Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II

  • de

 La Colocviu se vor prezenta, în mod obligatoriu, toţi cursanţii înscrişi la cursurile corespunzătoare Nivelului II, care au promovat toate disciplinele corespunzătoare Modulului pedagogic şi au achitat integral taxa de şcolarizare.

 Evaluarea finală va consta într-un Colocviu. Întrebările comisiei vor viza fundamentarea psihologică, pedagogică şi metodică a materialelor conţinute în portofoliul de practică pedagogică.

 Portofoliul de practică pedagogică va conţine:

  • un proiect de lecţie/seminar, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului liceal/universitar;
  • ilustrarea utilizării, în cadrul unor secvenţe de lecţie, a două metode didactice, interactive,
  • un test docimologic (de evaluare) la final de capitol sau semestru care va conține tipuri diferite de itemi.

Evaluarea portofoliilor se va desfășura în conformitate cu programarea de mai jos:

Profesor Specializarea cursanților Data examen Sala
Prof. univ. dr. Ceobanu Marius – Ciprian Farmacie, Medicină, Economie 15 iunie 2019, ora 9 T 17
Prof. univ. dr. Sălăvăstru Dorina Drept, Litere, Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, 16 iunie 2019, ora 9 T 17
Lect. dr. Apostolache Roxana Biologie, Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Geografie – Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Științe Tehnice (grupa de Științe Tehnice cuprinde toţi absolvenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”) 16 iunie 2019, ora 9 T 20
Asist. dr. Onu Dida Camelia Filozofie, Teologie 16 iunie 2019, ora 9 T 11