Cine se poate înscrie?

 • Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte1):

  1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc2) care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
  2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.
 • Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

  1. fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăla programe cu predare exclusiv în limba română;
  2. fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
  3. cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român
 • 1) conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  2) armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji.

Calendarul admiterii

ActivitateaPerioadaInterval orarLocaţia
Varianta I: Înscriere online
La completarea fişei este necesar a se alege DA sau NU la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
6 sep.-8 sep. 2021   Link
Varianta II: Înscriere fizică (numai cazuri speciale şi motivate, doar la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 6 sep.-8 sep. 2021 9-17 Corp D, sala D 206
Afişarea rezultatelor 9.09.2021 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET 10 sep., 13 sep. şi 14 sep. 2021 8-12
14-16
Secretariat Facultate
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
10 sep. - 14 sep. 2021 10 sep.
(00:00)

14 sep.
(16:00
Link
Afişarea rezultatelor finale 14 sep. 2021 - Site
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea iulie 2021 13 sep-17 sep 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 206
Detalii
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea septembrie 2021 15 sep.-17 sep. 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 206
Detalii

Oferta facultăţii

Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de master Programul de studii Forma de învăţământ* Durata studiilor
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 2 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

Număr de locuri

Obs: Numărul de locuri sub rezerva aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de studii Forma Nr locuri
buget cu bursă
Nr locuri
buget fără bursă
Nr locuri
Taxă
Total
Psihologie clinică şi psihoterapie IF 1 1
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE 0 1 0 1
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de studii Forma Nr locuri
buget cu bursă
Nr locuri
buget fără bursă
Nr locuri
Taxă
Total
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF 1 1
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF 1 1
Educaţie timpurie IF 1 1
Politici şi management în educaţie IF 2 1 3
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 4 2 6

Detalii privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni pot fi obţinute accesând următorul link.

IMPORTANT!

 • Un program de masterat se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 25.
 • Programul de masterat didactic pentru o anumită specializare se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 10.
 • Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2021-2022 va fi publicată pe 10 sep. 2021, după a II-a sesiune de admitere (6 sep.-8 sep. 2021).
 • Candidaţii admişi pe locuri de la buget,  în sesiunea din iulie, care semnează Contractul de studii îşi păstrează forma de finanţare, în condiţiile în care programul de master întruneşte numărul minim de candidaţi.
 • Candidaţii admişi la un program de masterat, care nu se va organiza în anul universitar 2021-2022, vor putea opta pentru un alt program de masterat unde au rămas locuri disponibile. Candidaţii nu îşi vor păstra forma de finanţare de la programul de masterat la care s-au înscris iniţial. Pentru redistribuire candidaţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii o cerere scrisă, cu semnătură, în data de 10 septembrie 2021,  în care vor solicita redistribuirea la unul din programele de masterat ce va fi organizat în anul universitar 2021-2022. Cei care nu vor depune această cerere nu vor fi luaţi în calcul la redistribuirea din septembrie 2021.
 • Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor funcţiona în anul universitar 2021-2022.
 • În condiţiile suplimentării numărului de locuri bugetate, candidaţii admişi în regim cu taxă (inclusiv cei redistribuiţi), pot ocupa un loc bugetat în funcţie de ierarhizarea după mediile de admitere.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) şi Regulamentului studiilor universitare de masterat.

Ultimele medii de admitere de anul trecut

Programul de master Etapa 1
bursă
iulie 2021
Etapa 1
buget
iulie 2021
Etapa 1
taxă
iulie 2021
Etapa 2
bursă
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Etapa 2
taxă
iulie 2021
Rez. fin.
bursă
iulie 2021
Rez. fin.
buget
iulie 2021
RRez. fin.
taxă
iulie 2021
Etapa 1
bursă
sept. 2021
Etapa 1
buget
sept. 2021
Etapa 1
taxă
sept. 2021
Rez. fin.
bursă
sept. 2021
Rez. fin.
buget
sept. 2021
Rez. fin.
taxă
sept. 2021
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie 8.80 8.21 8.80 8.80 8.35 8.35

De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

Cui se adresează?

