Grade didactice – gradul I

  Cerere pentru amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice
  Procedura de organizare a activităţilor de gradul I, revizuită
Seria 2024-2026Seria 2023-2025Seria 2022-2024Seria 2021-2023Seria 2020-2022Seria 2019-2021Seria 2018-2020Seria 2017-2019Seria 2016-2018Seria 2015-2017Seria 2014-2016Seria 2013-2015Seria 2012-2014

Organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2024 – 2026

Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor

Pentru a afla repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor care au fost admişi la colocviul de grad didactic I, în seria 2024-2026, vă rugăm să daţi clic la acest link.

                Consiliul Facultăţii va supune spre aprobare  opţiunea scrisă a candidatului, în limita numărului maxim de coordonări aprobat pentru fiecare profesor coordonator, sau va desemna un alt cadrul didactic ce va coordona lucrarea metodico – ştiinţifică a candidatului admis la colocviu, având în vedere corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico – ştiinţifice şi domeniul de competenţă al coordonatorului.

 

Anunţuri

Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor

Pentru a afla repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor care au fost admişi la colocviul de grad didactic I, în seria 2023-2025, vă rugăm să daţi clic la acest link.


 

Depunere de lucrări în august 2023, Gradul I, seria 2022-2024

Depunerea lucrărilor metodico-științifice, pentru seria 2022-2024, se face în perioada 2130 august 2023, de luni până vineri, în intervalul orar 830 – 15 30.
Lucrarea depusă va fi atât în formă scrisă, legată tip carte cât şi pe suport electronic, respectiv pe CD (ataşat în lucrare), format PDF.
Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate (modelul de mai jos), pe propria răspundere a candidatului.
Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific (dat pe prima pagină a lucrării).
Ca urmare a Hotărârii BECA cu nr. 38A/13.03.2013 la depunerea lucrării de gradul I se va achita o taxă de 150 lei la orice agenție BRD.
Plata taxelor de perfecționare gradul I se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul cursantului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod formă de învățământ 01
Cod facultate 1341
Denumire taxă Taxă depunere lucrare gradul I
Cod taxă 106
Valoare taxă 150 lei

 Candidatul va prezenta la secretariatul D.P.P.D., la depunerea lucrării:

 • copie după chitanța corespunzătoare achitării acestei taxe
 • o declaraţie de acord de prelucrare a datelor personale (formularul este postat mai jos)

Documente pentru completare şi încărcare:

Pentru mai multe detalii, daţi click.

În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. 5.561/2011, modificat şi completat prin Ordinul nr. 3129 din 01 februarie 2013 precum și prin O.M.E.N. 5397 din 14.11.2013, depunerea lucrării metodico-ştiinţifice se face în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 1. lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;
 2. nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
 3. nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
 4. lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

 • În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligația de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.
 • Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă) conform Art. 7 din Ordinul nr. 3.129 din 01 februarie 2013. Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării.
  În cazul candidaţilor respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice, probele de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an şcolar. Ei vor putea susţine aceste probe în anul şcolar următor, cu condiţia de a obţine avizul pentru depunerea lucrării, respectiv, referatul de acceptare la susţinere a lucrării din partea conducătorului ştiinţific. Candidaţii care, după anul de amânare, nu întrunesc condiţia de avizare/acceptare la susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice din partea conducătorului ştiinţific, se consideră respinşi la examenul pentru acordarea gradului didactic I şi se pot reînscrie pentru susţinerea examenului după trei ani şcolari, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.
 • Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru susţinerea acestei probe în anul şcolar următor, fără un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului şcolar. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa universitatea cu privire la aprobarea/ neaprobarea amânării susţinerii acestei probe.

Alte anunţuri

11.07.2023 Procedura de organizare a activităţilor de gradul 1, revizuită
16.03.2022 Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor
03.02.2022 Repartizarea candidaților de la specializarea învățători/educatori la colocviul de gradul I
18.01.2022 Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024
18.01.2022 Propuneri de teme generice pentru colocviul de admitere la gradul didactic I
  • <!–li>

10.07.2018 | Anunţ predare + recenzare lucrări