Admitere Master, iulie 2020 – candidaţi români de pretuntideni

1. Cine se poate înscrie?

I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte*:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc** care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.

I.2. Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

 1. fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăla programe cu predare exclusiv în limba română;
 2. fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 3. cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român
____________________

* conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

** armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji.

I.3. Se pot înscrie la programe de studii cu predare în limba română:

 • persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;
 • persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.
 • optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Preînscriere on-line 6 apr.-12 iul. 2020
Varianta I: Înscriere online 13-24 iul. 2020   Online
Varianta II: Înscriere fizică (numai cazuri speciale şi motivate, doar la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 13-24 iul. 2020 9-12 Corp D, sala D208
Afişarea listelor provizorii
28 iul.   Site facultate
Afişarea rezultatelor (etapa I) 31 iul. 2020 Site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa I 1-7 aug. 2020 8-12
14-16
Corp D, sala D208
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa I
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
Programul de confirmări online se va încheia, vineri, 7 august, ora 16:00
1-7 aug. 2020 1 aug
(00:00)

7 aug
(16:00) 
online
Afişarea rezultatelor (etapa II) 7 aug. 2020 Site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa II 10-14 aug. 2020 8-12
14-16
Corp D, sala D208
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa II
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
Programul de confirmări online se va încheia, vineri, 14 august, ora 14:00
10-14 aug. 2020 10 aug
(00:00)

14 aug
(14:00)  
online
Afişarea rezultatelor FINALE 14 aug. 2020 Site facultate

Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie, 2020 28 aug. 2020 Site facultate
Înscrierea 7-9 sep. 2020
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 10 sep. 2020

3. Oferta facultăţii

3.1. Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de master Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) IF 2 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

3.2. Număr de locuri

Programul de master Forma Nr locuri
buget cu bursă
Nr locuri
buget fără bursă
Nr locuri
Taxă
TOTAL
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 1 2   3
Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu si familie (ECCPCF) IF   2 2 4
TOTAL   1 4 2 7

Detalii privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni pot fi obţinute accesând următorul link.

3.3. Ultimele medii de admitere de anul trecut

Programul de master Etapa1
buget, cu bursă
iulie 2019
Etapa1
buget, fără bursă
iulie 2019
Etapa2
buget, cu bursă
iulie 2019
Etapa 2
taxă
iulie 2019
Rezultate finale
buget, cu bursă
iulie 2019
Rezultate finale
buget, fără bursă
iulie 2019
Etapa1
buget, cu bursă
sep. 2019
Etapa1
buget, fără bursă
sep. 2019
Rezultate finale
buget, cu bursă
sept. 2019
Rezultate finale
buget, fără bursă
sept. 2019
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) 10 7.80 10 7.80 10 7.80   9.60   9.60

IMPORTANT!

 • Un program de masterat se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 25.
 • Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2020-2021 va fi publicată pe 11 septembrie 2020, după a II-a sesiune de admitere (7-9 septembrie 2020).
 • Candidaţii admişi pe locuri de la buget,  în sesiunea din iulie, care semnează Contractul de studii îşi păstrează forma de finanţare, în condiţiile în care programul de master întruneşte numărul minim de candidaţi.
 • Candidaţii admişi la un program de masterat, care nu se va organiza în anul universitar 2020-2021, vor putea opta pentru un alt program de masterat unde au rămas locuri disponibile. Candidaţii nu îşi vor păstra forma de finanţare de la programul de masterat la care s-au înscris iniţial. Pentru redistribuire candidaţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii o cerere scrisă, cu semnătură, în data de 11 septembrie 2020,  în care vor solicita redistribuirea la unul din programele de masterat ce va fi organizat în anul universitar 2020-2021. CEI CARE NU VOR DEPUNE ACEASTĂ CERERE NU VOR FI LUAŢI ÎN CALCUL LA REDISTRIBUIREA DIN SEPTEMBRIE 2020.
 • Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor funcţiona în anul universitar 2020-2021.
 • În condiţiile suplimentării numărului de locuri bugetate, candidaţii admişi în regim cu taxă (inclusiv cei redistribuiţi), pot ocupa un loc bugetat în funcţie de ierarhizarea după mediile de admitere.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) şi Regulamentului studiilor universitare de masterat.

