20 iul. 2021   Site
Afişarea rezultatelor (etapa I) 21 iul. 2021 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa I 22 iul.-26 iul. 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 208
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa I
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
22 iul.-26 iul. 2021 22 iul.
(00:00)

26 iul.
(16:00
Site
Afişarea rezultatelor (etapa II) 27 iul. 2021 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa II 28 iul.-30 iul. 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 208
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa II
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
28 iul.-30 iul. 2021 28 iul.
(00:00)

30 iul.
(23:59)  
Site
Afişarea rezultatelor FINALE 31 iul. 2021 - Site

Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!

ActivitateaPerioadaInterval orarLocaţia
Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie 2021 20 aug. 2021 - Site
Înscrierea 6 sep.-8 sep. 2021 - Site
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 9 sep. 2021 - Site

Oferta facultăţii

Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de licenţăSpecializareaForma de învăţământ*Durata studiilor
PSIHOLOGIE Psihologie IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

Număr de locuri

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
SpecializareaFormaNr locuri
Psihologie IF 1
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE 1
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
SpecializareaFormaNr locuri
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 1
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAȚIEI 1

Ultimele medii de admitere de anul trecut

Specializarea Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa1
taxă
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Etapa 2
taxă
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Rezultate finale
taxă
iulie 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Etapa1
taxă
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Rezultate finale
taxă
sept. 2021
Psihologie - IF 8.33 8.33 8.33
Psihopedagogie specială 7.78 6.56 6.56
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF 8.60 7.78 7.78

De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

Discipline care se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL IANUL IIANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Matematică
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Limba străină
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul primar
Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică
Didactica educaţiei fizice
Didactica abilităţilor practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură şi igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte
Logopedie

Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 • profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.

Condiţii de admitere

DomeniulSpecializareaCondiţii de admitere*
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Ştiinţe ale Educaţiei Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
100 % media examenului de bacalaureat

* Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 1. Media anilor de studii din liceu;
 2. Media la disciplina Psihologie.

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă [2021]

Ciclul de studii Prima specializare A doua specializare
Licență 300 lei 150 lei

 

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de licență:

 1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 2. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 3. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 4. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 5. candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie (Anexa IV).

 

 Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

Plata taxei de admitere se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de admitere) 28
Forma de învățământ Licență ZI Licență ID
Cod formă de învățământ 01 02
Cod facultate 1341 2203

Plata taxei se poate face și on-line, utilizând aceleași informații, accesând pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022:

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă, IF şi ID

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Cum te înscrii?

Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

Acte necesare la înscriere

 • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România)
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri; pentru reducerea timpului de aşteptare în sala de completare, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • acord de confidenţialitate - însoţeşte fişa de înscriere fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • dosar plic

* Originalul documentului este necesar doar în cazurile speciale de înscriere fizică; se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor

Specializarea Forma 12 iul 13 iul 14 iul 15 iul 16 iul 17 iul Sit. fin.
Psihologie IF - 1 1 2 2 1 3
TOTAL PSIHOLOGIE - 1 1 2 2 1 3
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF - - - - - 1 3
TOTAL STIINŢE ALE EDUCAŢIEI - - - - - 1 3
TOTAL GENERAL - 1 1 2 2 2 6
 

Rezultate, etapa I

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
21 iul. 2021 Psihologie - IF
21 iul. 2021 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF

Următoarea etapă va implica confirmarea locului în perioada 22 iul.-26 iul. 2021, conform unui calendar de planificări, pentru candidaţii declaraţi ADMIS la:

 • buget - prin depunerea fizică a dosarului,
 • taxă - prin depunerea online a contractului de studiu și a chitanței

Recomandăm candidaţilor de pe listele de RESPINŞI, în etapa I (21 iul. 2021) să nu-şi retragă dosarul în prima perioadă de confirmări (22 iul.-26 iul. 2021) pentru a putea beneficia de un loc pe listele cu ADMIŞI, după eventualele retrageri/neconfirmări ale candidaţilor admişi iniţial.

 

Rezultate, etapa a II-a

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
27 iul. 2021 Psihologie - IF
27 iul. 2021 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF
 

Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
31 iul. 2021 Psihologie - IF
31 iul. 2021 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF

Ce faci după ce eşti admis?

Paşii de parcurs la confirmare

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 22 iul.-26 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16, conform planificării;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16, conform planificării
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, completând acest formular, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 22 iul.-26 iul. 2021;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 28 iul.-30 iul. 2021;
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi depune actele în original la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 22 iul.-26 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16;
   • Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
   • Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
    • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
    • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
    • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
     • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
     • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
     • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
     • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
    • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
    • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
    • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
    • două fotografii format 2/2,5.
    • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
    • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
    • dosar plic
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ în etapa 1 şi/sau etapa 2 veţi aduce documentele în original, înainte de începutul anului universitar 2021-2022 (13 sep-17 sep 2021).
   • Dosarul care urmează a fi depus conţine:
    • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
    • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
    • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
     • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
     • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
     • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
     • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
    • Cerere înmatriculare în an superior, în regim de plata taxei de şcolarizare, numai pentru candidaţii care au acumulat credite transferabile în calitate de student (nu în regim de certificat).
    • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
    • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
    • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
    • două fotografii format 2/2,5.
    • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
    • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
    • dosar plic
   • Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:
 • nu au îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 60 din Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă /2021-2022.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei.

Paşi de urmat de către cei care, în urma redistribuirilor, trec de la taxă la buget

Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei);
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei);
 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată;
 • 2 copii carte identitate;
 • 2 copii extras de cont al contului personal.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare, iar ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (900 lei) în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 şi îşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii, vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei).

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 31 iul. 2021.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2021.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:
 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2021-2022.
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2021-2022.
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2021-2022.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.
Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

Cazare

Cazare pe perioada admiterii

-

Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare - An universitar 2021/2022: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2021/2022 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2021/2022.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Pentru a consulta listele de cazare, vă rugăm să accesaţi următorul link-ul.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul "doriți cazare", dar şi candidaţii care au omis să bifeze, după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor îşi vor înscrie pe site-ul facultăţii la categoria CAZARE opţiunile pentru cămine, iar dacă sunt şi caz special, îşi vor încărca documentele cerute pentru acel caz.

Cazurile speciale pot fi cele enumerate la art 14. din Regulamentul de cazare (parte a Regulamentului Servicii pentru Studenţi), sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau din plasament familial.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Platforma pentru CAZARE, de pe site-ul nostru, se va deschide după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor (1 aug - 28 aug 2021).

Detalii despre cămine:
locație
tarif orientativ și capacitate cameră

 
Admitere | FPSE | UAIC © 2024
secretariat.fpse@uaic.ro
0232-201028 (secretariat) | 0232-201298 (comisie)
joi, 20.06.2024