harta
 

Cine se poate înscrie?

Pot fi înscrişi fără admitere la facultatea noastră laureaţi ai olimpiadelor şcolare şi ai concursurilor de nivel naţional şi internaţional conform Listei olimpiadelor şcolare şi a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere.

Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Preînscriere on-line 4 apr.-10 iul. 2022 - Link
Varianta I:  Înscriere  online
La completarea fişei este necesar a se alege  DA  sau  NU  la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
11 iul.-16 iul. 2022   Link
Varianta II:  Înscriere fizică  (la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com,în intervalul orar  08:00-15:00. E-mail-urile trimiseîn afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 11 iul.-16 iul. 2022 - Corp D, sala D 208
Calendarul de desfăşurare a probei de aptitudini Muzică şi dicţie se desfășoară la sediul Facultății și este adresată specializărilor următoare:

-Pedagogiaînvăţământului primar şi preşcolar- IF

- Pedagogiaînvăţământului primar şi preşcolar- ID

Proba de Muzică şi Dicţie constă în:
• Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
• Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
• Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

18 iul.-21.iul.2022  Programările pe zile/ore/săli se vor afișa în curând.
Afişarea listelor provizorii -  - Site
Afişarea rezultatelor  (etapa I) 23 iul. 2022 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET  în etapa I 25 iul.-29 iul. 2022 - Corp D, sala D 208
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ  în etapa I
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
25 iul.-29 iul. 2022 Site
Afişarea rezultatelor  (etapa II) 30 iul. 2022 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET  în etapa II 01-2 aug. 2022  Corp D, sala D 208
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ  în etapa II
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
01-2 aug. 2022 -   Site
Afişarea rezultatelor FINALE 3 aug. 2022 - Site

Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concursîn sesiunea Septembrie!

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie 2022 24 aug. 2022 - Site
Înscrierea la sesiunea de admitere din septembrie 2022 5-7 sep. 2022 - Site
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 8-9 sep. 2022 - Site

 

Oferta facultăţii

Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de licenţăSpecializareaForma de învăţământ*Durata studiilor
PSIHOLOGIE Psihologie IF 3 ani
PSIHOLOGIE Psihologie ID 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Psihopedagogie specială IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

Număr de locuri

Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Locuri buget repartizate statistic 2022/2023 Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Cadre didactice Candidați proveniți din sistemul de protecție socială Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități Absolvenți de licee situate în mediul RURAL Etnici ROMI Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Psihologie IF 113 3
0
1
0
4
2
123
165
288
Psihologie ID
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE
113 3
0
1
0
4
2
123
265
388
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Locuri buget repartizate statistic 2022/2023 Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Cadre didactice Candidați proveniți din sistemul de protecție socială Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități Absolvenți de licee situate în mediul RURAL Etnici ROMI Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Pedagogie IF
23
1
11
0
0
1
0
36
55
91
Psihopedagogie specială IF
31
1
10
0
1
1
1
45
22
67
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF
93
1
0
1
0
2
1
98
20
118
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID
0
0
0
0
0
0
0
0
60
60
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
147
3
21
1
1
4
2
179
97
336

 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Buget, cu bursă Buget, fără bursă Taxă Total locuri
Psihologie IF 10 2
0
12
Psihologie ID 0 0
0
0
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE
10 2
0
12
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Buget, cu bursă Buget, fără bursă Taxă Total locuri
Pedagogie IF 3 1
0
4
Psihopedagogie specială IF 2 1
0
3
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 2 0
0
2
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 0 0
0
0
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 7 2
0
9

De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

Discipline care se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL IANUL IIANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei
Consiliere educaţională
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Teoria şi practica parteneriatului educaţional
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educaţia pentru cetăţenie democratică
Consiliere vocaţională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaţionale
Educaţia adulţilor
Filosofia educaţiei
Didactica ştiinţelor educaţiei
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educaţie interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educaţiei
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Etică şi deontologie pedagogică
Alternative educaţionale

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Matematică
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Limba străină
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul primar
Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică
Didactica educaţiei fizice
Didactica abilităţilor practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură şi igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte
Logopedie

Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învăţământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri şi organizaţii.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 • profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.

Condiţii de admitere

DomeniulSpecializareaCondiţii de admitere*
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie
Psihopedagogie specială
100 % media examenului de bacalaureat
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF/ID) 100 % media examenului de bacalaureat
Probă de aptitudini: Muzică şi dicţie
(18 iul.-21.iul.2022), conform programărilor ce vor fi afişate pe Site

Proba de Muzică şi Dicţie constă în:
• Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
• Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
• Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 1. Media anilor de studii din liceu;
 2. Media la disciplina Psihologie.

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă [2022]

Ciclul de studii Prima specializare A doua specializare
Licență 300 lei 150 lei

 

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de licență:

 1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 2. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 3. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 4. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 5. candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie (Anexa V).

 

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

Plata taxei de admitere se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de admitere) 28
Forma de învățământ Licență ZI Licență ID
Cod formă de învățământ 01 02
Cod facultate 1341 2203

Plata taxei se poate face și on-line, utilizând aceleași informații, accesând pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link .

Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023:

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă, IF şi ID

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Cum te înscrii?

Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

Acte necesare la înscriere

 • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România)
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri; pentru reducerea timpului de aşteptare în sala de completare, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • acord de confidenţialitate - însoţeşte fişa de înscriere fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • dosar plic

* Originalul documentului este necesar doar în cazurile speciale de înscriere fizică; se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Rezultate

Paşii de parcurs la confirmare-LICENTA 2022

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii  ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admisîn  etapa 1,în perioada 25 iul.-29 iul. 2022,
  2. dacă sunteţi admisîn  etapa 2,în perioada 01-02 aug. 2022
  3. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAX Ă  puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare  doar electroni c , completând acest formular, astfel:
   • dacă sunteţi admisîn  etapa 1,în perioada 25 iul.-29 iul. 2022;
   • dacă sunteţi admisîn  etapa 2,în perioada 01-02 aug. 2022;
  4. Pentru depunerea actelor de studii,în original:
   1. dacă sunteţi printre candidaţii  ADMIŞI la BUGET veţi depune acteleîn original la sala D 208, astfel:
    • dacă sunteţi admisîn  etapa 1,în perioada 25 iul.-29 iul. 2022, dacă sunteţi admisîn  etapa 2,în perioada 01-02 aug. 2022
    • Neprezentarea actelor de studiiîn original, din vina exclusivă a candidatului admis,în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
    • Dosarul care urmează a fi depus,în perioadele mai sus-menţionate conţine:
     • original şi fotocopie Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
     • original Foaia matricolă  (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
     • original şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să seînscrie la o a doua specializare.
     • original Adeverinţă  de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi, din care să rezulte următoarele:
      • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
      • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
      • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
      • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
     • original şi fotocopie Certificat de naştere.
     • original şi fotocopie Certificat de căsătorie  sau documentul care atestă  schimbarea numelui  (dacă este cazul).
     • original şi fotocopie Cartea de identitate  (care atestă domiciliulîn domiciliulîn România) sau  Paşaport  (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
     • original adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
     • original două fotografii format 2/2,5.
     • original Chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
     • fotocopie Extrasul de cont bancar al titularului.
     • original Acord de confidenţialitate
     • dosar plic
 1. dacă sunteţi printre candidaţii  ADMIŞI pe locurile cu TAXĂîn  etapa 1  şi/sau  etapa 2  veţi aduce documenteleîn original,  înainte deînceputul anului universitar 2022-2023  (12 sep-16 sep 2022).
  • Dosarul care urmează a fi depus conţine:
   • original Diploma de bacalaureat, obţinutăîn România, sau  atestat de echivalare  emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuateîn afara României.
   • original Foaia matricolă  (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
   • original * şi fotocopie  Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să seînscrie la o a doua specializare.
   • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi Adeverinţă  de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
    • diploma de bacalaureat,în original, este la acea facultate;
    • diploma de licenţăşi suplimentul la diplomă,în original (pentru absolvenţi);
    • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
    • numărul de semestreîn care a beneficiat de bursă.
   • Cerereînmatriculare în an superior,în regim de plata taxei de şcolarizare, numai pentru candidaţii care au acumulat credite transferabileîn calitate de student (nuîn regim de certificat).
   • original * şi fotocopie  Certificat de naştere.
   • original * şi fotocopie  Certificat de căsătorie  sau documentul care atestă  schimbarea numelui  (dacă este cazul).
   • original * şi fotocopie  Cartea de identitate  (care atestă domiciliulîn domiciliulîn România) sau  Paşaport  (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
   • adeverinţa medicală tip (eliberatăîn ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
   • două  fotografii format 2/2,5.
   • chitanţa de achitare a taxei deînscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
   • copii după  extrasul de cont bancar al titularului.
   • acord de confidenţialitate
   • dosar plic
  • Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cuîmputernicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

Plata taxei deînmatriculare / taxei de şcolarizare

Paşi de urmat de către cei care,în urma redistribuirilor, trec de la taxă la buget

      Candidaţii care au fost admişi  iniţial la Taxă  şi care  au trecut la Buget  trebuie să achite taxa deînmatriculare la buget ( 50 lei ) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din  corpul D, la  sala D 208  în perioada 01-02 aug. 2022, cu următoarele documente:

Candidații care iniţial au fost pe  listele de aşteptare, iar ulterior au fost  admişi la Taxă  vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare ( 900 lei )în perioada 01-02 aug. 2022 şiîşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

Candidații care iniţial au fost pe  listele de aşteptare  şi au fost  ulterior admişi la Buget  vor semna Contractul de studii, vor achita taxa deînmatriculare la buget ( 50 lei ) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din  corpul D, la sala  D 208  în perioada 01-02 aug. 2022, cu următoarele documente:

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Lista finală a candidaţilor admişi  se va afişa pe data de  03.08.2022.

Locurile eliberate  vor fi scoase la concursîn sesiunea  SEPTEMBRIE 2022.

8.4. Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare dupăîncheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare dupăîncheierea Contractului de studii  în termen de:

Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.