Sari la conținut

Acte necesare pentru dosare cazuri speciale

 1. DOSARE MEDICALE

  • Cerere;
  • Adeverinţă medicală eliberată de un medic specialist, vizată de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc (din căminul nr. 8 complex studenţesc “Titu Maiorescu”);
  • Copie certificat naştere student;
  • Copie B.I./C.I. student;
  • Dosar plic.
 2. DOSARE SOCIALE

   1. ORFANI DE AMBII PĂRINŢI

    • Cerere;
    • Copie certificate deces părinţi;
    • Copie certificat naştere student;
    • Copie B.I./C.I. student;
    • Dosar plic.
   2. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASE DE COPII (CENTRE DE PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL
    • Cerere;
    • Copie certificat naştere student;
    • Copie B.I./C.I. student;
    • Documente justificative privind situaţia în care se află:
     • adeverinţa din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament

     sau

     • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial
    • Dosar plic.
   3.  STUDENTE CU COPII
    • Cerere;
    • Copie certificat naştere copil;
    • Copie certificat căsătorie;
    • Copie certificat naştere studentă;
    • Copie B.I./C.I. studentă;
    • Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;
    • Dosar plic.
   4. ALTE CAZURI SOCIALE
    • Cerere în care să specifice motivul cazului social;

  Acte doveditoare că este caz social

   • Copii buletine/cărţi identitate părinţi;
   • Copii certificate naştere şi buletine/cărţi identitate (dacă este cazul) ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
   • Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
   • Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii şi ale părinţilor acestora, după caz: (cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (ianuarie, februarie şi martie), adeverinţă de şomaj, adeverinţă de salariu net etc.
   • Copie certificat deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş, pentru student şi fraţii acestuia);
   • Copia hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi(se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia)
   • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei) şi ale familiei: terenuri agricole, a păduri, chirii etc.;
   • Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale) pentru student şi pentru membrii familiei acestuia;
   • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri decât cele declarate
   • Copie certificat naştere student;
   • Copie B.I./C.I. student;
   • Dosar plic.
  1. CAZ SURORI SAU SORĂ/FRATE
   • Cerere tip;
   • Copii certificate naştere surori sau soră/frate;
   • Copii cărţi identitate/buletine;
   • Adeverinţe de student;
   • Dosar plic.
 3. DOSARE STUDENŢI FAMILIŞTI
  • Cerere tip;
  • Copie B.I./C.I./paşaport soţie;
  • Copie B.I./C.I./paşaport soţ;
  • Copie certificat căsătorie;
  • Adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie;
  • Adeverinţă student/salariat/doctorand soţ;
  • Copie certificat naştere copil (dacă este cazul);
  • Dosar plic.

NOTĂ: 

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că se obligă să prezinte o copie a certificatului de căsătorie (înainte de întocmirea listelor de cazare), iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

Sari la conținut