Admitere 2018 – studii de doctorat

Numărul de locuri alocate de la buget pentru studii universitare de doctorat -cetăţeni români/ UE/SEE
Domeniul IF cu bursă Domenii prioritare
(IF fără bursă)
IFR fără bursă
români rromi
Bursă
UAIC
Fără
bursă
Psihologie 5 1 6 4 6*)
Ştiinţe ale educaţiei

*) Locuri alocate la nivelul Universităţii

Numărul de locuri alocate în regim cu taxă pentru studii universitare de doctorat – cetăţeni români/ UE/SEE
Domeniul Număr locuri cu frecvenţa redusă
Psihologie 10
Ştiinţe ale Educaţiei

Calendarul sesiunii de admitere:

  Perioada Ore Sala
Înscrierea candidaţilor*) 3-7 septembrie 2018 9-12 Secretariat
 Selecţia candidaţilor 10-12 septembrie 2018    
 • Psihologie
10 septembrie 2018    
 • Ştiintele Educaţiei
11 septembrie 2018    
 • Candidaţi străini (comisie mixtă, engleză)
12 septembrie 2018    

 Afişarea rezultatelor

13 septembrie 2018    
Afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi 1 octombrie 2018    

*) Înscrierea candidaţilor se poate desfăşura şi on-line. În acest caz, candidaţii vor trimite pe mail, la secretariatele şcolilor doctorale, copii scanate în format PDF după documentele necesare, urmând ca diploma de masterat şi foaia matricolă să fie aduse într-un anumit interval după admitere, stabilit de şcoala doctorală.

Condiţii generale pentru candidaţi

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa:

 • absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
 • absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master.

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.

Condiţii specifice pentru candidaţi

Media minimă de admitere: 7 (şapte). În cazul mediilor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza notelor de la examenul de disertaţie şi, dacă este nevoie, pe baza mediilor de la licenţă

Conţinutul dosarului de înscriere

 • Fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat (se poate descărca din secţiunea Documente, info);
 • Curriculum Vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • Copie a certificatului de naştere;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • Copie a diplomei de licenţă şi a foii matricole;
 • Diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • Alte acte specificie domeniilor (Drept, Teologie)
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Taxe:

 • Cuantumul taxei de înscriere la admitere: 300 RON
 • Cuantumul taxei de şcolarizare: 5.000 RON

Plata taxei se face la orice sucursală BRD

Examenul de admitere

Examenul de admitere va fi oral, susţinut în faţa comisiei de admitere, fiind format din două parţi:

a) prezentarea preocupărilor/ experienţei anterioare de cercetare (50%);
b) prezentarea proiectului de cercetare (50%).

Criterii de departajare:

 • media examenului de disertaţie
 • media examenului de licenţă

Programarea interviurilor pentru evaluarea candidaților la doctorat

Data: 10 septembrie 2018, ora de începere: 13:00
Locul: Corp D Universitate, Sala D206
Domeniul de doctorat: Psihologie

Nr.crt. Nume și prenume candidat Opțiunea pentru coordonator științific a candidatului Interval orar
1. Ticu Dragoș Petru Prof. Univ. Dr. Ticu Constantin 13:00 – 13:30
2. Antal (căs. Calciu) Claudia Zenaida Conf. Univ. Dr. Camelia Soponaru 13:30 – 14:00
3. Jitaru Daiana Maria Conf. Univ. Dr. Violeta Enea 14:00 – 14:30
4. Tănasă (căs. Lișman) Carmen Gabriela Conf. Univ. Dr. Andrei Holman 14.30 – 15:00
5. Bolotă (căs. Acsinte) Roxana Maria Conf. univ. Dr. Adina Karner Huțuleac 15:00 – 15:30
6. Mîndrilă Elena Alexandra Prof. Univ. Dr. Maria Nicoleta Turliuc 15:30 – 16:00
7. Darie (căs. Surachinov) Loredana Prof. Univ. Dr. Maria Nicoleta Turliuc 16:00 – 16:30
8. Amariei (căs. Bogdan) Ionela Prof. Univ. Dr. Maria Nicoleta Turliuc 16:30 – 17:00
9. Rădulescu Eusebiu Gabriel Conf. Univ. Dr. Mihaela Boza 17:00 – 17:30
10. Mardari Cristina Roxana Conf. Univ. Dr. Gherasim Loredana 17:30 – 18:00
11. Amănălăchioaie Andreea Conf. Univ. Dr. Gherasim Loredana 18:00 – 18:30