EFCP
Preponderent licenţiaţilor în psihologie, ştiinţe economice, sociologie şi asistenţă socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane şi să îşi dezvolte competenţele profesionale asociate acestui domeniu de activitate.
PCP
Absolvenţi ai secţiilor de psihologie şi psihopedagogie specială precum şi absolvenţilor altor specializări şi permite abordarea unei cazuistici variate de populaţii clinice de la copii la vârstnici.

Discipline care se studiază la noi

EFCP
• Analiza postului şi a muncii
• Metode de cunoaştere a persoanei
• Diagnosticul şi negocierea conflictelor
• Formarea şi dezvoltarea personalului
• Evaluarea psihologică a personalului
• Psihologia aplicată în transporturi
• Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
• Metode avansate de cercetare
• Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
• Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
• Consilierea psihologică
• Coaching organizaţional
• Analiza socio-instituţională
• Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
• Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
• Relaţii publice şi promovarea firmei
• Practică de specialitate
PCP
• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Introducere în psihotraumatologie
• Psihopatologia copilului şi adultului
• Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie ericksoniană şi hipnoză clinică
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Evaluare psihologică: metode psihometrice
• Sexualitate normală şi patologică
• Terapia tulburărilor de limbaj
• Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective
• Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la
• persoanele cu nevoi speciale
• Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
• Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic
• Terapie sistemică
• Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
• Stagiu clinic

Competenţe profesionale ale programelor de studii

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

 • Analiza nevoilor clientului şi definirea scopului intervenţiei;
 • Evaluarea/diagnoza situaţiei clientului;
 • Proiectarea intervenţiei şi dezvoltarea instrumentelor necesare;
 • Realizarea intervenţiei psihologice planificate;
 • Evaluarea procesului şi a rezultatelor obţinute;
 • Comunicarea rezultatelor (competenţă în comunicare orală şi în redactarea de rapoarte);
 • Respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

 • Evaluarea psihologică a deteriorării în funcţionarea emoţională, cognitivă sau socială a unui copil, adult şi a unei familii;
 • Familiarizarea cu principiile de etică şi deontologie profesională;
 • Stabilirea psihodiagnosticului clinic potrivit clasificării nosologice;
 • Redactarea rapoartelor de evaluare psihologică;
 • Psihoterapie individuală şi de grup a familiei, copiilor şi adulţilor.

Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

Condiţii de admitere

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 • Psihologie clinică şi psihoterapie
Nota pentru admitere master va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută pentru portofoliu argumentativ, o nota de la 0 la 10**.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

** Precizări privind admiterea la programele de master din domeniul Psihologie

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă [2021]

Ciclul de studii Prima specializare A doua specializare
Master 300 lei 150 lei

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de master:

 1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
 2. candidaţii pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilateral, a unor oferte unilateral ale statului roman sau a unor ministere din România;

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

Plata taxei de admitere se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de admitere) 28
Forma de învățământ Master ZI
Cod formă de învățământ 03
Cod facultate 2414
 • Plata taxei se poate face și on-line, utilizând aceleași informații, accesând pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile.
 • Poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsești aici. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022:

 • 3.600 lei (1.800 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Cum te înscrii?

Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

Acte necesare la înscriere

 • Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Foaie matricolă liceu.
 • Diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2021, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite - copie după un act legislativ.
 • Scrisoare de intenţie.
 • Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România), Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia). Obs: este necesar să se ataşeze primele trei pagini ale paşaportului.
 • Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidații din Republica Moldova)
 • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri. Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de înscrieri, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • cerere cazare (opţional, dacă doriţi să solicitaţi un loc de cazare).
 • acord de confidenţialitate - însoţeşte fişa de înscriere fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • extras de cont bancar pe numele titularului candidat
 • dosar plic.

* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor

Specializarea Forma 6 sep 7 sep 8 sep Sit. fin.
Psihologie clinică şi psihoterapie IF - - 1 1
TOTAL PSIHOLOGIE - - 1 1
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF - - 1 1
TOTAL STIINŢE ALE EDUCAŢIEI - - 1 1
TOTAL GENERAL - - 2 2
 

Rezultate, etapa I

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
9.09.2021 Psihologie clinică şi psihoterapie
9.09.2021 Didactici aplicate pentru învăţământul primar

Următoarea etapă va implica confirmarea locului în perioada 10 sep.-14 sep. 2021, conform unui calendar de planificări, pentru candidaţii declaraţi ADMIS la:

 • buget - prin depunerea fizică a dosarului,
 • taxă - prin depunerea online a contractului de studiu și a chitanței
 

Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
14.09.2021 Psihologie clinică şi psihoterapie
14.09.2021 Didactici aplicate pentru învăţământul primar

Ce faci după ce eşti admis?

Paşii de parcurs la confirmare

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 206, în perioada 10 sep.-14 sep. 2021, între orele 8-12; 14-16, conform planificării;
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, completând formularul, în perioada 10 sep.-14 sep. 2021
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi depune actele în original la sala D 206, în perioada 10 sep.-14 sep. 2021, între orele 8-12; 14-16.

   Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi..

   Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
   • Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • Diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2021, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
   • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite - copie după un act legislativ.
   • Scrisoare de intenţie.
   • Curriculum Vitae.
   • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
   • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
   • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
   • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
   • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
   • două fotografii format 2/2,5.
   • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la agenţiile BRD).
   • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
   • dosar plic
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ veţi aduce documentele în original, înainte de începutul anului universitar 2021-2022, după cum urmează:
   • dacă aţi participat la concursul din sesiunea iulie 2021, în perioada 13 sep-17 sep 2021, între orele 8-12; 14-16;
   • dacă aţi participat la concursul din sesiunea septembrie 2021, în perioada 15 sep.-17 sep. 2021, între orele 8-12; 14-16.

   Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi..

   Dosarul care urmează a fi depus conţine:
   • Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • Diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2021, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
   • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite - copie după un act legislativ.
   • Scrisoare de intenţie.
   • Curriculum Vitae.
   • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
   • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
   • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
   • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
   • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
   • două fotografii format 2/2,5.
   • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la agenţiile BRD).
   • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
   • dosar plic
  3. Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • nu au îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform Metodologiei de admitere la studii universitare de master /2021-2022.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I  (1.800 lei taxă/semestru-anul universitar 2021-2022).
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.800 lei/semestru-anul universitar 2021-2022).
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.800 lei/semestru-anul universitar 2021-2022.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

IMPORTANT!  Candidaţii care nu şi-au îndeplinit obligaţiile vor fi declaraţi respinşi.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

Cazare

Cazare pe perioada admiterii

-

Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare - An universitar 2021/2022: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2021-2022 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2021/2022.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Pentru a consulta listele de cazare, vă rugăm să accesaţi următorul link-ul.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul "doriți cazare", dar şi candidaţii care au omis să bifeze, după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor îşi vor înscrie pe site-ul facultăţii la categoria CAZARE opţiunile pentru cămine, iar dacă sunt şi caz special, îşi vor încărca documentele cerute pentru acel caz.

Cazurile speciale pot fi cele enumerate la art 14. din Regulamentul de cazare (parte a Regulamentului Servicii pentru Studenţi), sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau din plasament familial.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Platforma pentru CAZARE, de pe site-ul nostru, se va deschide după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor (1 aug - 28 aug 2021).

Detalii despre cămine:
locație
tarif orientativ și capacitate cameră

 
Admitere | FPSE | UAIC © 2024
secretariat.fpse@uaic.ro
0232-201028 (secretariat) | 0232-201298 (comisie)
luni, 20.05.2024