Admitere Licenţă, iulie 2020 – absolvenţi de licee situate în mediul rural

1. Cine se poate înscrie?

 • cetăţeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE.

2. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Preînscriere on-line 6 apr.-12 iul. 2020 - -
Varianta I: Înscriere online 13-24 iul. 2020   Online
Varianta II: Înscriere fizică (numai cazuri speciale şi motivate, doar la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 13-24 iul. 2020 9-12 Corp D, sala D208
Afişarea listelor provizorii 27 iul.   Site facultate
Afişarea rezultatelor (etapa I) 29 iul. 2020 - Site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa I 1-7 aug. 2020 8-12
14-16
Corp D, sala D208
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa I
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
Programul de confirmări online se va încheia, vineri, 7 august, ora 16:00
1-7 aug. 2020 1 aug
(00:00)

7 aug
(16:00) 
online
Afişarea rezultatelor (etapa II) 7 aug. 2020 - Site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa II 10-14 aug. 2020 8-12
14-16
Corp D, sala D208
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa II
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
Programul de confirmări online se va încheia, vineri, 14 august, ora 14:00
10-14 aug. 2020 10 aug
(00:00)

14 aug
(14:00)  
online
Afişarea rezultatelor FINALE 14 aug. 2020 - Site facultate

Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie, 2020 28 aug. 2020 - Site facultate
Înscrierea 7-9 sep. 2020 - -
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 10 sep. 2020 - -

3. Oferta facultăţii

3.1. Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de licenţă Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
PSIHOLOGIE Psihologie IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Psihopedagogie specială IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

 

3.2. Număr de locuri

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr locuri
Psihologie IF 4
TOTAL   4
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr locuri
Pedagogie IF 1
Psihopedagogie specială IF 1
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 2
TOTAL   4

3.4. De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

3.5. Discipline care se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei
Consiliere educaţională
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Teoria şi practica parteneriatului educaţional
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educaţia pentru cetăţenie democratică
Consiliere vocaţională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaţionale
Educaţia adulţilor
Filosofia educaţiei
Didactica ştiinţelor educaţiei
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educaţie interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educaţiei
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Etică şi deontologie pedagogică
Alternative educaţionale

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Matematică
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Limba străină
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul primar
Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică
Didactica educaţiei fizice
Didactica abilităţilor practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură şi igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte
Logopedie

3.6. Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

3.7. Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învăţământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri şi organizaţii.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 • profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.

4. Condiţii de admitere

Domeniul Specializarea Condiţii de admitere*
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
100 % media examenului de bacalaureat

* Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 1. Media anilor de studii din liceu;
 2. Media la disciplina Psihologie.

5. Taxe

5.1. Taxa de înscriere la concursul de admitere

 • 300 lei pentru primul dosar
 • 150 lei pentru al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultăţii)

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

5.2. Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2020-2021:

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă, IF şi ID

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de media de la admitere (pentru semestrul I) şi în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

5.3. Programul casieriei din Corpul D

Casieria din corpul D, parter – aripa stângă, sala D206

 • 13-24 iulie 2020, interval orar 9.00-12.00

6. Cum te înscrii?

6.1. Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

6.2. Acte necesare la înscriere

 • [original] Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • [original] Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • [original* şi fotocopie] Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • [pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi] Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de naştere.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • [original* şi fotocopie] Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri; pentru reducerea timpului de aşteptare în sala de completare, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • dosar plic.

* Originalul documentului este necesar doar în cazurile speciale de înscriere fizică; se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

7. Rezultate

7.1. Situaţia cumulată a înscrierilor

Domeniul: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 13 iul 14 iul 15 iul 16  iul 17 iul 18 iul 20 iul 21 iul 22 iul 23 iul 24 iul
Psihologie IF   1 1 1 5 6 7 7 7 7 8
TOTAL IF   1 1 1 5 6 7 7 7 7 8
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 13 iul 14 iul 15 iul 16  iul 17 iul 18 iul 20 iul 21 iul 22 iul 23 iul 24 iul
Pedagogie IF       1 1 1 1 1 1 2 2
Psihopedagogie specială IF         1 1 1 1 1 1 1
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF         1 2 2 2 2 3 3
TOTAL         1 3 4 4 4 4 6 6

 

 

7.2. Rezultate, etapa I

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
29.07.2020 Psihologie – IF
29.07.2020 Pedagogie – IF
29.07.2020 Psihopedagogie specială – IF
29.07.2020 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF

Următoarea etapă, pentru candidaţii declaraţi ADMIS, va implica confirmarea locului, care se va realiza prin depunerea fizică a dosarului în perioada 1-7 aug. 2020, conform unui calendar de planificări.

