Anunţ predare + recenzare lucrări

 • de

În atenţia cursanţilor Gradul I, seria 2018-2020,
depunere de lucrări în august 2019

Depunerea lucrărilor metodico-științifice, pentru seria 2018-2020, se face în perioada 2130 august 2019, de luni până vineri, în intervalul orar 8 – 15 30.

Lucrarea depusă va fi atât în formă scrisă, legată tip carte cât şi pe suport electronic, respectiv pe CD (ataşat în lucrare), format PDF.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate (click pentru descărcare ), pe propria răspundere a candidatului.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific (dat pe prima pagină a lucrării).

Ca urmare a Hotărârii BECA cu nr. 38A/13.03.2013 la depunerea lucrării de gradul I se va achita o taxă de 150 lei la orice agenție BRD.

Plata se face în contul:

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” / Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației/ forma de învățământ 01/ cod 106

Candidatul va prezenta la secretariatul D.P.P.D., la depunerea lucrării:

 • copie după chitanța corespunzătoare achitării acestei taxe
 • o declaraţie de acord de prelucrare a datelor personale (click pentru descărcare )

În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. 5.561/2011, modificat şi completat prin Ordinul nr. 3129 din 01 februarie 2013 precum și prin O.M.E.N. 5397 din 14.11.2013, depunerea lucrării metodico-ştiinţifice se face în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 1. lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;
 2. nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
 3. nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
 4. lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

 • În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligația de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depuneri
 • Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă) con 7 din Ordinul nr. 3.129 din  01 februarie 2013. Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării.
  În cazul candidaţilor respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice, probele de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an şcolar. Ei vor putea susţine aceste probe în anul şcolar următor, cu condiţia de a obţine avizul pentru depunerea lucrării, respectiv, referatul de acceptare la susţinere a lucrării din partea conducătorului ştiinţific. Candidaţii care, după anul de amânare, nu întrunesc condiţia de avizare/acceptare la susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice din partea conducătorului ştiinţific, se consideră respinşi la examenul pentru acordarea gradului didactic I şi se pot reînscrie pentru susţinerea examenului după trei ani şcolari, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.
 • Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru susţinerea acestei probe în anul şcolar următor, fără un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului şcolar. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa universitatea cu privire la aprobarea/ neaprobarea amânării susţinerii acestei probe.
Etichete: