Sexismul şi stima de sine în adolescenţă

Mihaela Boza

Rezumat: Scopul lucrării este de a studia sexismul ambivalent, ca prejudecată, şi influenţa sa asupra stimei de sine. Cadrul teoretic al lucrării este dat de teoria identităţii sociale a lui Tajfel şi Turner, la care se adaugă rezultatele cercetărilor lui M. Brewer, care arată că există un echilibru între stima de sine personală şi stima de sine colectivă. A fost luată în considerare şi teoria personalităţii autoritare a lui Adorno. Ipoteza principală este că persoanele cu stimă de sine ridicată prejudiciază mai mult, femeile au o stimă de sine mai mică decât bărbaţii şi sunt sexiste într-o măsură mai mică decât bărbaţi. Variabilele independente sunt: sexul, nivelul liceului, mediul de provenienţă şi sexismul. Atitudinile subiecţilor sunt măsurate cu scale de tip Likert: Rosenberg şi Acceptarea de sine (E. Berger) pentru stima de sine individuală, Scala de stimă de sine colectivă (Luthanen şi Croker), Acceptarea celorlalţi (F. Fey) pentru toleranţă şi Inventarul de Sexism Ambivalent (Glick şi Fiske). Toate aceste scale au fost traduse şi adaptate. Subiecţii (194) sunt elevi în clasa a XII-a, cu vârsta medie 18,2 ani, provenind de la 8 licee din Iaşi. Rezultatele confirmă în mare parte ipotezele, cu mici excepţii, care sunt discutate.

Sexism et estime de soi en adolescence
Résume: Le but de cet article est d’étudier le sexisme ambivalent comme préjugement et son influence sur l’estime de soi. Le cadre théorique de cet étude s’inscrit dans la théorie de l’identité sociale de Tajfel et Turner. Nous avons considéré aussi la théorie d’Adorno sur la personnalité autoritaire. M. Brewer montre qu’il y a un équilibre entre l’estime de soi individuelle et l’’estime de soi collective. L’’hypothèse principale affirme que les gens avec une estime de soi élevée sont plus préjugés, les femmes ont une estime de soi plus faible que les hommes et elles sont préjugées d’’une façon plus légère (bénévole). Les variables indépendantes sont: sexe, milieu de provenance, sexisme et niveau du lycée. Les attitudes des sujets ont été mesurées avec des échelles d’’attitudes de type Likert: Rosenberg et Acceptation de Soi (E. Berger) pour estime de soi individuelle, Luthanen et Crocker pour l’’estime de soi collective, Acceptation d’autrui (F. Fey) pour tolérance et Inventaire de Sexisme Ambivalent (Glick et Fiske). Les sujets (194) sont élèves dans 8 lycées de Iasi (12-ème classe), âge moyenne de 18, 2 ans. Les résultats ont confirmé la plupart des hypothèses, mais il y a eu quelques exceptions qui ont été discutées.

Sexism and self-esteem in adolescence
Abstract: The aim of this paper is to study the ambivalent sexism as a prejudice and its influence on self-esteem. The theoretical framework is the social identity theory of Tajfel & Turner. We also took into account the Adorno’s theory on authoritarian personality. Brewer showed that there is a balance between individual self-esteem and collective self-esteem. The main hypothesis was that people with high self-esteem are more prejudiced; women have a lower self-esteem and they are sexist in a „softer” way. The independent variables are: sex, level of high school, social background and sexism.
Subject’s attitudes were measured using Lickert type scales: Rosenberg and Self-Acceptance Scale (E. Berger) for individual self-esteem, Luthanen & Crocker Collective Self-Esteem Scale, Acceptance of Others Scale (F. Fey) for tolerance and Ambivalent Sexism Inventory (Glick & Fiske). All of these scales were translated and adapted. Subjects (194) were all in high school (12th grade) with average age of 18,2 years. The results confirmed the hypotheses with some minor exceptions that will be discussed.

Înapoi

You may also like...

Sari la conținut