Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023

  • de

În conformitate cu precizările din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM nr. 5561/2011 completată şi modificată, colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura după următorul calendar:

Înscrierea candidaţilor în  intervalul 25 – 28 ianuarie 2021, prin accesarea următorului link.

Cadrele didactice vor transmite la secretariatul DPPD:

  • cererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice,
  • bibliografia minimală privitoare la tema aleasă,
  • planul/ abstractul lucrări,
  • dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 13/30.05.2013).

Taxa este în valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD, Cod: 105, forma de școlaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I nu se restituie.        

Depunerea  

La centrul de perfecţionare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, graficul de desfăşurare a colocviului  de admitere la gradul didactic I este:

Nr. Crt. Facultate Telefon de contact Specializare Data desfăşurării colocviului de admitere la gradul didactic I

1

Departamentul de pregărire a personalului didactic

0232201290

Pedagogie

1 februarie 2021

Psihologie

1 februarie 2021

Psihopedagogie specială

1 februarie 2021

Învăţători, Profesori pentru învăţământul primar, institutori

1 februarie 2021

Învăţător/ educator pentru învăţământul special

1 februarie 2021

Educatoare, Profesori pentru învăţământul preşcolar, institutori

1 februarie 2021

Conform legislației în vigoare, cadrele didactice înscrise pentru a susţine colocviul de admitere la gradul I pot opta pentru un anumit conducător ştiinţific. Coordonatorii ştiinţifici trebuie să aibă specialitatea în care candidaţii susţin examenul. Prin excepţie, pentru educatori/educatoare, învăţător/învăţătoare, institutori, pot coordona lucrări metodico–ştiinţifice cadre didactice cu specialitatea limba română, matematică, pedagogie, psihopedagogie specială, dar care au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor.               

Consiliul Facultăţii va supune spre aprobare  opţiunea scrisă a candidatului, în limita numărului maxim de coordonări aprobat pentru fiecare profesor coordonator, sau va desemna un alt cadrul didactic ce va coordona lucrarea metodico – ştiinţifică a candidatului admis la colocviu, având în vedere corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico – ştiinţifice şi domeniul de competenţă al coordonatorului.