Admitere 2017


Numărul de locuri alocate de la buget pentru studii universitare de doctorat
Domeniul Locuri
cu bursă
Locuri
cu bursă UAIC
Locuri
fără bursă
Locuri cu taxă, români şi cetăţeni UE Locuri cu taxă, cetăţeni străini, cont propriu valutar
Psihologie 4 2 1 1 2
Ştiinţe ale educaţiei 1 6

Calendarul sesiunii de admitere:

  Perioada Ora Sala
Înscrierea candidaţilor 1-9 septembrie 2017   Secretariat
 Selecţia candidaţilor: 12-14
septembrie 2017
   

Comisia de admitere la doctorat,

     – Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei | Candidaţi români

12 septembrie 2017 10:00 D-208
     – Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei | Studenţi străini 14 septembrie 2017 12:00 D-209

Comisia de admitere la doctorat,
     – Domeniul Psihologie | Candidaţi români

14 septembrie 2017 9:00 D-208
     – Domeniul Psihologie | Studenţii străini 14 septembrie 2017 14:00 D-209

 Afişarea rezultatelor:

15 septembrie 2017 15:00  
Afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi 2 octombrie 2017    

Condiţii generale pentru candidaţi

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare
de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare
de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare
de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master.

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.

Condiţii specifice pentru candidaţi

Media minimă de admitere: 7 (şapte). În cazul mediilor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza notelor de la examenul de disertaţie şi, dacă este nevoie, pe baza mediilor de la licenţă

Conţinutul dosarului de înscriere

 • Fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat (se poate descărca din secţiunea Documente, info);
 • Curriculum Vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • Diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • Copie a certificatului de naştere;
 • Copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • Copie a diplomei de licenţă şi a foii matricole/suplimentului la diplomă;
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • Dosar plic.

Taxe:

 • Cuantumul taxei de înscriere la admitere: 300 RON
 • Cuantumul taxei de şcolarizare: 5.000 RON

Plata taxei se face la orice sucursală BRD

Examenul de admitere

Examenul de admitere va fi oral, susţinut în faţa comisiei de admitere, fiind format din două parţi:

a) prezentarea preocupărilor/ experienţei anterioare de cercetare (50%);
b) prezentarea proiectului de cercetare (50%).

Criterii de departajare:

 • media examenului de disertaţie
 • media examenului de licenţă

Conducatori de doctorat şi teme de cercetare:

Domeniul PSIHOLOGIE

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI