Admitere Doctorat, septembrie 2019

Condiţii generale pentru candidaţi

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţi cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate in străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul MEN ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobandită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).


Calendarul admiterii

Înscriere candidaţi

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscrierea candidaţilor 2-6 septembrie 2019

Selecţia candidaţilor (proba examenului oral)

Domeniul Perioada Interval orar Locaţia
Psihologie 11 septembrie 2019 09:00 Laborator Dinamică de Grup
Ştiinţe ale Educaţiei 10 septembrie 2019 09:00 Laborator Dinamică de Grup
Studenţi străini 12 septembrie 2019 09:00 Laborator Dinamică de Grup

Afişare rezultate

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişarea rezultatelor 16 septembrie 2019 Avizier+site facultate
Afişarea listei finale cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi 1 octombrie 2019 Avizier+site facultate

Distribuirea locurilor bugetate

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2019

 • Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Domeniul de doctorat:
  • Psihologie;
  • Ştiinţe ale Educaţiei
 • Locuri repartizate:
  • IF cu bursă: 5;
  • Domenii prioritare (bursă UAIC): 1;
  • IFR români cu bursă UAIC: 5;
  • IFR români fără bursă : 4;
  • IFR rromi cu bursă UAIC: 1.

Probele de concurs

Examen oral
 1. prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%;
 2. prezentarea proiectului de cercetare: 50%.
Criterii de departajare
 1. media examenului de disertaţie;
 2. media examenului de licenţă.

Conţinut dosar

Dosarul de înscriere trebuie sa conţină:

 • fişa de înscriere ( Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie  a certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi suplimentul la diplomă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • dosar plic;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei;
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

Lista candidaţilor la examenul de admitere doctorat – Psihologie

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Opţiune candidaţi
1.Frecv-buget
2. frecv-red.bgt
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
 
1. GRĂDINARU V. DIANA Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN 9,04 1,2,3,4
2. BULAI I. ISABELLE CRISTINA Conf.univ.dr. Violeta ENEA 9,45 2,1,4,3
3. CAZACU R. IONELA CĂS. ŞERBAN Conf.univ.dr. Violeta ENEA 9,43 1,2,4,3
4. JIGNEA A . ANA Conf.univ.dr. Andrei Corneliu HOLMAN 9,62 1,2,3,4
5. ARHIRI T. LAURA Conf.univ.dr. Andrei Corneliu HOLMAN 10 1,-,-,-
6. MARTINIUC  L. ELENA CRISTINA CĂS. STURZU Conf.univ.dr. Adina KARNER-HUŢULEAC 9,23 1,2,3,4
7. CHELARU E. SUZANA ELENA CĂS. SEMEMNIUC Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU 9,30 -,1,-,-
8. GHERMAN M. MIHAELA ALEXANDRA Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU 10 1,-,-,-
9. HOCHIN V. MARGARETA CĂS. HERŢANU Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU 7,81 LOC SPECIAL RROM
10. POPA A. DANIELA CĂS. ENACHE Prof.univ.dr. Nicoleta TURLIUC 8,75 2,1,4,3

Notă: Examenul de admitere la Doctorat se va desfăşura, miercuri, 11 septembrie 2019, începând cu ora 9:00, în Sala Dinamica de Grup


Lista candidaţilor la examenul de admitere doctorat – Ştiinţe ale Educaţiei

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Opţiune candidaţi
1.Frecv-buget
2. frecv-red.bgt
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă 
1. GÎŢĂ N.ROXANA NICOLETA Căs. CUREA Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ 9,74 1,2,-,-
2. GROZA I. IUSTINA ALEXANDRA Prof.univ.dr. Marius Ciprian CEOBANU 9,27 1,2,3,4
3. BORBATH-SZOCS S. NORA Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ 8,33 -,2,-,4
4. TUDOREAN I.OVIDIU-CRISTIAN Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ 9,30 3,1,4,2
5. APOSTU I. CAMELIA NICOLETA CĂS. RADU Conf.univ.dr. Mariana MOMANU 9,00 -,-,-,4
6. CHILCOŞ C. ELENA ANDREEA CĂS. BOITAN Conf.univ.dr. Mariana MOMANU 9,49 1,2,3,4
7. LUCACI V. VICTORIŢA-ANDREEA CĂS. MENŢER Prof.univ.dr. Liliana STAN 9,87 3,1,4,2
8 MACOVEI V. IULIA-GABRIELA CĂS. ALEXANDRU Prof.univ.dr. Liliana STAN 9,70 2,1,4,3
9. VIERU N. MIHAELA CĂŞ. UNGUREANU Prof.univ.dr. Liliana STAN 9,16 2,1,-,-

Notă: Examenul de admitere la Doctorat se va desfăşura, marţi, 10 septembrie 2019, începând cu ora 9:00, în Sala Dinamica de Grup.


Rezultatele concursului de admitere la Şcoala Doctorală

Admişi - româniAdmişi - IsraelRespinşi

Metodologie admitere doctorat

Metodologie admitere doctorat 2019-2020