Nota: Candidatii si coordonatorii sunt rugati sa fie prezenti cu 15-30 de minute inainte de ora programata pentru interviuri

Data: 11 septembrie 2018, ora de începere: 9:00
Locul: Corp D Universitate, Sala D206
Domeniul de doctorat: Științe ale Educației

Nr.crt. Nume și prenume candidat Opțiunea pentru coordonator științific a candidatului Interval orar
1 Lazăr (căs. Antoci) Luciana Prof. Univ. Dr. Ciprian Ceobanu 9:00 – 9:30
2 Pânzaru (căs. Assante) Gabriela Monica Conf. Univ. Dr. Mariana Momanu 9:30 – 10:00
3 Călinescu Petru Marian Prof. Univ. Dr. Alois Gherguț 10:00 – 10:30
4 Chiforeanu (căs. Miron) Florentina Manuela Prof. Univ. Dr. Alois Gherguț 10:30 – 11:00
5 Chiperi Alina Mihaela Prof. Univ. Dr. Alois Gherguț 11:00 – 11:30
7 Sa’rka’ny (căs. Tiron) Katalin Prof. Univ. Dr. Alois Gherguț 11:30 – 12:00
Pauză de masă 12:00 – 13:00
7 Bîrsan Petronela Prof. Univ. Dr. Carmen Crețu  13:00 – 13:30
8 Barcan (căs. Popa) Elena Diana Prof. Univ. Dr. Carmen Crețu  13:30 – 14:00
9 Ichim Elena Prof. Univ. Dr. Carmen Crețu  14:00 – 14:30
10 Boroeanu (căs. Butescu) Ionela Prof. Univ. Dr. Liliana Stan 14.30 – 15:00
11 Oprea (căs. Bobocea) Mihaela Prof. Univ. Dr. Liliana Stan 15:00 – 15:30
12 Marangoci (căs. Stratulat) Roxana Ionela (etnie Rromă – loc special UAIC) Prof. Univ. Dr. Liliana Stan 15:30 – 16:00

Nota: Candidatii si coordonatorii sunt rugati sa fie prezenti cu 15-30 de minute inainte de ora programata pentru interviuri

Data: 13 septembrie 2018, ora de începere: 9:00
Locul: Corp D Universitate, Sala D206
Domeniul de doctorat: Ştiinţe ale Educaţiei

Nr.crt. Nume și prenume candidat Opțiunea pentru coordonator științific a candidatului Interval orar
1. Ms. Vered Freedman Constantin CUCOS 9,00 – 9,30
2. Ms. Sawsan Shalaby Florin FRUMOS 9,30 – 10,00
3. Ms. Orit Shapira Florin FRUMOS 10,00 – 10,30
4. Ms. Marwa Maklada Ciprian CEOBANU 10,30 – 11,00
5. Mr. Florin Zikry Ciprian CEOBANU 11,00 – 11,30

Nota: Candidatii si coordonatorii sunt rugati sa fie prezenti cu 15-30 de minute inainte de ora programata pentru interviuri

Data: 13 septembrie 2018, ora de începere: 13:00
Locul: Corp D Universitate, Sala D206
Domeniul de doctorat: Psihologie

1.Ms. Carmit MatalonNicoleta TURLIUC13,00 – 13,30

Nr.crt. Nume și prenume candidat Opțiunea pentru coordonator științific a candidatului Interval orar
2. Ms. Sara Oren Ovidiu GAVRILOVICI 13,30 – 14,00
3. Mr. Yomtovian Avinoam Ticu CONSTANTIN 14,00 – 14,30

Nota: Candidatii si coordonatorii sunt rugati sa fie prezenti cu 15-30 de minute inainte de ora programata pentru interviuri

Director  Scoala Doctorala FPSE UAIC: Prof. Univ. Dr. Ticu Constantin

Secretar comisie admitere Scoala Doctorala FPSE UAIC: Conf. Univ. Dr. Florin Frumos