3.4. De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

3.5. Cui se adresează?

EFCP ECCPCF
Preponderent licenţiaţilor în psihologie, ştiinţe economice, sociologie şi asistenţă socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane şi să îşi dezvolte competenţele profesionale asociate acestui domeniu de activitate. Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie, medicină, asistență socială, dar și absolvenților altor specializări care doresc să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare intervenției terapeutice sistemice în cuplu și familie.

3.6. Discipline studiate

EFCP ECCPCF
Analiza postului şi a muncii
Metode de cunoaştere a persoanei
Diagnosticul şi negocierea conflictelor
Formarea şi dezvoltarea personalului
Evaluarea psihologică a personalului
Psihologia aplicată în transporturi
Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
Metode avansate de cercetare
Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
Consilierea psihologică
Coaching organizaţional
Analiza socio-instituţională
Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
Relaţii publice şi promovarea firmei
Practică de specialitate
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Consiliere psihologică
Psihoterapie sistemică
Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
Sexualitate normală și patologică
Psihopatologia copilului şi adolescentului
Psihoterapia copilului
Evaluare psihologică: metode psihometrie
Evaluare și diagnostic psihologic în cuplu și în familie
Psihoterapie structurală și strategică
Psihoterapia centrată pe emoții
Psihoterapie cognitiv-comportamentală
Psihoterapie transgenerațională și narativă
Psihologie pozitivă aplicată
Sensurile vieții
Comportamente și riscuri pentru sănătate
Traumă, reziliență și dezvoltare postraumatică
Metodologia cercetării ştiinţifice
Etică și integritate academică
Stagiu clinic

3.7. Competenţe profesionale ale programelor de studii

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

 • Analiza nevoilor clientului şi definirea scopului intervenţiei;
 • Evaluarea/diagnoza situaţiei clientului;
 • Proiectarea intervenţiei şi dezvoltarea instrumentelor necesare;
 • Realizarea intervenţiei psihologice planificate;
 • Evaluarea procesului şi a rezultatelor obţinute;
 • Comunicarea rezultatelor (competenţă în comunicare orală şi în redactarea de rapoarte);
 • Respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

 • Realizarea relației terapeutice la nivel individual, de cuplu și familial.
 • Evaluare, diagnoză și utilizarea instrumentelor psihometrice.
 • Elaborarea planului terapeutic și realizarea intervenţiei: explorarea situațiilor problemă, a soluţiilor potenţiale, optimizarea proceselor intrapersonale și interpersonale.
 • Evaluarea procesului și a rezultatelor terapeutice.
 • Comunicarea orală a rezultatelor și redactarea rapoartelor scrise.
 • Elaborarea de studii și rapoarte de cercetare.
 • Respectarea eticii și a standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

4. Condiţii de admitere

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
Nota pentru admitere master va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută pentru portofoliu, o nota de la 0 la 10**.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

** Precizări privind admiterea la programele de master din domeniul Psihologie

Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum urmează:

5. Taxe

5.1. Taxa de înscriere la admitere

  • 300 lei/program primul dosar;
  • 150 lei/program al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultăţii).

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

5.2. Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2020-2021

 • 3.600 lei (1800 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.

Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial:

 • în funcţie de media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

5.3. Programul casieriei din Corpul D

Casieria din corpul D, parter – aripa stângă, sala D206

 • 13-24 iulie 2020, interval orar 9.00-12.00

6. Cum te înscrii?

6.1. Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

6.2. Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • Declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română
 • Scrisoare de intenţie.
 • Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • Fişa de înscriere master.
 • dosar plic

_______________________

* Originalul documentului este necesar doar în cazurile speciale de înscriere fizică.

Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

7. Rezultate

7.1. Situaţia cumulată a înscrierilor

Specializarea Forma 13 iul 14 iul 15 iul 16  iul 17 iul 18 iul 19 iul 20 iul 21 iul 22 iul 23 oil 24 iul
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF                   3 4 8
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie IF                   2 2 3
TOTAL                     5 6 11

 

7.2. Rezultate, etapa I

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
PSIHOLOGIE

30.07.2020  Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

30.07.2020  Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

Următoarea etapă, pentru candidaţii declaraţi ADMIS, va implica:

 • pentru candidaţii admişi la Buget, confirmarea locului se va realiza prin depunerea fizică a dosarului în perioada 1-7 aug. 2020, conform unui calendar de planificări ce va fi afişat pe site, în timp util.
 • pentru candidaţii admişi în regim cu Taxă, confirmarea locului se va realiza prin depunerea online a contractului de şcolarizare şi dovezii de plată, în perioada 1-7 aug. 2020, prin intermediul unui formular online, care va fi postat ulterior.

