Cine se poate înscrie?

 • Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte1):

  1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc2) care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
  2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.
 • Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

  1. fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăla programe cu predare exclusiv în limba română;
  2. fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
  3. cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român
 • 1) conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  2) armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji.

Calendarul admiterii

ActivitateaPerioadaInterval orarLocaţia
Varianta I: Înscriere online
La completarea fişei este necesar a se alege DA sau NU la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
6 sep.-8 sep. 2021   Link
Varianta II: Înscriere fizică (numai cazuri speciale şi motivate, doar la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 6 sep.-8 sep. 2021 9-17 Corp D, sala D 208
Afişarea rezultatelor 9 sep. 2021 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET 10 sep., 13 sep. şi 14 sep. 2021 8-12
14-16
Secretariat Facultate
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
10 sep. - 14 sep. 2021 10 sep.
(00:00)

14 sep.
(16:00
Link
Afişarea rezultatelor finale 14 sep. 2021 - Site
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea iulie 2021 13 sep-17 sep 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 208
Detalii
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea septembrie 2021 15 sep.-17 sep. 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 208
Detalii

Oferta facultăţii

Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de licenţăSpecializareaForma de învăţământ*Durata studiilor
PSIHOLOGIE Psihologie IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Psihopedagogie specială IF 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

Detalii privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni pot fi obţinute accesând următorul link.

Număr de locuri

Domeniul: PSIHOLOGIE
SpecializareaFormaNr locuri buget cu bursăNr locuri buget fără bursăNr locuri TaxăTOTAL
Psihologie IF 2 2 0 4
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE 2 2 0 4
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
SpecializareaFormaNr locuri buget cu bursăNr locuri buget fără bursăNr locuri TaxăTOTAL
Pedagogie IF 0 2 1 3
Psihopedagogie specială IF 1 0 0 1
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1 2 1 4

Ultimele medii de admitere de anul trecut

-

De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

Discipline care se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL IANUL IIANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei
Consiliere educaţională
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Teoria şi practica parteneriatului educaţional
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educaţia pentru cetăţenie democratică
Consiliere vocaţională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaţionale
Educaţia adulţilor
Filosofia educaţiei
Didactica ştiinţelor educaţiei
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educaţie interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educaţiei
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Etică şi deontologie pedagogică
Alternative educaţionale

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învăţământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri şi organizaţii.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Condiţii de admitere

DomeniulSpecializareaCondiţii de admitere)
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media anilor de studii din liceu
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie
Psihopedagogie specială
100 % media anilor de studii din liceu

) Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Media la disciplina Psihologie.

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă [2021]

Ciclul de studii Prima specializare A doua specializare
Licență 300 lei 150 lei

 

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de licență:

 1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 2. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 3. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 4. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 5. candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie (Anexa IV).

 

 Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

Plata taxei de admitere se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de admitere) 28
Forma de învățământ Licență ZI Licență ID
Cod formă de învățământ 01 02
Cod facultate 1341 2203
 • Plata taxei se poate face și on-line, utilizând aceleași informații, accesând pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile.
 • Poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsești aici. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022:

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă, IF şi ID

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Cum te înscrii?

Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

Acte necesare la înscriere

 • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România), Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia). Obs: este necesar să se ataşeze primele trei pagini ale paşaportului.
 • Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidații din Republica Moldova)
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri; pentru reducerea timpului de aşteptare în sala de completare, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • cerere cazare (opţional, dacă doriţi să solicitaţi un loc de cazare).
 • acord de confidenţialitate - însoţeşte fişa de înscriere fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • dosar plic

* Originalul documentului este necesar doar în cazurile speciale de înscriere fizică; se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor

Specializarea Forma 6 sep 7 sep 8 sep Sit. fin.
Psihologie IF - 17 33 33
TOTAL PSIHOLOGIE - 17 33 33
Pedagogie IF - 1 2 2
Psihopedagogie specială IF - 2 5 5
TOTAL STIINŢE ALE EDUCAŢIEI - 3 7 7
TOTAL GENERAL - 20 40 40
 

Rezultate

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
9 sep. 2021 Psihologie - IF
9 sep. 2021 Pedagogie - IF
9 sep. 2021 Psihopedagogie specială - IF

Următoarea etapă va implica confirmarea locului în perioada 10 sep.-14 sep. 2021, conform unui calendar de planificări, pentru candidaţii declaraţi ADMIS la:

 • buget - prin depunerea fizică a dosarului,
 • taxă - prin depunerea online a contractului de studiu și a chitanței
 

Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
14 sep. 2021 Psihologie - IF
14 sep. 2021 Pedagogie - IF
14 sep. 2021 Psihopedagogie specială - IF

Ce faci după ce eşti admis?

Paşii de parcurs la confirmare

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 208, în perioada 10 sep.-14 sep. 2021, între orele 8-12; 14-16, conform planificării;
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, completând formularul, în perioada 10 sep.-14 sep. 2021
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi depune actele în original la sala D 208, în perioada 10 sep.-14 sep. 2021, între orele 8-12; 14-16.
   Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi..
   Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
   • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
   • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
   • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
    • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
    • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
    • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
    • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
   • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
   • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
   • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
   • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
   • două fotografii format 2/2,5.
   • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
   • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
   • dosar plic
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ veţi aduce documentele în original, înainte de începutul anului universitar 2021-2022, după cum urmează:
   • dacă aţi participat la concursul din sesiunea iulie 2021, în perioada 13 sep-17 sep 2021, între orele 8-12; 14-16;
   • dacă aţi participat la concursul din sesiunea septembrie 2021, în perioada 15 sep.-17 sep. 2021, între orele 8-12; 14-16.

   Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi..

   Dosarul care urmează a fi depus conţine:
   • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
   • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
   • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
    • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
    • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
    • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
    • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
   • Cerere înmatriculare în an superior, în regim de plata taxei de şcolarizare, numai pentru candidaţii care au acumulat credite transferabile în calitate de student (nu în regim de certificat).
   • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
   • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
   • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
   • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
   • două fotografii format 2/2,5.
   • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
   • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
   • dosar plic
  3. Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:
 • nu au îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 60 din Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă /2021-2022.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:
 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2021-2022.
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2021-2022.
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2021-2022.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.
Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

Cazare

Cazare pe perioada admiterii

-

Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare - An universitar 2021/2022: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2021/2022 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2021/2022.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admis la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Pentru a consulta listele de cazare, vă rugăm să accesaţi următorul link-ul.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul "doriți cazare", dar şi candidaţii care au omis să bifeze, după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor îşi vor înscrie pe site-ul facultăţii la categoria CAZARE opţiunile pentru cămine, iar dacă sunt şi caz special, îşi vor încărca documentele cerute pentru acel caz.

Cazurile speciale pot fi cele enumerate la art 14. din Regulamentul de cazare (parte a Regulamentului Servicii pentru Studenţi), sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau din plasament familial.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Detalii despre cămine:
locație
tarif orientativ și capacitate cameră

 
Admitere | FPSE | UAIC © 2024
secretariat.fpse@uaic.ro
0232-201028 (secretariat) | 0232-201298 (comisie)
miercuri, 19.06.2024