Domeniul PSIHOLOGIE

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Rezultate finale
1. Ticu Dragoș Petru Prof.Univ.Dr.
Ticu CONSTANTIN
Admis:
FR, buget, bursă UAIC
2. Rădulescu Eusebiu Gabriel Conf.Univ.Dr.
Mihaela BOZA
Respins
3. Jitaru Daiana Maria căs. Rusu Conf.Univ.Dr.
Violeta ENEA
Admis:
FR, buget, bursă UAIC
4. Mardari Cristina Roxana Conf.Univ.Dr.
Loredana DIACONU GHERASIM
Admis:
ZI, buget, bursă MEN
5. Amănălăchioaie Andreea Conf.Univ.Dr.
Loredana DIACONU GHERASIM
Admis:
ZI, buget, bursă MEN
6. Amariei Ionela căs. Bogdan Prof.Univ.Dr.
Maria Nicoleta TURLIUC
Admis:
ZI, buget, bursă MEN
7. Tănase Carmen Gabriela căs. Lișman Conf.Univ.Dr
Andrei HOLMAN
Admis:
FR, buget, bursă UAIC
8. Mîndrilă Elena Alexandra Prof.Univ.Dr.
Maria Nicoleta TURLIUC
Admis:
FR, buget, bursă UAIC
9. Antal Claudia Zenaida Conf.Univ.Dr.
Camelia SOPONARU
Admis:
FR, taxă
10. Darie Loredana căs. Suranchinov Prof.Univ.Dr.
Maria Nicoleta TURLIUC
Respins
11. Bolotă Roxana Maria căs. Acsinte Conf.Univ.Dr.
Adina KARNER HUŢULEAC
Admis:
FR, buget, fără bursă

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Rezultate finale
1. Bîrsan Petronela Prof.univ.dr.
Carmen Mihaela CREŢU
Respins
2. Barcan Elena Diana căs. Popa Prof.univ.dr.
Carmen Mihaela CREŢU
Admis:
FR, buget, fără bursă
3. Ichim Elena Prof.univ.dr.
Carmen Mihaela CREŢU
Admis:
ZI, buget, bursă MEN
4. Sárákany Katalin Prof.univ.dr.
Alois GHERGUŢ
Admis:
FR, buget, fără bursă
5. Călinescu Petru Marian Prof.univ.dr.
Alois GHERGUŢ
Admis:
FR, buget, fără bursă
6. Chiforeanu Florentina Manuela căs. Miron Prof.univ.dr.
Alois GHERGUŢ
Absent
7. Chiperi Alina Mihaela căs. Tătaru Prof.univ.dr.
Alois GHERGUŢ
Respins
8 Lazăr Luciana căs. Antoci Prof.univ.dr.
Ciprian CEOBANU
Admis:
FR, buget, fără bursă
9. Marangoci Roxana Ionela căs. Stratulat Prof.univ.dr.
Liliana STAN
Respins
10. Boroeanu Ionela căs. Butescu Prof.univ.dr.
Liliana STAN
Respins
11. Oprea Daniela căs. Bobocea Prof.univ.dr.
Liliana STAN
Respins
12. Pânzaru Gabriela Monica căs. Assante Conf.univ.dr.
Mariana MOMANU
Admis:
ZI, buget, bursă MEN

Conducatori de doctorat şi teme de cercetare:

Domeniul PSIHOLOGIE Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Conducător doctorat Teme de cercetare Research Project Conducător doctorat Teme de cercetare Research Project
Prof. univ. dr. Ion DAFINOIU     Prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU    
Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC     Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ    
Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN     Prof. univ. dr. Alois GHERGUŢ    
Conf. univ. dr. Mihaela BOZA     Prof. univ. dr. Marius Ciprian CEOBANU    
Conf. univ. dr. Violeta ENEA     Prof. univ. dr. Liliana STAN    
Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI     Conf. univ. dr. Mariana MOMANU    
Conf. univ. dr. Andrei-Corneliu HOLMAN     Conf. univ. dr. Nicoleta Laura POPA    
Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU     Conf. univ. dr. Florin-Vasile FRUMOS    
Conf. univ. dr. Adina Nicoleta KARNER-HUŢULEAC          
Conf. univ. dr. Loredana GHERASIM DIACONU