Despre Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Scurt istoric

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. Munca sa va fi continuată de Titu Maiorescu, care va ţine două cicluri de prelegeri sub titlul Cercetări psihologice.

Catedra de pedagogie, înfiinţată după 1878 a fost ocupată mai întâi de Constantin Dimitrescu – Iaşi (1878 – 1885) iar apoi, pentru o perioadă mai lungă de timp, de unul dintre marile nume ale ştiinţelor educaţiei din România, I. Găvănescu (între 1888-1932). Acesta a fost urmat de Ştefan Bârsănescu, între 1895-1965. La sfârşitul secolului XIX, Catedra de psihologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a fost ocupată de Constantin Leonardescu, dar dezvoltarea principală a învăţământului universitar ieşean de psihologie este legată de numele lui Mihai Ralea şi Vasile Pavelcu. O atenţie specială o merită Eduard Gruber, doctor în psihologie la Wundt, care a înfiinţat la Iaşi primul laborator de psihologie experimentală din ţară în 1893.

Până în 1989 psihologia a fost considerată o ştiinţă periculoasă, subversivă, pentru că ea nu mistifică realitatea, aşa cum face ideologia, ea vine şi spune ce este realitatea. Toate regimurile autoritare au dorit să controleze minţile oamenilor, de aceea au urât psihologia şi psihologii. Dezvoltarea psihologiei înseamnă, de fapt, dezvoltarea democratizării minţilor oamenilor. Fascinaţia pe care o exercită astăzi psihologia – cu toate aspectele ei colaterale sau care sfidează normalitatea şi atrag curiozitatea – s‑ar putea explica, într‑o primă aproximaţie, prin situaţia specială pe care acest domeniu o deţine în sfera manifestării cognitive a personalităţii umane: psihologia constituie o nevoie permanentă a omului nu numai în sens teoretic, pur cognitiv şi explicativ, ci şi în sens practic, ca nevoie de a se cunoaşte pe sine şi pe ceilalţi. În al doilea rând, atracţia pentru demersul psihologic este determinată, fără îndoială, de orizontul de aşteptare aproape nelimitat pe care individul îl are în raport cu acest demers: el aşteaptă de la psihologie „cheia” rezolvării tuturor problemelor personale cu care se confruntă, indiferent dacă acestea au sau nu au contingenţă cu domeniul psihologicului. Tratarea „bolilor” trupului sau ale sufletului, educarea copiilor, depăşirea dificultăţilor în dragoste şi chiar înţelegerea opţiunilor şi acţiunilor politico‑ideologice constituie tot atâtea imperative care îl aduc pe individ în situaţia de a preţui şi a apela la psihologie ca soluţie ultimă, salvatoare, pe drumul atât de întortocheat al vieţii! Nu o dată există această senzaţie că se cere şi se speră a se obţine de la demersul psihologic chiar mai mult decât este el capabil să dea.

Perioada de după 1989 este caracterizată de deschiderea către mediile academice şi ştiinţifice occidentale (numeroase relaţii de parteneriat cu universităţi din comunitatea europeană şi Statele Unite). În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (FPSE). Modelul de organizare anterior, de tip sovietic, a fost înlocuit treptat de un sistem mai flexibil, dovadă fiind introducerea sistemului de credite şi înfiinţarea celor trei cicluri de studii: licenţă, masterat şi doctorat.

Misiunea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

    Misiunea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi este de a pregăti specialişti de performanţă care să contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti, în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Oferta academică este orientată către învăţământul de excelenţă, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare la nivelul celor mai prestigioase facultăţi de profil din ţară şi străinătate. Sunt pregătiţi profesionişti în domeniul ştiinţelor psiho-pedagogice, în cadrul a patru specializări: psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie şi pedagogie învăţământ primar şi preşcolar.

Activitatea susţinută de cercetare ştiinţifică care se derulează în facultate este probată de numărul mare de lucrări publicate, de derularea constantă a unor granturi naţionale, de participarea la proiecte internaţionale de cercetare şi de existenţa a două centre de cercetare acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS): Centrul de cercetare în psihologia aplicată (centru de excelenţă) şi Centrul de cercetare pedagogică fundamentală şi aplicativă a performanţei multireferenţiale din câmpurile educaţionale, profesionale şi comunitare (centru de cercetare).
Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi:

  • oferă programe de studii pentru obţinerea Licenţei în Psihologie, Psihopedagogie Specială, Pedagogie şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă), a Diplomei de Master în domenii psiho-pedagogice (M.A.), a Diplomei de Doctor în Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Ph.D);
  • asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor şi în alte ţări;
  • diseminează rezultatele cercetării în domeniu prin publicarea de lucrări ştiinţifice în Analele Ştiinţifice ale Universităţii, Seria Psihologie şi Seria Ştiinţele Educaţiei, Revista de Psihologie socială, în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, prin participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanţate de instituţii româneşti şi europene;
  • organizează cursuri de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (pentru alte facultăţi şi pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, în cadrul sistemului de educaţie continuă);
  • participă la programe europene de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice.

    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei participă prin întreaga sa activitate la dezvoltarea comunităţii locale şi regionale, la creşterea prestigiului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” pe plan naţional şi internaţional.

Sari la conținut