Grade didactice – gradul II

August 2023August 2022August 2021August 2020August 2019August 2018August 2017August 2016August 2015August 2014August 2013August 2012

Rezultate proba orală din data de 30 august 2023.

Rezultate proba scrisă din data de 25 august 2023.

22.06.2023 Program desfășurare cursuri pregătire Gradul II
22.06.2023 Programe gradul II, candidaţi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
22.06.2023 Programa de Pedagogie, gradul II, alte specialităţi decât cele ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Examen de acordare a  Gradului Didactic II, sesiunea august 2023

Specializările şi datele de desfăşurare a probelor:

 1. Profesori de Pedagogie, Psihologie şi Psihopedagogie specială:
  • Proba scrisă: Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate: 25.08.2023
  • Proba orală: Pedagogie: 30.08.2023
 2. Învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământul primar:
  • Proba scrisă: Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii: 25.08.2023
  • Proba orală: Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională: 30.08.2023
 3. Educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar:
  • Proba scrisă: Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii: 25.08.2023
  • Proba orală: Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională: 30.08.2023
 4. Învăţător / Educator în învăţământul special:
  • Proba scrisă: La alegere între: Metodica predării psihopedagogiei speciale sau Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii/ Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii: 25.08.2023
  • Proba orală: Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională: 30.08.2023 

Taxa la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013)

Candidaţii  sunt rugaţi să încarce pana la data de 22 august 2023  următoarele documente în format scanat:

 • declaraţia de acord de prelucrare a datelor personale. Formularul poate fi descărcat:
  • pentru profesori de aici,
  • pentru învăţători/educatori de aici.
 • copie după chitanța corespunzătoare achitării taxei de 150 lei.

Plata taxei de gradul II se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod formă de învățământ 01
Cod facultate 1341
Denumire taxă Taxă procesare dosar gradul II
Cod taxă 107
Valoare taxă 150 lei

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare și contestații la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

Desfăşurarea examenului:

 • Intrarea în sala de examen se face pe baza cărţii de identitate (în original) precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.
 • Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.
 • Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 (trei) ore din momentul primirii subiectelor.
 • Pentru scrierea lucrării, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic.
 • Ciornele se fac numai pe coli de hârtie care poartă ştampilaP.P.D. puse la dispoziţie la solicitarea candidaţilor. Acestea nu se semnează şi sunt preluate de responsabilul de sală separat de colile de examen. Ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.
 • Candidaţii care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă 8 (opt) se pot prezenta la proba orală. Nota minimă de promovare a fiecărei probe la examenul de gradul didactic II este 8,00 (opt).
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. În contestație, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menționându-se subiectele și punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Calculul mediei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:
  nota la proba scrisă + nota la proba orală
  .
 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78.

Programarea la examenul de obţinere a gradului II

Proba din data de 29 august 2019

Nr. crt. Specializarea Sala
1 Pedagogie   ora 8 sala D 3 bis
2 Psihologie ora 9 sala D 3 bis
3 Psihopedagogie specială  ora 12 sala D 3 bis

 

Nr. crt. Specializarea Sala
1 învăţători / institutori/ profesori pentru învățământul primar ora 8 sala D 301
2 educatori/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar ora 8 amf. D IV

Candidaţii care au participat la cursurile de perfecţionare pentru gradul II, desfăşurate în luna iulie, îşi pot ridica adeverinţele de participare la curs de la secretariatul DPPD. Adeverinţele se eliberează personal în baza actului de identitate.

28.08.2019 Programarea la examenul de obţinere a gradului II
04.07.2019 Anunţ referitor la examenul de gradul II
04.07.2019 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic ii sesiunea august 2019
04.07.2019 Calendar cursuri perfecţionare gradul II
28.05.2019 Cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II în învățământ