Recomandăm candidaţilor de pe listele de RESPINŞI (ÎN AŞTEPTARE), în etapa I (29 iulie 2020) să nu-şi retragă dosarul în prima perioadă de confirmări (1-7 aug. 2020) pentru a putea beneficia de un loc pe listele cu ADMIŞI, după eventualele retrageri/neconfirmări ale candidaţilor admişi iniţial.

 

7.3. Rezultate, etapa a II-a

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
07.08.2020 Psihologie – IF
07.08.2020 Pedagogie – IF
07.08.2020 Psihopedagogie specială – IF
07.08.2020 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF

În perioada 10-14 aug. 2020 pentru candidaţii de pe locurile de la TAXĂ sau de pe listele de AŞTEPTARE care au fost admişi la BUGET, confirmarea locului se va realiza prin depunerea fizică a dosarului, conform unui calendar de planificări, care va fi afişat în data de 08.08.2020.

 

7.4. Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
14.08.2020 Psihologie – IF
14.08.2020 Pedagogie – IF
14.08.2020 Psihopedagogie specială – IF
14.08.2020 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF

Candidaţii care au fost declaraţi ADMIS la BUGET, în această etapă (adică cei care, în etapa a II-a au fost admişi la TAXĂ), sunt aşteptaţi, în perioada 17-19.08.2020, între orele 10:00-12:00, la Secretariatul Facultăţii, pentru a confirma locul la buget prin depunerea fizică a dosarului.

8. Ce faci după ce eşti admis?

8.1. Paşii de parcurs la confirmare

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 1-7 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16, conform planificării;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 10-14 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16, conform planificării
  • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, completând acest formular, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 1-7 aug. 2020;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 10-14 aug. 2020;
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
   • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGETveţi depune actele în original la sala D 208, astfel:
    • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 1-7 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16;
    • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 10-14 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16;
    • Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
    • Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
     • [original] Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
     • [original] Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
     • [original* şi fotocopie] Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
     • [pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi] Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
      • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
      • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
      • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
      • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
     • [original* şi fotocopie] Certificat de naştere.
     • [original* şi fotocopie] Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
     • [original* şi fotocopie] Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
     • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
     • două fotografii format 2/2,5.
     • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
     • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
     • dosar plic
   • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ în etapa 1 şi/sau etapa 2 veţi aduce documentele în original, la începutul anului universitar 2020-2021.
   • Dosarul care urmează a fi depus, la începutul anului universitar 2020-2021 conţine:
    • [original] Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • [original] Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
    • [original* şi fotocopie] Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
    • [pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi] Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
     • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
     • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
     • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
     • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
    • [original* şi fotocopie] Certificat de naştere.
    • [original* şi fotocopie] Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
    • [original* şi fotocopie] Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
    • două fotografii format 2/2,5.
    • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
    • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
    • dosar plic

  Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:
 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 27 din Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă /2020-2021.

8.2. Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 900 lei.

8.3. Paşi de urmat de către cei care, în urma redistribuirilor, trec de la taxă la buget

8.3.1 Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 10-14 august 2020, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei);
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei);
 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată;
 • 2 copii carte identitate;
 • 2 copii extras de cont al contului personal.

 

8.3.2 Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare, iar ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (900 lei) în perioada 10-14 august 2020, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 şi îşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

8.3.3 Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii, vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 10-14 august 2020, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei).

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 14 august 2020.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2020.

8.4. Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:
 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2020-2021.
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (7-9 septembrie 2020), se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2020-2021.
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (7-9 septembrie 2020), dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2020-2021.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.
Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

8.5. Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

9. Metodologie şi regulamente

Pot fi înscrişi fără admitere la facultatea noastră laureaţii care au obţinut premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele şcolare de ştiinţe exacte şi discipline socio-umane naţionale şi internaţionale!

10. Cazare

10.1. Cazare pe perioada admiterii

-

10.2. Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare - An universitar 2020/2021: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2020 - 2021 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2020–2021.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul "doriți cazare", dar şi candidaţii care au omis să bifeze, după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor îşi vor înscrie pe site-ul facultăţii la categoria CAZARE opţiunile pentru cămine, iar dacă sunt şi caz special, îşi vor încărca documentele cerute pentru acel caz.

Cazurile speciale pot fi cele enumerate la art 14. din Regulamentul de cazare (parte a Regulamentului Servicii pentru Studenţi), sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau din plasament familial.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Platforma pentru CAZARE, de pe site-ul nostru, se va deschide după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor (17 august 2020 - 6 septembrie 2020).

Detalii despre cămine:
locație
tarif orientativ și capacitate cameră

11. Date de contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro