Sari la conținut

Metodologie privind achiziţia de calculatoare prin Programul „Euro 200”

Detalii privind Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare puteţi afla accesând acest document .

Acte necesare

  1. Cererea tip;
  2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5. Acte doveditoare, in original, privind veniturile brute cu character permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
  6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  7. Adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Documentele prevăzute la lit. 1) și 2) se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original, iar persoanele care primesc dosarele vor confrunta actele cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Este asimilat termenului “familie” și situația persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unui sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

 

Dosarul trebuie să fie înregistrat (număr și dată).

Depunerea cererilor până la 19 aprilie 2019.

Pentru detalii puteți apela la Roxana Dragalina – Birou Probleme Sociale.

Descărcare cerere Program „EURO 200”

Etichete:
Sari la conținut