Organizarea concursului de admitere

Admitere Doctorat 2021

 

Pentru anul academic 2021 – 2022, Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile PSIHOLOGIE și ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI.

Informațiile generale privind admiterea la școala doctorală și detaliile privind metodologia generală care reglementează admiterea au fost prezentate în secțiunea ”Cadrul general al admiterii la doctorat”.

Atestatul de cunoaștere a unei limbi străine în vederea admiterii la studiile universitare de doctorat se poate obține și de la Centrul de testare al Facultății de Litere. Pentru mai multe informații dați click aici.

 

1. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscrierea candidaţilor
01-06 septembrie 2021 (cu excepţia zilelor de 04 şi 05 septembrie 2021)
Înscriere online
Selecţia candidaţilor
07-10 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor
13 septembrie 2021
Afișarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi
20 septembrie 2021

 

2. Distribuirea locurilor bugetate

Pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2021, la Școala Doctorală de Psihologie şi Științe ale Educației au fost alocate următoarele locuri:

 • Domeniul de doctorat:
  • Psihologie;
  • Ştiinţe ale Educaţiei

Mai multe informații cu privire la numărul de locuri alocate puteți găsi dând click aici.

 

3. Probele de concurs

Examen oral
 1. prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%;
 2. prezentarea proiectului de cercetare: 50%.
Criterii de departajare
 1. media examenului de disertaţie;
 2. media examenului de licenţă.

 

4. Înscrierea candidaților

Înscrierea candidaților se va realiza în intervalul menționat mai sus (”Calendarul admiterii) și va presupune trimiterea unui mesaj e-mail către secretariatul Școlii Doctorale care să conțină următoarele documente completate și semnate (fișiere PDF):

 • Fişa de înscriere (Psihologie și Ştiinţe ale Educaţiei);
 • Curriculum Vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a Certificatului de naştere;
 • copie a Actului de identitate;
 • copie a Certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a Diplomei de bacalaureat;
 • copie a Diplomei de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • copie a Diplomei de masterat/act echivalent/ adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie şcolară;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei. Plata taxei de înscriere se poate face la BRD sau la orice altă bancă folosind date (dacă vor fi solicitate) din tabelul care se regăseşte la acest link; de asemenea, folosind datele din tabelul menţionat anterior, plata se poate face şi prin virament.
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

 

Selecţia candidaţilor

(proba examenului oral)

Domeniul Perioada Ora începere Locaţia

 

Afişare rezultate

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
 

 

Rezultatele concursului de admitere și procedurile de confirmare a locului adjudecat vor fi prezentate în secțiunea ”Rezultatele admiterii și procedurile ulterioare”.


5. Contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro