Criterii specifice pentru acordarea de burse în anul universitar 2022-2023

Ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, al Universității  “Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, regăsiți mai jos criteriile specifice ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, necesare la repartizarea cuantumurilor burselor, ȋncepȃnd din anul universitar 2022-2023.

 1. Procentul fondului alocat pentru bursele de ajutor social (inclusiv ocazional), din totalul fondului de burse alocat este de 30% (conform art.8)
 2. Numărul de burse de performanţă (conform art.22) 
  • 1 bursă de performanţă ştiinţifică pentru primul/prima student/studentă începând cu anul al 2-lea de studiu pe fiecare domeniu (1 bursă Psihologie și 1 bursă Științele Educației), care a obţinut 300 de puncte şi dacă se îndeplinesc criteriile din Regulamentul de burse pct. III 1, pentru studenţii înmatriculaţi la ciclul de licenţă.
  • 1 bursă de performanţă rurală pe facultate pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural pentru primul/prima student/studentă începând cu anul al 2-lea de studiu indiferent de specializare, dacă se respectă criteriile de la pct. III 8 din Regulamentul de burse.
 3. Dacă cel puţin doi studenţi îndeplinesc condiţiile de a primi această categorie de bursă, departajarea se va face prin luarea în considerare a punctajelor din semestrele anterioare.

 4. Punctajul minim sub care nu se poate acorda bursa de merit, pentru fiecare specializare (conform art.28) 
 5. Bursa de merit se va acorda la fiecare specializare de la licenţă şi master pentru studenții care au obţinut 300 de puncte.

  În caz de egalitate, departajarea se va face prin luarea în considerare a punctajelor din semestrele anterioare.

  Se vor acorda burse de merit, ȋn limita fondului disponibil al anului specializării, pentru studenții care au obtinut 300 de puncte.

 6. Criteriile de acordare, prin concurs, a burselor studenţilor înmatriculaţi la ciclul de studii universitare de master
 7. Pentru studenţii de la studii universitare de master, la acordarea burselor ȋn cazul unor punctaje egale, se vor lua în considerare urmãtoarele criterii de departajare:

  1. pentru anul 1 – semestrul 1: la medii de admitere egale, pentru departajare se ia în considerare media generală de licență (media dintre nota de la licență și media anilor de studii universitare de licență), iar în caz de egalitate se va lua în considerare media anilor de studii universitare de licență;
  2. pentru anul 1 – semestrul 2: la punctaje egale, pentru departajare se ia în considerare media de admitere, iar ȋn caz de egalitate se va lua în considerare media generală de licență (media dintre nota de la licență și media anilor de studii universitare de licență);
  3. pentru anul 2: la punctaje egale, pentru departajare se vor lua în considerare punctajele semestrelor anterioare, eventual în cazuri de egalitate se va ajunge la departajarea pe baza mediilor de admitere, iar dacă şi aceste medii vor fi egale, diferenţierea se va face după mediile generale de la licenţă (media dintre nota de la licență și media anilor de studii universitare de licență).
 8. Numărul şi cuantumul burselor „Cum Laude”(conform art.33 și art.34)
 9. Începȃnd cu anul universitar 2022-2023 se pot acorda maxim 12 burse „Cum Laude”pentru ciclul de licenţă (1 bursă/an/specializare) şi 4 burse „Cum Laude”pentru ciclul de master (1 bursă/an/domeniu), pentru studenţii care au absolvit anul cu punctaj maxim (600 puncte).

  Cuantumul va fi egal cu cel al unei burse de merit.

  În caz de egalitate, departajarea se va face prin considerarea punctajului obţinut fără luarea în calcul a rezultatelor din sesiunea de restanţe şi măriri, ulterior prin punctajul semestrului anterior.                                                                    

 10. Punctajul, respectiv media de la admitere limită sub care nu se poate acorda bursa de studiu, pentru fiecare specializare (conform art.38, art.39 și art.40) 
 11. Bursele de studiu integrale se vor acorda pentru punctajele cuprinse ȋn intervalul [299;285], respectiv la anul 1 pentru medii mai mari sau egale cu 9,50. 

  Bursele de studiu parțiale se vor acorda pentru punctajele cuprinse ȋn intervalul [284;240], respectiv la anul 1 pentru medii mai mari sau egale cu 8,00.

  Criteriul de departajare la acordarea burselor de studii integrale şi parţiale este punctajul  semestrului anterior, iar pentru anul 1 semestrul 1 este media generală de admitere (o eventuală departajare ar fi după media anilor de studii).

  Ȋn cazul ȋn care rămȃne fond de burse nedistribuit (la medie de admitere sub 8,00 și la punctaje sub 240), atunci fondul rămas se redistribuie ȋn cadrul specializării, anului care are ultima medie/ultimul punctaj mai mare.

 12. Criteriile de acordare a bursei „Laudamus”(conform art.89 a))
 13. Criteriile de acordare: obţinerea de premii la manifestări extracurriculare, conferinţe naţionale sau internaţionale, în afara domeniului de studiu, dar care să fie recunoscute de Consiliul Facultăţii.

 14. Numărul de burse „ Laudamus” pentru fiecare disciplină/portofoliu de discipline (conform art.89b))
 15. Începȃnd cu anul universitar 2022-2023 se poate acorda 1 bursă pe facultate indiferent de an, specializare sau domeniu. 

  Cuantumul bursei Laudamus va fi egal cu cel al unei burse de merit.

 16. Numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată să obţină şi să păstreze o bursă socială (conform art.43) este de :
  • 20 credite pe semestru
 17. Studenţii care se reȋnmatriculează ȋn același an de studiu nu beneficiază de bursă (orice categorie).
 18. Pentru studenţii din ciclurile de studii licenţă şi master, care au beneficiat de mobilităţi Erasmus, la acordarea burselor se vor aplica precizările Hotărârii Biroului Senatului nr. 26 din data de 02.11.2011:

Dacă cele 30 de credite obţinute au fost recunoscute, studentul îşi păstrează statutul, indiferent de notele rezultate în urma echivalării.‟