Master didactic acreditat în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei

Rezultate

1. Cine se poate înscrie?

În conformitate cu Ordinul nr. 4524 din 12 iunie 2020, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) organizează, pentru anul universitar 2020-2021, programul de studii universitare de master didactic pentru specializările: biologie, educaţie fizică şi sport, fizică, geografie, teologie ortodoxă.

Programul este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care doresc să se orienteze către cariera didactică.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă se pot înscrie la masterul didactic din acelaşi domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.

Programul pilot pentru  MASTERATUL  DIDACTIC va fi susținut printr-un proiect POCU ce va fi depus pentru finanțare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În conformitate cu acest proiect studenţilor li se oferă o serie de facilităţi: burse lunare, echipamente informatice (laptopuri), stagii de formare la universităţi europene.

De aceste facilităţi vor beneficia, conform Ghidului solicitantului, 50 de studenţi masteranzi (ISCED 7), care sunt înmatriculaţi la programe de studii de master didactic la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populaţia rromă şi cei din mediul rural.

2. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscriere prin prezenţa fizică Luni – Vineri
7 – 25 sep. 2020
13-15 Corp D, Sala D206
Sâmbătă
26 sep. 2020
10-12

Luni – Marţi
28-29 sep. 2020

13-17
Analiza dosarelor 30 sep. 2020    
Afişarea rezultatelor 30 sep. 2020   Avizier, site facultate www.psih.uaic.ro

3. Oferta de locuri

Nume program de studii Număr de locuri
Master didactic în Biologie 10
Master didactic în Educaţie fizică şi sport 10
Master didactic în Fizică 10
Master didactic în Geografie 10
Master didactic în Teologie Ortodoxă 10

Durata masterului este de 2 ani (4 semestre, minimum 120 de credite)

4. Acte necesare la înscriere

 • diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României;
 • diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României;
 • candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2020 prezentă la înscriere Adeverinţa de licenţă eliberată de facultatea finalizată;
 • candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ);
 • candidaţii care au mai urmat studiile unui alt program de master, vor prezenta, la înscriere, o adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget;
 • cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) – original şi copie;
 • certificat de naştere – original şi copie;
 • certificat de căsătorie în cazul schimbării numelui – original şi copie;
 • scrisoare de motivaţie în care este argumentată opţiunea pentru cariera didactică;
 • adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere 300 ron. Taxa se achită la agenţiile BRD pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cod IBAN RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00, zona 2210 (DPPD), cod 28 (taxa admitere);
 • dosar plic.

5. Condiţii de admitere

 • Calculul mediei de admitere:
  • 60% media (E.C.T.S.) de la examenul de licenţă,
  • 40% nota la scrisoarea de motivaţie.
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: media generală a anilor de studii de licenţă.

6. Taxe

Candidaţii admişi vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.

7. Discipline studiate

 • Pedagogie: teorii și practici
 • Psihologia educației
 • Curriculum școlar și dezvoltare curriculară
 • Etică și integritate academică
 • Disciplină de specialitate (specializare principală 1)
 • Practică pedagogică I (pedagogie)
 • Designul instruirii și teoriile învățării
 • Managementul clasei
 • Didactica de specialitate (principală)
 • Practică pedagogică II (specialitate)
 • Cercetare educațională I (cercetare observațională de teren, studii de caz etc.)
 • Evaluarea și testare în educație
 • Educație incluzivă
 • Comunicare eficientă și managementul emoțiilor
 • Cercetare educațională II (cercetare acțiune)
 • Practică pedagogică (specialitate)
 • Medii virtuale de învățare

8. Situaţia înscrierilor

Specializarea Biologie Educaţie fizică şi sport Fizică Geografie Teologie ortodoxă
buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă
Numar candidaţi 20 4 33 2 3 2 13 3 35 3

9. Rezultate

Datorită numărului redus de candidaţi  care au optat pentru programul de Masterat Didactic în Fizică,  nu s-a putut organiza grupa pentru acesta specializare.

Cele 10 locuri bugetate au fost redistribuire la celelalte specializări.

Specializarea Biologie Educaţie fizică şi sport Geografie Teologie ortodoxă

10. Confirmare loc

Paşi la confirmare:

 1. Semnarea contractului: contractul trebuie listat, completat şi semnat olograf, scanat în format pdf   şi trimis la adresa secretariatdppd@uaic.ro . Contractul se descarcă dând click aici.
 2. Achitarea taxei de şcolarizare  astfel:
  • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare 50 lei. Taxa se achită la agenţiile BRD pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cod IBAN RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00, zona 2414 (master Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), cod forma învăţământ 03, cod 38 (taxa înmatriculare).
  • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 900 lei. Taxa se achită la agenţiile BRD pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cod IBAN RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00, zona 2414 (master Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), cod forma învăţământ 03, cod 31 (taxa şcolarizare).
 1.  

Dovada plăţii va fi scanată şi trimisă la adresa secretariatdppd@uaic.ro

Termenul limită pentru confirmare este 2 oct. 2020 ora 12:00

Candidaţii care nu confirmă locul până la termenul limită vor fi respinşi.

11. Date de contact

Corp D, Camera D207
Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

+40-232-201290;
+40-232-216324

secretariatdppd@uaic.ro