Recomandăm candidaţilor de pe listele de RESPINŞI (ÎN AŞTEPTARE), în etapa I (30 iulie 2020) să nu-şi retragă dosarul în prima perioadă de confirmări (1-7 aug. 2020) pentru a putea beneficia de un loc pe listele cu ADMIŞI, după eventualele retrageri/neconfirmări ale candidaţilor admişi iniţial.

 

7.3. Rezultate, etapa a II-a

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor

07.08.2020  Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

07.08.2020  Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

 

7.4. Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor

14.08.2020  Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

14.08.2020  Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

Candidaţii care au fost declaraţi ADMIS la BUGET, în această etapă (adică cei care, în etapa a II-a au fost admişi la TAXĂ), sunt aşteptaţi, în perioada 17-19.08.2020, între orele 10:00-12:00, la Secretariatul Facultăţii, pentru a confirma locul la buget prin depunerea fizică a dosarului.

8. Ce faci după ce eşti admis?

Notă: Pentru confirmări (runda I, II) a se vedea Calendarul admiterii.

8.1. Paşii de parcurs la confirmare

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 1-7 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 10-14 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16;
  • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 1-7 aug. 2020;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 10-14 aug. 2020;
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
   • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGETveţi depune actele în original la sala D 208, astfel:
    • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 1-7 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16;
    • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 10-14 aug. 2020, între orele 8-12; 14-16;
    • Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
     • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
     • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
     • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
     • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
     • Formular de completare a locului de studiu
     • Declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română
     • Scrisoare de intenţie.
     • Curriculum Vitae.
     • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
     • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
     • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
     • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
     • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
     • două fotografii format 2/2,5.
     • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
     • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
     • dosar plic
   • dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ în etapa 1 şi/sau etapa 2 veţi aduce documentele în original, la începutul anului universitar 2020-2021Dosarul care urmează a fi depus, la începutul anului universitar 2020-2021 conţine:
    • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
    • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
    • Formular de completare a locului de studiu
    • Declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română
    • Scrisoare de intenţie.
    • Curriculum Vitae.
    • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
    • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
    • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
    • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
    • două fotografii format 2/2,5.
    • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
    • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
    • dosar plic

  Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 28 din Metodologia de admitere la studii universitare de master /2020-2021.

8.2. Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 900 lei.

8.3. Paşi de urmat de către cei care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget

8.3.1 Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 10-14 august 2020, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei);
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei);
 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată;
 • 2 copii carte identitate;
 • 2 copii extras de cont al contului personal.

 

8.3.2 Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare, iar ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (900 lei) în perioada 10-14 august 2020, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 şi îşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

8.3.3 Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii, vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 10-14 august 2020, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei).

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 14 august 2020.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2020.

8.4. Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I  (1800 lei taxă/semestru-anul universitar 2020-2021).
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (07-09.09.2020), li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 lei/semestru-anul universitar 2020-2021).
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (7-9.09.2020), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 lei/semestru-anul universitar 2020-2021.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

IMPORTANT!  Candidaţii care NU şi-au îndeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.
Locurile eliberate vor fi scoase  la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2020 (perioada înscrierilor: (07-09.09.2020).

8.5. Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie.

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

9. Metodologie şi regulamente

10. Cazare

10.1. Cazare pe perioada admiterii

10.2. Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare – An universitar 2020/2021: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2020 – 2021 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2020–2021.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul „doriți cazare”, dar şi candidaţii care au omis să bifeze, după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor îşi vor înscrie pe site-ul facultăţii la categoria CAZARE opţiunile pentru cămine, iar dacă sunt şi caz special, îşi vor încărca documentele cerute pentru acel caz.

Cazurile speciale pot fi cele enumerate la art 14. din Regulamentul de cazare (parte a Regulamentului Servicii pentru Studenţi), sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau din plasament familial.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Platforma pentru CAZARE, de pe site-ul nostru, se va deschide după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor (17 august 2020 – 6 septembrie 2020).

Detalii despre cămine:
locație
tarif orientativ și capacitate cameră

11. Date de contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

 E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

 Site-ul UAIC

 Admitere.UAIC.ro