Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024

În conformitate cu precizările din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM nr. 5561/2011 completată şi modificată, colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura după următorul calendar:

Înscrierea candidaţilor în intervalul 25 – 31 ianuarie 2022/16:00, prin accesarea următorului link.

Cadrele didactice vor încărca, în formularul de la linkul mai sus-menţionat:

  • cererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice,
  • bibliografia minimală privitoare la tema aleasă,
  • planul, rezumatul lucrării,
  • copie după certificatul de gradul II,
  • dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 13/30.05.2013).

Taxa este în valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD, Cod: 105, forma de școlaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I nu se restituie.        

La centrul de perfecţionare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, graficul de desfăşurare a colocviului  de admitere la gradul didactic I este:

Nr. Crt. Facultate Telefon de contact Specializare Data desfăşurării colocviului de admitere la gradul didactic I
 

 

1
 

 

Departamentul de pregărire a personalului didactic
 

 

0232201290
Pedagogie
4 februarie 2022
Psihologie
4 februarie 2022
Psihopedagogie specială
4 februarie 2022
Învăţători, Profesori pentru învăţământul primar, institutori
4 februarie 2022
Învăţător/ educator pentru învăţământul special
4 februarie 2022
Educatoare, Profesori pentru învăţământul preşcolar, institutori
4 februarie 2022

Notă:

  • colocviul se va desfăşura pe data de 4 februarie 2022, începând cu ora 9, online, pe platforma Webex;
  • invitaţiile de participare vor fi transmise candidaţilor, după finalizarea perioadei de înscriere, prin email;
  • se vor utiliza adresele de email transmise de candidați la înscrierea pe platforma.

Conform legislației în vigoare, cadrele didactice înscrise pentru a susţine colocviul de admitere la gradul I pot opta pentru un anumit conducător ştiinţific. Coordonatorii ştiinţifici trebuie să aibă specialitatea în care candidaţii susţin examenul. Prin excepţie, pentru educatori/educatoare, învăţător/învăţătoare, institutori, pot coordona lucrări metodico–ştiinţifice cadre didactice cu specialitatea limba română, matematică, pedagogie, psihopedagogie specială, dar care au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor.

Consiliul Facultăţii va supune spre aprobare  opţiunea scrisă a candidatului, în limita numărului maxim de coordonări aprobat pentru fiecare profesor coordonator, sau va desemna un alt cadrul didactic ce va coordona lucrarea metodico – ştiinţifică a candidatului admis la colocviu, având în vedere corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico – ştiinţifice şi domeniul de competenţă al coordonatorului.